ทีมจักรยานตามรอยพระพ่อของแผ่นดิน/ '' ทำทีมแบบหลักพอเพียง....''หนึ่งผลผลิตของความเพียร.....

Moderator: มิตร

ทีมจักรยานตามรอยพระพ่อของแผ่นดิน/ '' ทำทีมแบบหลักพอเพียง....''หนึ่งผลผลิตของความเพียร.....

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 07 มิ.ย. 2012, 10:59

ทีมจักรยานตามรอยพระพ่อของแผ่นดิน/ '' ทำทีมแบบหลักพอเพียง....''

ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพ่อหลวง หลักคิดมิใช่จะต้องเข้าไปทำนาไร่อยู่ในท้องนาแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการเรียนรู้หลักปรัชญาที่พ่อหลวงได้มอบให้เป็นแนวทาง แล้วเรานำมาใช้เป็นหลักคิด หลักปฎิบัติ หลักแห่งความพอเพียงนี้ สามารถพิสูจน์ให้พี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินเห็นได้แล้วว่า ทฤษฎีของพระพ่อของแผ่นดิน สามารถใช้กับหลักการเทคโนโลยีขั้นสูงสุดได้ สามารถใช้กับหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ล้ำยุคล้ำสมัยได้ สามารถเก็บเกี่ยวผลแห่งความเจริญด้วยโลกที่ก้าวหน้าก้าวล้ำ โลกที่ไม่หยุดนิ่ง โลกที่วิ่งเร็วอย่างสูงสุดได้ โดยไม่ไปติดยึดกับวัตถุภายนอกด้วยการหลงโลกหลงลืมตนหลงลืมรากของผืนแผ่นดิน เพราะทั้งหมดนี้นั้น อยู่ที่จิตใจของผู้ปฎิบัติ ต้องปฎิบัติด้วยความศรัทธา ปฎิบัติด้วยความเคารพนอบน้อม ต้องเข้าหาทฤษฎีของพระพ่อหลวงด้วยความเพียร ด้วยความพยายาม

และการเดินทางของทีมจักรยานที่ว่าด้วยเรื่องของวิทยาการอย่างล้ำสมัย ที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นเทคโนโลยีอย่างล้ำยุด การแข่งขันกีฬาคือเรื่องที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความรู้แขนงใหม่ ศาสตร์แห่งความรู้เรื่องความล้ำยุคล้ำสมัย ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคนิควิธีเทคโนโลยี กีฬาจักรยาน ผนวกศาสตร์เช่นนี้รวมอยู่ในการฝึกซ้อม แต่ศาสตร์หรือทฤษฎีของพระพ่อของแผ่นดิน คือศาสตร์ที่ทำให้เรามีความสามารถในการเรียนรู้เท่าทัน ไม่ว่าโลกจะเจริญล้ำไปขนาดไหนก็ตาม เราวิ่งตามทันโลกได้อย่างง่ายดาย เราสามารถเรียนรู้โลกได้อย่างถึงรากถึงโคน เราสามารถใช้ประโยชน์จากศาสตร์ของความเจริญได้อย่างทันท่วงที และรู้จักใช้อย่างมีคุณค่า สิ่งที่จะทำให้เราเดินทางไปพบกับความเจริญได้อย่างแท้จริง คือหลักการทำทีมแบบพอเพียง ทีมจักรยานของลูกคือการทำงานแบบพอเพียง...ด้วยความเพียร

และผลผลิตแห่งความเพียร .. ได้พิสูจน์ถึงหลักปรัชญาของพระพ่อแห่งแผ่นดิน ปรัชญาการดำรงชีวิต การทำงาน การเป็นอยู่แบบพอเพียง พิสูจน์ได้ด้วยการปฎิบัติ ปฎิบัติจริง ทำจริง เข้าหาความพอเพียงด้วยตัวเรา ด้วยความศรัทธา..

และนี้คือหลักการของพ่อหลวง พระพ่อของแผ่นดิน ที่ลูกน้อมนำมาเป็นหลักคิดปฎิบัติ วันหนึ่งในวันนี้ หลักการนี้คือสัจจะสำหรับเราทุก ๆ คน.....

ผลผลิตของความพอเพียง คือผลผลิตของความเพียร.....

ลูกขอตั้งปณิธาน ทำความดีให้กับแผ่นดิน ทำความดีให้กับพระพ่อของแผ่นดิน ขอตั้งจิตน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาประพฤติปฎิบัติ และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาจิต มอบให้กับพ่อหลวงของแผ่นดิน มอบให้กับพระพ่อของแผ่นดิน....


เหรียญทองสุดท้ายจักรยาน ‘ภูเก็ตเกมส์ ’ ของขวัญที่มอบให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย.......
รูปภาพ

เหรียญทองสุดท้ายของกีฬาจักรยาน ''ภูเก็ตเก็มส์'' การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ / ขอมอบให้พี่น้องจักรยานทั่วประเทศไทย......

รูปภาพ

อนุรักษ์ เพชรรี่ จากจังหวัดพิษณุโลก ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ในรายการพอยท์เรส 24 ก.ม. ชาย ซึ่งเป็นเหรียญทองสุดท้ายของการแข่งขันจักรยานในรายการกีฬาเยาวชน ครั้งที่ ๒๘ ภูเก็ตเกมส์

รูปภาพ

‘ลูกขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย........’

อนุรักษ์ เพชรรี่ เจ้าเสือนุ๊ก นักจักรยานที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานในบ้านศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน ๔๖ ได้ใช้ความพากเพียรเฝ้าบ่มเพาะต้นกล้างาม ปั้นแต่งขุดดินขึ้นมาจากฝุ่นผม ผสมน้ำคลุกเคล้าให้ดินงามก้อนหนึ่งนี้ ได้เป็นรูปเป็นร่างประดับไว้ในดวงใจของคนจักรยาน......

รูปภาพ

ลูกขอขอบพระคุณ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย โดยท่าน พล.ท. เดชา เหมกระสี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสกับลูกในการเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทลู่ในภูมิภาคเอเชีย ‘ซูเซนจิ โค้ชเทรนนิ่ง’ ช่วงปลายปี ๒๕๕๔ และผลของการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนที่ลูกได้รับมา ในครั้งนั้น ได้นำวิชาความรู้ที่ว่าด้วยการเริ่มต้นการฝึกตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดพัฒนาการในเวลาต่อ ๆ มา โดยเฉพาะในการนำความรู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม มาบ่มเพาะต้นกล้างามให้กับเด็กและเยาวชนทีมศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน ๔๖ ทีมจักรยานที่เดินทางมีเรื่องเล่าด้วยความเพียร ผลผลิตของความเพียรได้ผลิดอกออกผล ทำให้ต้นกล้างามต้นหนึ่งนี้ ได้เป็นร่มเงาให้กับเด็กน้อยอีกหลาย ๆ คน.....

รูปภาพ

อนุรักษ์ เพชรรี่ ได้อยู่ร่วมกันที่บ้านหลังหนึ่งนี้มาหลายปี เราเริ่มต้นกันตั้งแต่ยังไม่เคยรู้จักรยาน เริ่มต้นสอนเรื่องความรักในการปั่นจักรยานเมื่อสามปีที่แล้ว รูปร่างผอมเกรงแววตามุ่งมั่นมีความฝัน ความหวัง เขามีความหวังในใจของเขา.......


รูปภาพ

เจ้าเสือนุ๊ค อนุรักษ์ เพชรรี่ ได้รับการฝึกซ้อมในรูปแบบที่ลูกได้รับการอบรมมาจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบโอกาสในการให้ความรู้เรื่องจักรยาน และทำการวางแผนการฝึกมาเป็นลำดับขั้นตอน วางแผนการฝึกอย่างเหมาะสมตรงช่วงเวลาที่เป็นเป้าหมายสำคัญ ของเด็กนักกีฬาจักรยาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนนั้น ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของนักกีฬาเยาวชนทุก ๆ คน เพราะการต่อยอดจากการเป็นนักกีฬาที่สูงขึ้นไปอีก คือการแข่งขันที่เริ่มต้นด้วยผลงานจากกีฬาเยาวชนด้วยเช่นกัน......

รูปภาพ

และผลของการวางแผนการฝึกซ้อม เพื่อให้ตรงกับกีฬาที่เป็นเป้าหมายสำคัญ ด้วยรูปแบบการฝึกที่เริ่มต้นมาจากจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการที่ลูกได้รับการอบรมผู้ฝึกสอน วิชาความรู้ที่ได้รับมานี้ ทำให้เด็กชายสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของความเพียร มาได้ด้วยความสวยงาม ด้วยความสามารถ ด้วยความเป็นนักจักรยานที่มีองค์ประกอบอันลงตัว ผสานอยู่ร่วมกันของรูปกายภายนอกกับกายภายในซึ่งประกอบขึ้นจากความรัก ความพยายาม ความเพียรที่มุ่งมั่นในชีวิตประจำวัน เพื่อฝึกซ้อม ฝึกซ้อม เพื่อฝึกซ้อม........

รูปภาพ

เช่นนี้แล้ว ฟ้าจึงได้เปิดโอกาสให้เด็กน้อยได้สมหวังดังปรารถนา ด้วยความตั้งใจจริง.....

รูปภาพ

ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กตัญญูแรกลูกขอมอบให้กับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสในการเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทลู่ในภูมิภาคเอเชีย

รูปภาพ

กตัญญูที่สอง ลูกขอมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศเหรียญหนึ่งนี้ ให้กับกัลยาณมิตรจักรยานทั้งประเทศไทย กัลยาณมิตรที่เฝ้าติดตามเรื่องราวของทีมศูนย์ฝึกจักรยานมาอย่างยาวนาน มอบให้กับมิตรผู้เดินทางมาพบเห็น รางวัลเกียรติยศนี้ มีความหมายในใจร่วมกัน เพราะทีมจักรยานทีมนี้ มีพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย คอยให้กำลังใจ คอยให้การช่วยเหลือ ส่งอะไหล่จักรยานมาให้เด็กใช้ฝึกซ้อม ส่งสิ่งของมาให้ทีมได้ร่วมกันรับรู้ มอบทั้งปัจจัยที่ใช้ในการเดินทางไปแข่งขัน มอบความรักความปรารถนาดีให้กับลูกมาโดยตลอด.......

รูปภาพ

กตัญญูที่สาม ลูกขอมอบรางวัลเกียรติยศนี้ ให้กับความเงางามของซี่ลวดและดุมล้อ ลูกอาสามาเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนเช่นตัวลูก ไม่ปรารถนาเงินเดือน ไม่ปรารถนา อามิสสินจ้าง ไม่รับปัจจัยจากลูกศิษย์ ลูกได้รับมาแล้วทั้งชีวิต ลูกได้รับสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งมาจากจักรยาน จักรยาน ทำให้ชีวิตครอบครัวของเรามีความหมายที่พิเศษสุด จักรยานได้มอบรางวัลให้กับชีวิตลูกแล้ว......

รูปภาพ

สิ่งเดียวในความเป็นครูเป็นศิษย์ คือความปรารถนาให้ลูกศิษย์ได้รับโอกาสที่ดี

รูปภาพ

แต่โอกาสที่ดี ใช่จะเดินทางมาหาเราได้ การใช้ความเพียร การเดินทางไปตรงเส้นปลายฟ้า ถึงแม้นว่าหนทางจะมืดมิดขนาดไหน เรายังมีโอกาสในการก้าวเดิน ก้าวเดิน ก้าวเดินต่อไป ถึงแม้นว่าจะไม่มีใครเลยในประเทศนี้ ในโลกนี้ มาดูแลทีมหนึ่งทีมนี้ ถึงแม้ว่างบประมาณของโลกจะถูกถล่มทลายไปสร้างอาวุธร้ายมหาปรัยมาประหารกัน ทีมของฉันก็อยู่ได้ เพราะฉันไม่ต้องการอะไรจากใครเลย.......

รูปภาพ

สิ่งเดียวที่ลูกปรารถนา คือพลังใจ พลังใจคือเครื่องมือสำคัญ ที่พาดวงใจเรามาเรียงร้อยกัน พลังใจคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความหมายในการเดินทาง พลังใจคือความศรัทธา คือความรัก คือความเพียร คือความหมายอันมีค่าในความเป็นมนุษย์ มีค่ามากกว่าเงินทองที่มากองท่วมหัว มีค่ามากกว่าสินทรัพย์นับหมื่นพันแสนล้าน พลังใจ คือความพอเพียงที่เรามีอยู่ อยู่ด้วยความพอเพียง พลังใจ สามารถเชื่อโยงให้ชายคนหนึ่ง เดินทางมาหาท่านได้ พลังใจ สามารถพาดวงใจของเราไปสู่ที่หมายได้ ถึงแม้ว่า การก้าวเดินของเราจะเชื่องช้า ไม่ก้าวล้ำรวดเร็ว แต่ที่หมายเราเหมือนกัน เส้นของฟ้าที่งดงาม.......

รูปภาพ

ทีมของลูกเดินทางมาหาท่านได้ ทีมของลูกเดินทางมาพบท่านได้ ด้วยความศรัทธา ด้วยพลังใจ ด้วยความดี ด้วยสัจจะ ด้วยความเป็นนักจักรยาน......

รูปภาพ

ครอบครัวของลูก คือครอบครัวใหญ่ ครอบครัวของเราคือครอบครัวจักรยานทั้งประเทศไทย รางวัลเกียรติยศในความเป็นนักกีฬานี้ ในสถานะของครูและศิษย์ ลูกขอมอบรางวัลนี้ให้เป็นความหมาย เป็นเครื่องยืนยัน เป็นรางวัลที่มอบให้แด่กันด้วยดวงใจ ลูกปรารถนาให้ ทีมจักรยานทีมหนึ่งนี้ ให้อยู่ในความทรงจำที่งดงาม.....

รูปภาพ

ขอเล่าเรื่องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นก่อนการเดินทาง....

ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจุดยึดหลักประจำใจ วันนี้ ทีมลูกถือว่าได้ถึงจุดหมายของคำนี้นี้ ความศรัทธา ด้วยเหตุที่ลูกศิษย์ที่ชื่อนุรักษ์ เพชรรี่ ได้เดินทางกลับบ้าน เพื่อไปกราบขอพรให้หลวงปู่มี วัดโบสถ์ ตำบลไกรนอก สุโขทัย เจ้านุ๊คได้ไปกราบขอพรจากพระเกจิผู้มีเมตราธรรม อำนวยอวยพรให้ หลวงปู่มีได้รดน้ำมนต์ปัดเป่ารังควานใด ๆ อย่าได้มากล้ำกลาย

รูปภาพ

ลูกถือว่า เป็นมงคลต่อชีวิต ที่นักกีฬามีใจศรัทธาต่อสิ่งที่มองไม่เห็น ศรัทธาต่อศาสนา ศรัทธาต่อความเป็นชนชาติไทย ด้วยจิตศรัทธาเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เขามีจิตที่ตระหนักรู้ ถูกรู้ผิดรู้ตัวต่อความดี ส่งเสริมให้ดวงจิตของเขาตระหนักรู้ถึงความกตัญญู ความมีพระคุณ ดวงจิตนี้ จะเรียนรู้ความกตัญญูจากความศรัทธา กตัญญูต่อจักรยาน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กตัญญูต่อวัตถุสถาน มีความกตัญญูต่อจักรยานที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการนำทางชีวิตให้ได้รับโอกาสที่ดี มีโอกาสในการทำความดี

รูปภาพ

กิจแรกของทีมจักรยานจังหวัดพิษณุโลก อนุรักษ์ เพชรรี่ อนุรักษ์ เพชรรี่ เดินทางกลับบ้านนอก เพื่อขอพรหลวงปู่มีให้รดน้ำมนต์และอำนวยอวยพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

รูปภาพ

รูปภาพ


กิจสองของทีมคือตัวลูกอยู่ที่บ้าน นำพระพุทธชินราช พระประจำใจมาสรงน้ำครอบครูจักรยานก่อนการเดินทาง

รูปภาพ

กิจที่สามคือการให้นักกีฬากราบขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล
....

เราเดินทางไปแข่งขันจักรยานด้วยกันทั้งหมด ๓ คนด้วยกัน หนึ่งคือตัวลูกเป็นผู้ฝึกสอน สองคือนายอนุรักษ์ เพชรรี่ และนายณัฐพล บำรุงรักษ์ เป็นนักกีฬาจักรยานตัวแทนภาค ๕ ในนามจังหวัดพิษณุโลก


ลงทำการแข่งขันดังต่อไปนี้ อนุรักษ์ เพชรรี่ ลงทำการแข่งขันสองรายการ รายการแรกคือประเภท แสคช 10 ก.ม.ชาย ผลการแข่งขัน ได้รับเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญ

รูปภาพ

รูปภาพ

รายการที่สอง ประเภทสปิ้นท์ 200 เมตร ชาย ณัฐพล บำรุงรักษ์ ได้รับเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญ

รูปภาพ

รูปภาพ


รายการที่สาม คือประเภท พอยท์เรส 24 ก.ม. ชาย อนุรักษ์ เพชรรี่ ได้รับเหรียญทองหนึ่งเหรียญ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สรุปเหรียญรางวัลสำหรับทีมจักรยานจากจังหวัดพิษณุโลก ลงทำการแข่งขันสองคน ได้รับเหรียญรางวัลรวม ๓ เหรียญ คือ หนึ่งเหรียญทอง สองเหรียญทองแดง

รูปภาพ

นี้คือหน้าหนึ่งของความเพียร...............
แก้ไขล่าสุดโดย เนิ่ม ชมภูศรี เมื่อ 12 มิ.ย. 2012, 11:35, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: เหรียญทองสุดท้ายจักรยาน ‘ภูเก็ตเกมส์ ’ ของขวัญที่มอบให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย.......

โพสต์ โดย Valkyrie » 07 มิ.ย. 2012, 12:23

ยินดีด้วย ...
ไม่น่าเชื่อ นักกีฬาจักรยานทีมพิษณุโลก
เดินทางไปแข่งด้วยการพาไปของโคช ไปกันสามคน...ด้วยรถยนตร์ติดแกสอายุมาก เดินทางกัน 2 วันเต็มๆจึงจะถึงภูเก็ตแดนไกล
ถ้าใจไม่มั่นคง ความเชื่อมั่นคงจะหล่นหายไประหว่างทางกันบ้าง
ลงแข่งขันด้วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่มี ก็คงเป็นอุปกรณ์ที่ไม่แม้แต่จะเทียบกับรถซ้อมของหลายๆคน
งบประมาณก็ตามมีตามเกิด
อาหารการกินก็ไม่ใช่ถูกหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสักเท่าใด

แต่ผลจากการฝึกซ้อม ผลจากความวิริยะ สำแดงเดชออกมาแล้วนี่ก็เข้าข่ายจิตสั่งกายอยู่บ้างเหมือนกัีน
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับ :D

สำหรับกิ๊ก ไม่ต้องกังวลใดๆ เพราะดูจากกายภาพนักกีฬาเมื่อเทียบกับเหรีญเงิน เหรียญทองแล้ว กิ๊กไม่เหมาะจะไปแข่งกับนักกีฬาที่มีร่างกายเกิดมาเพื่อสปริ้นท์โดยเฉพาะ แต่ยังสามารถได้เหรียญทองแดงมา เก่งมากครับ
ผมเชื่อว่าถ้ากิ๊กฝึกซ้อมต่อไป ไม่ลดละความพยายาม ตำแหน่งสูงสุดบนโพเดี้ยมสำหรับกีฬาจักรยานไม่ใช่ของเกินฝันครับ... แต่ดูแล้วคงไม่น่าไปทางสปริ้นท์เตอร์แน่นอน
สำหรับนุ๊ก ก้าวหน้าต่อไป ไปให้สุดฝันนะครับ
เป็นหนึ่งในกำลังใจให้ทุกคนครับ ;)
Gone with the wind.


Facebook Airport Group Phitsanulok http://www.facebook.com/groups/237389656286340/

Re: เหรียญทองสุดท้ายจักรยาน ‘ภูเก็ตเกมส์ ’ ของขวัญที่มอบให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย.......

โพสต์ โดย ball เท้าไฟ » 07 มิ.ย. 2012, 12:27

ขอแสดงความยินดีกับน้องนุ๊กและน้องกิ๊กที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้สำเร็จ รู้สึกดีใจปลาบปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้งสอง โค้ชเนิ่ม โค้ชเฉลิมและทีมงานทุกท่าน ที่ปลุกปั้นเด็กทั้งสองจนประสบความสำเร็จได้ อนาคตมารออยู่ข้างหน้าแล้วนะน้องพยายามทำตามความฝันต่อไป
http://www.facebook.com/group.php?gid=140187639353305
ball-55@hotmail.com
แอร์พอร์ท กรุ๊ป สุขภาพดี สังคมดี

Re: เหรียญทองสุดท้ายจักรยาน ‘ภูเก็ตเกมส์ ’ ของขวัญที่มอบให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย.......

โพสต์ โดย สมชาย » 07 มิ.ย. 2012, 12:38

ยินดีด้วยครับ...สมแล้วกับที่มุมานะพากเพียรฝึกซ้อม
...
ขี่จักรยานไปทุกที่พร้อมกับปิ่นโตหนึ่งเถา


Re: เหรียญทองสุดท้ายจักรยาน ‘ภูเก็ตเกมส์ ’ ของขวัญที่มอบให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย.......

โพสต์ โดย wakin » 07 มิ.ย. 2012, 15:23

สุดยอดทั้งโค้ชและนักกีฬา
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์Re: เหรียญทองสุดท้ายจักรยาน ‘ภูเก็ตเกมส์ ’ ของขวัญที่มอบให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย.......

โพสต์ โดย p_berm » 07 มิ.ย. 2012, 20:52

รูปภาพรูปภาพรูปภาพ

ขอแสดงความยินดีกับโค้ชเนิ่ม เจ้านุ๊ก เจ้ากิ๊ก และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
พยายามต่อไปเป้าหมายไม่ไกลเกินฝัน....
" Nothing is impossible "


Re: เหรียญทองสุดท้ายจักรยาน ‘ภูเก็ตเกมส์ ’ ของขวัญที่มอบให้กับพี่น้องจักรยานทั้งประเทศไทย.......

โพสต์ โดย LungMote » 07 มิ.ย. 2012, 23:41

สุดยอดครับ.....ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
"บนถนนอาจเป็นชนกลุ่มน้อย แต่มีเกินร้อยอยู่ในหัวใจ"


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน