(ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙" » เสาร์ 13 ต.ค. 2018 จังหวัดสุพรรณบุรี

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 04 ก.ค. 2018, 15:23

ชื่อผู้สมัครร่วมปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
1 พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ L โอนแล้ว
2 นายเทพไพสิฐ เป็งตะพันธ์ xl โอนแล้ว
3 นส.นงค์พงา เวียงสมุทร์ sโอนแล้ว
4 นายบัณฑิต โชคสงวน l โอนแล้ว
5 นายธนบดี แพงพันธุ์ 2xlจ่ายแล้ว
6 นายวิมล ช่างทอง lโอนแล้ว
7 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
8 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
9 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Sโอนแล้ว
10 นายจารึก ธีรเสนี xlจ่ายแล้ว
11 นายณรงค์ศักดิ์ ธวัชโยธิน m โอนแล้ว
12 นายดนุกานต์ กะโต lโอนแล้ว
13 นางทิพาพรรณ กะโต sโอนแล้ว
14 พ.ท.รุจิโรจน์ พลันสังเกตุ lโอนแล้ว
15 เมตตา เลิศลพ m จ่ายแล้ว
16 นาย วิชัย ศุภจิตต์สุนทร xL จ่ายแล้ว
17 ดำรงค์ ทรัพย์มี l จ่ายแล้ว
18 จสต.สังคม กันโต m จ่ายแล้ว
19 นายสุชาติ มูลเมือง lโอนแล้ว
20 นายสุเทพ เครือวัลย์ l โอนแล้ว
21 นายรังสรรค์ อยู่สำราญ lโอนแล้ว
22 นางพูลศรี ชมภูพันธ์ l จ่ายแล้ว
23 น.ส.อารีย์รัตน ภู่เทศ xl จ่ายแล้ว
24 นายสหัสพล ทองผิว 2xlโอนแล้ว
25 ร.อ.มานพ เกตุทอง 2xl โอนแล้ว
26 ร.ต.สมชาย สนสร้อย l โอนแล้ว
27 นายชนินทร์ โชคสกุล xlโอนแล้ว
28 ร.ท.กวินทร์ แก้วกัลยา lโอนแล้ว
29 นายสนิท เรืองศรี lโอนแล้ว
30 นายวสันต์ สุจริต lโอนแล้ว
31 นายพลชาติ ศรีวิเชียร xl จ่ายแล้ว
32 นายนฤกษ์ มัณยานนท์ xl โอนแล้ว
33 เสธประยูร งามพิศ xl โอนแล้ว
34 พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจาxl โอนแล้ว
35 นายชวลิต อังกาบทอง xl โอนแล้ว
36 นายสมศักดิ์ ภิญโญวนิชย์กูล l โอนแล้ว
37 นายประกิต อุ้ยตา 2xl โอนแล้ว
38 นายประสงค์ สิทธิ 3xl โอนแล้ว
39 นายสมพงษ์ (หมู)xl โอนแล้ว
40 นายดำรงค์ l โอนแล้ว
41 อมรจิต l โอนแล้ว
42 นายประวิทร(ม่ง) 2xl(โอนแล้ว)
43 นายสุพจน์(เปี๊ยก) m โอนแล้ว
44 นายมนต์ชัย m โอนแล้ว
45 นายชัยสิทธิ์ (อ๋อง) 2xl โอนแล้ว
46 เจริญศรี l โอนแล้ว
47 สุวรรณ (สุ) m โอนแล้ว
48 ภัทรภรณ์ l โอนแล้ว
49 เดือน l โอนแล้ว
50 ชุมพร บำรุงภัคดี(นิ่ม)s โอนแล้ว
51 วิสุทธิ พรหมกร m โอนแล้ว
52 นางรัชนี พรหมเจียม l โอนแล้ว
53 นายภูษิต พรมทอง m โอนแล้ว
54 นลินี ชุลีทองฤกษ์ s โอนแล้ว
56 เบญจวรรณ์ วงศ์รัชตะเสวี xl โอนแล้ว
57 นายสมัคร เอี่ยววิบูลย์สิทธิ์ 2xl โอนแล้ว
58 นายวิชัย ต้นบริภัณฑ์ xl โอนแล้ว
59 วีระ เป้าอยู่ m จ่ายแล้ว
60 นางเพชรไพลิน อัครเตชศิลป Lโอนแล้ว
61 สุพล นามเสถียร. XL สุพล
62 อุไร เตชะพง M สุพล
63 ผ อ บุญส่ง ทิพย์สิงห์ M สุพล
64 วีระ แก้วแกมทอง Lสุพล
65 เสวียน แก้วแกมทอง L สุพล
66 นายสมศักดิ์ แพงลาศ l ชำระแล้ว สุพล
67 นายพิมล แดงดี xl ชำระแล้ว
68 กิติภัณฑ์. นาคเตี้ย XL จ่ายแล้ว
69 รัตนา นาคเตี้ย M จ่ายแล้ว
70 ร.ต.มานะ กำบังภัย 2xl จ่ายแล้ว
71 นายพรรณวิสุทธิ์ อักษรสวาสดิ์ 4 xl จ่ายแล้ว
72 นางจิราพรรณ อักษรสวาสดิ์ m จ่ายแล้ว
73 นายยุทธพล พงษ์ศักดิ์ xlจ่ายแล้ว
74 สุนทร ปัญจบุศย์ xl จ่ายแล้ว
75 สุพาพร ปทุมวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
76 อมรภัค แพงลาศ m จ่ายแล้ว
77 นันท์ภัส แก้วดอนไพร m จ่ายแล้ว
78 ทรงวุฒิ รักศาสตร์ 5xl จ่ายแล้ว
79 ลัดดา สุวรรณวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
80 ธีระยุทธ รุ่งรุจิรา l จ่ายแล้ว
81 ลภัสดา พลายละหาร m จ่ายแล้ว
82 ยุพา สุวรรณกิจ lจ่ายแล้ว
83 สุนัย สาคร L จ่ายแล้ว
84 นางสาวิตรี แก้วดำเกิง 5xl จ่ายแล้ว
85 นายณรงค์ ชลัษเฐียร์ Lจ่ายแล้ว
86 น.อ ธรรมรัตน์ วงค์เตย์ 2xl จ่ายแล้ว
87 สุวัฒน์ จันทวงค์ 2xl จ่ายแล้ว
88 ลัดดาวัลย์ มั่นศักดิ์ m จ่ายแล้ว
89 สมศักดิ์ ใจแก้ว l จ่ายแล้ว
90 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง m จ่ายแล้ว
91 พล.อ.ต ฤทธิ์ อำพันแสง lจ่ายแล้ว
92 แช่ม บวบมี l จ่ายแล้ว
93 สมเกียรติประสิทวุฒิเวชXLจ่ายแล้ว
94 ธัญญ์สุนี แสนสุขเดชาสกุล xl จ่ายแล้ว
95 ประพันธ์พงษ์ สิทธิชัย L จ่ายแล้ว
96 สุนทร เพิ่มพูล Lจ่ายแล้ว
97 น.อ.ประวิทย์ สุขพิมาย m จ่ายแล้ว
98 นายสุวิน จำปาสัก xl จ่ายแล้ว
99 ช่วงชัย เกตุสุริยงค์ xl ok
100 วิทยา สะใบบาง 5xl จ่ายแล้ว
101. นาย หม่อง ทองนุ่ม XL จ่ายแล้ว
102. นาย สมกิจ จันที XL จ่ายแล้ว
103. นาย สาย พรหมชนะ L จ่ายแล้ว
104. นาย สำนวน ทองโชติ L จ่ายแล้ว
105. นาย สนั่น เบ็ญพาด L จ่ายแล้ว
106. นาย สมหมาย ใจตรง M จ่ายแล้ว
107. นาย สุวิทย์ มีประสพ L จ่ายแล้ว
108. นาย นิคม หอมทวนลม Lจ่ายแล้ว
109. นาย อัฐกาญจน์ รักกันดี XL จ่ายแล้ว
110. นายกิตติศักดิ์ แก้วบัวดี XL จ่ายแล้ว
111 นายสุริยา ดำชุม s จ่ายแล้ว
112 สถิตย์ วิปรอด l จ่ายแล้ว
113 สถิตย์ วิปรอด 3xl จ่ายแล้ว
114 ศศินา ญาณลักษณ์ L จ่ายแล้ว
115 ผู้ใหญ่เสนาะ XL จ่ายแล้ว
116 ไพบูลย์ สุธีรพงศ์พันธ์ L จ่ายแล้ว
117 ผอ วิวิทย์ xl จ่ายแล้ว
118 นส ภรณ์ชนก สุขาวงศ์ l จ่ายแล้ว
119 บุญเลิศ คำหอม xl จ่ายแล้ว
120 ศิริวัฒน์ ชาวนา xl จ่ายแล้ว
121 รุ้งลาวัณย์ เจนศิริลักษณ์ s จ่ายแล้ว
122 มาลัย สังข์มิต l จ่ายแล้ว
123 นส. ปณิชา พรอังกูรสถาน m จ่ายแล้ว
124 นายปัญญา สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
125 นายเฉลิมชัย สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
126 นายรณกร พรามโชติ 2xl จ่ายแล้ว
127นายสัตชัย ประทุมทอง Lจ่ายแล้ว
128 ท่านรอง สัญญา Lจ่ายแล้ว
129 นางพัลภา สร้อยอ่อน Lจ่ายแล้ว
130 นาย พยุง มะลิทอง Lจ่ายแล้ว
131 สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล L จ่ายแล้ว
132 นาย กฤตวิทย์ กาฬภักดี L จ่ายแล้ว
133 สุกัญญา หอมจันทร์ S จ่ายแล้ว
134 นายพงษ์ชัย พลศาเดช Lจ่ายแล้ว
135 นายอุเทน อาจภักดี Lจ่ายแล้ว
136 นางอรอนงค์ โชติสกุล 3xl จ่ายแล้ว
137 ร.ต.สมบูรณ์ เกตุศรี XLจ่ายแล้ว
138 นายสุวรรณ บุญแช่มชื่น Lจ่ายแล้ว
139 นายสมชาย บุญแช่มชื่น sจ่ายแล้ว
140 นายเกษม ประเสริฐสุโข 2xl จ่ายแล้ว
141 นายธีรพงษ์ เถวนสาริกิจ 3xl จ่ายแล้ว
142 จำเนียร นิยมพันธุ์ xl จ่ายแล้ว
143 นงค์เยาว์ นิยมพันธุ์ m จ่ายแล้ว
144 เชษฐา บุญสุยา M จ่ายแล้ว
145 ธีรเดช เพชรกูล L จ่ายแล้ว
146 วสันต์ อริยะสุนทร M จ่ายแล้ว(ส่ง)
147 วสันต์ อริยะสุนทร L จ่ายแล้ว(ส่ง)
148 น.ต.สมจิตร. วงษ์ตระกูล (รน.) Lจ่ายแล้ว
149 ชรินทร์ เรืองวังสรรค์ 2xl จ่ายแล้ว
150 สมชาย ตรงดี L จ่ายแล้ว
151 ดำริ สังข์สุวรรณ M จ่ายแล้ว
152 มาหาโรจน์ 2XL จ่ายแล้ว
153 .ตู่ M จ่ายแล้ว
154.โอ 3XL จ่ายแล้ว
155.พี่แดง L จ่ายแล้ว
156.เต๊าะ S จ่ายแล้ว
157.พี่อี๊ด M จ่ายแล้ว
158.นก L จ่ายแล้ว
159.คุณนาย XL จ่ายแล้ว
160 ป๋าเติม 4XL จ่ายแล้ว
161 ป๋าเปี๊ยก L จ่ายแล้ว
162.พี่ทองคำ XL จ่ายแล้ว
163 .ป๋าสัน L จ่ายแล้ว
164 .ครูแอ๊ว M จ่ายแล้ว
165 ทวีศักดิ์ 2XLจ่ายแล้ว
166 กัลยา XL จ่ายแล้ว
167 พี่ณรงค์ L จ่ายแล้ว
168 ป๋าบัติ 3XL จ่ายแล้ว
169 นายวิเชียร เหลืองรุ่งโรจน์ Lจ่ายแล้ว
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 14 ก.ค. 2018, 09:52

เสื้อล็อตที่2จะออกราวๆปลายเดือน กค นี้แหระครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665


Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 27 ก.ค. 2018, 14:08

ท่านใดที่ยังไม่มารับเสื้อก็ขอให้รีบๆมารับด้วยนะครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 28 ก.ค. 2018, 12:37

ชื่อผู้สมัครร่วมปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
1 พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ L โอนแล้ว
2 นายเทพไพสิฐ เป็งตะพันธ์ xl โอนแล้ว
3 นส.นงค์พงา เวียงสมุทร์ sโอนแล้ว
4 นายบัณฑิต โชคสงวน l โอนแล้ว
5 นายธนบดี แพงพันธุ์ 2xlจ่ายแล้ว
6 นายวิมล ช่างทอง lโอนแล้ว
7 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
8 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
9 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Sโอนแล้ว
10 นายจารึก ธีรเสนี xlจ่ายแล้ว
11 นายณรงค์ศักดิ์ ธวัชโยธิน m โอนแล้ว
12 นายดนุกานต์ กะโต lโอนแล้ว
13 นางทิพาพรรณ กะโต sโอนแล้ว
14 พ.ท.รุจิโรจน์ พลันสังเกตุ lโอนแล้ว
15 เมตตา เลิศลพ m จ่ายแล้ว
16 นาย วิชัย ศุภจิตต์สุนทร xL จ่ายแล้ว
17 ดำรงค์ ทรัพย์มี l จ่ายแล้ว
18 จสต.สังคม กันโต m จ่ายแล้ว
19 นายสุชาติ มูลเมือง lโอนแล้ว
20 นายสุเทพ เครือวัลย์ l โอนแล้ว
21 นายรังสรรค์ อยู่สำราญ lโอนแล้ว
22 นางพูลศรี ชมภูพันธ์ l จ่ายแล้ว
23 น.ส.อารีย์รัตน ภู่เทศ xl จ่ายแล้ว
24 นายสหัสพล ทองผิว 2xlโอนแล้ว
25 ร.อ.มานพ เกตุทอง 2xl โอนแล้ว
26 ร.ต.สมชาย สนสร้อย l โอนแล้ว
27 นายชนินทร์ โชคสกุล xlโอนแล้ว
28 ร.ท.กวินทร์ แก้วกัลยา lโอนแล้ว
29 นายสนิท เรืองศรี lโอนแล้ว
30 นายวสันต์ สุจริต lโอนแล้ว
31 นายพลชาติ ศรีวิเชียร xl จ่ายแล้ว
32 นายนฤกษ์ มัณยานนท์ xl โอนแล้ว
33 เสธประยูร งามพิศ xl โอนแล้ว
34 พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจาxl โอนแล้ว
35 นายชวลิต อังกาบทอง xl โอนแล้ว
36 นายสมศักดิ์ ภิญโญวนิชย์กูล l โอนแล้ว
37 นายประกิต อุ้ยตา 2xl โอนแล้ว
38 นายประสงค์ สิทธิ 3xl โอนแล้ว
39 นายสมพงษ์ (หมู)xl โอนแล้ว
40 นายดำรงค์ l โอนแล้ว
41 อมรจิต l โอนแล้ว
42 นายประวิทร(ม่ง) 2xl(โอนแล้ว)
43 นายสุพจน์(เปี๊ยก) m โอนแล้ว
44 นายมนต์ชัย m โอนแล้ว
45 นายชัยสิทธิ์ (อ๋อง) 2xl โอนแล้ว
46 เจริญศรี l โอนแล้ว
47 สุวรรณ (สุ) m โอนแล้ว
48 ภัทรภรณ์ l โอนแล้ว
49 เดือน l โอนแล้ว
50 ชุมพร บำรุงภัคดี(นิ่ม)s โอนแล้ว
51 วิสุทธิ พรหมกร m โอนแล้ว
52 นางรัชนี พรหมเจียม l โอนแล้ว
53 นายภูษิต พรมทอง m โอนแล้ว
54 นลินี ชุลีทองฤกษ์ s โอนแล้ว
56 เบญจวรรณ์ วงศ์รัชตะเสวี xl โอนแล้ว
57 นายสมัคร เอี่ยววิบูลย์สิทธิ์ 2xl โอนแล้ว
58 นายวิชัย ต้นบริภัณฑ์ xl โอนแล้ว
59 วีระ เป้าอยู่ m จ่ายแล้ว
60 นางเพชรไพลิน อัครเตชศิลป Lโอนแล้ว
61 สุพล นามเสถียร. XL สุพล
62 อุไร เตชะพง M สุพล
63 ผ อ บุญส่ง ทิพย์สิงห์ M สุพล
64 วีระ แก้วแกมทอง Lสุพล
65 เสวียน แก้วแกมทอง L สุพล
66 นายสมศักดิ์ แพงลาศ l ชำระแล้ว สุพล
67 นายพิมล แดงดี xl ชำระแล้ว
68 กิติภัณฑ์. นาคเตี้ย XL จ่ายแล้ว
69 รัตนา นาคเตี้ย M จ่ายแล้ว
70 ร.ต.มานะ กำบังภัย 2xl จ่ายแล้ว
71 นายพรรณวิสุทธิ์ อักษรสวาสดิ์ 4 xl จ่ายแล้ว
72 นางจิราพรรณ อักษรสวาสดิ์ m จ่ายแล้ว
73 นายยุทธพล พงษ์ศักดิ์ xlจ่ายแล้ว
74 สุนทร ปัญจบุศย์ xl จ่ายแล้ว
75 สุพาพร ปทุมวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
76 อมรภัค แพงลาศ m จ่ายแล้ว
77 นันท์ภัส แก้วดอนไพร m จ่ายแล้ว
78 ทรงวุฒิ รักศาสตร์ 5xl จ่ายแล้ว
79 ลัดดา สุวรรณวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
80 ธีระยุทธ รุ่งรุจิรา l จ่ายแล้ว
81 ลภัสดา พลายละหาร m จ่ายแล้ว
82 ยุพา สุวรรณกิจ lจ่ายแล้ว
83 สุนัย สาคร L จ่ายแล้ว
84 นางสาวิตรี แก้วดำเกิง 5xl จ่ายแล้ว
85 นายณรงค์ ชลัษเฐียร์ Lจ่ายแล้ว
86 น.อ ธรรมรัตน์ วงค์เตย์ 2xl จ่ายแล้ว
87 สุวัฒน์ จันทวงค์ 2xl จ่ายแล้ว
88 ลัดดาวัลย์ มั่นศักดิ์ m จ่ายแล้ว
89 สมศักดิ์ ใจแก้ว l จ่ายแล้ว
90 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง m จ่ายแล้ว
91 พล.อ.ต ฤทธิ์ อำพันแสง lจ่ายแล้ว
92 แช่ม บวบมี l จ่ายแล้ว
93 สมเกียรติประสิทวุฒิเวชXLจ่ายแล้ว
94 ธัญญ์สุนี แสนสุขเดชาสกุล xl จ่ายแล้ว
95 ประพันธ์พงษ์ สิทธิชัย L จ่ายแล้ว
96 สุนทร เพิ่มพูล Lจ่ายแล้ว
97 น.อ.ประวิทย์ สุขพิมาย m จ่ายแล้ว
98 นายสุวิน จำปาสัก xl จ่ายแล้ว
99 ช่วงชัย เกตุสุริยงค์ xl ok
100 วิทยา สะใบบาง 5xl จ่ายแล้ว
101. นาย หม่อง ทองนุ่ม XL จ่ายแล้ว
102. นาย สมกิจ จันที XL จ่ายแล้ว
103. นาย สาย พรหมชนะ L จ่ายแล้ว
104. นาย สำนวน ทองโชติ L จ่ายแล้ว
105. นาย สนั่น เบ็ญพาด L จ่ายแล้ว
106. นาย สมหมาย ใจตรง M จ่ายแล้ว
107. นาย สุวิทย์ มีประสพ L จ่ายแล้ว
108. นาย นิคม หอมทวนลม Lจ่ายแล้ว
109. นาย อัฐกาญจน์ รักกันดี XL จ่ายแล้ว
110. นายกิตติศักดิ์ แก้วบัวดี XL จ่ายแล้ว
111 นายสุริยา ดำชุม s จ่ายแล้ว
112 สถิตย์ วิปรอด l จ่ายแล้ว
113 สถิตย์ วิปรอด 3xl จ่ายแล้ว
114 ศศินา ญาณลักษณ์ L จ่ายแล้ว
115 ผู้ใหญ่เสนาะ XL จ่ายแล้ว
116 ไพบูลย์ สุธีรพงศ์พันธ์ L จ่ายแล้ว
117 ผอ วิวิทย์ xl จ่ายแล้ว
118 นส ภรณ์ชนก สุขาวงศ์ l จ่ายแล้ว
119 บุญเลิศ คำหอม xl จ่ายแล้ว
120 ศิริวัฒน์ ชาวนา xl จ่ายแล้ว
121 รุ้งลาวัณย์ เจนศิริลักษณ์ s จ่ายแล้ว
122 มาลัย สังข์มิต l จ่ายแล้ว
123 นส. ปณิชา พรอังกูรสถาน m จ่ายแล้ว
124 นายปัญญา สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
125 นายเฉลิมชัย สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
126 นายรณกร พรามโชติ 2xl จ่ายแล้ว
127นายสัตชัย ประทุมทอง Lจ่ายแล้ว
128 ท่านรอง สัญญา Lจ่ายแล้ว
129 นางพัลภา สร้อยอ่อน Lจ่ายแล้ว
130 นาย พยุง มะลิทอง Lจ่ายแล้ว
131 สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล L จ่ายแล้ว
132 นาย กฤตวิทย์ กาฬภักดี L จ่ายแล้ว
133 สุกัญญา หอมจันทร์ S จ่ายแล้ว
134 นายพงษ์ชัย พลศาเดช Lจ่ายแล้ว
135 นายอุเทน อาจภักดี Lจ่ายแล้ว
136 นางอรอนงค์ โชติสกุล 3xl จ่ายแล้ว
137 ร.ต.สมบูรณ์ เกตุศรี XLจ่ายแล้ว
138 นายสุวรรณ บุญแช่มชื่น Lจ่ายแล้ว
139 นายสมชาย บุญแช่มชื่น sจ่ายแล้ว
140 นายเกษม ประเสริฐสุโข 2xl จ่ายแล้ว
141 นายธีรพงษ์ เถวนสาริกิจ 3xl จ่ายแล้ว
142 จำเนียร นิยมพันธุ์ xl จ่ายแล้ว
143 นงค์เยาว์ นิยมพันธุ์ m จ่ายแล้ว
144 เชษฐา บุญสุยา M จ่ายแล้ว
145 ธีรเดช เพชรกูล L จ่ายแล้ว
146 วสันต์ อริยะสุนทร M จ่ายแล้ว(ส่ง)
147 วสันต์ อริยะสุนทร L จ่ายแล้ว(ส่ง)
148 น.ต.สมจิตร. วงษ์ตระกูล (รน.) Lจ่ายแล้ว
149 ชรินทร์ เรืองวังสรรค์ 2xl จ่ายแล้ว
150 สมชาย ตรงดี L จ่ายแล้ว
151 ดำริ สังข์สุวรรณ M จ่ายแล้ว
152 มาหาโรจน์ 2XL จ่ายแล้ว
153 .ตู่ M จ่ายแล้ว
154.โอ 3XL จ่ายแล้ว
155.พี่แดง L จ่ายแล้ว
156.เต๊าะ S จ่ายแล้ว
157.พี่อี๊ด M จ่ายแล้ว
158.นก L จ่ายแล้ว
159.คุณนาย XL จ่ายแล้ว
160 ป๋าเติม 4XL จ่ายแล้ว
161 ป๋าเปี๊ยก L จ่ายแล้ว
162.พี่ทองคำ XL จ่ายแล้ว
163 .ป๋าสัน L จ่ายแล้ว
164 .ครูแอ๊ว M จ่ายแล้ว
165 ทวีศักดิ์ 2XLจ่ายแล้ว
166 กัลยา XL จ่ายแล้ว
167 พี่ณรงค์ L จ่ายแล้ว
168 ป๋าบัติ 3XL จ่ายแล้ว
169 นายวิเชียร เหลืองรุ่งโรจน์ Lจ่ายแล้ว
170 นส.วันดี มณีอินทร์ S จ่ายแล้ว
171 นายนรินทร์ เจนกิจ L จ่ายแล้ว
172 นายธำรงค์ ไทยประกอบ XL จ่ายแล้ว
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 08 ส.ค. 2018, 07:45

เสื้อล็อต3อยู่ระหว่างทำ เสร็จแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 04 ก.ย. 2018, 14:20

วันเสาร์ที่15กย จะปั่นสำรวจเส้นทางเสมือนวันจริงครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 09 ก.ย. 2018, 18:36

แจ้งรายละเอียดเส้นทางและจุดพักงาน"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙" 13 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังนี้
04.00น นักปั่นรวมตัวที่ลานมังกรสวรรค์(หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)มีน้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ข้าวต้ม ให้รับทาน ฟังคำชี้แจงวิธีการปั่นร่วมขบวนจากผู้จัด
05.00น เคลื่อนขบวนออกจากหน้ามังกรสวรรค์-ถนนเณรแก้ว-ข้ามสะพานใผ่ขวาง กลับขบวนที่หน้าหมู่บ้าน P8-ทางหลวง340 สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน
06.00 น จุดพักที่1 ปตท สาลี พัก10นาที
07.30น จุดพักที่2 สวนอาหารบิ๊กฮ้อ รับประทานอาหารเช้า(ดูแลตัวเอง) พัก20 นาที
09.30 น จุดพักที่3 ปั้ม ปตท บางบัวทอง พัก 15นาที
11.00น จุดพักที่4 ปั้มบางจาก แยกตลิ่งชัน พัก 20 นาที
12.00 น หยุดจัดรูปขบวนใหม่แยกอรุณอัมรินทร์ เตรียมข้ามสพานพระปิ่นเกล้า (มีชุดตำรวจอาสาจักรยานมารอรับขบวนแล้วนำเราไปจอดรถจักรยาน)
13.00น จัดรูปขบวนเดินแถวไปที่หน้าวัดพระแก้ว ตั้งแถวร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี1จบ กล่าวคำใว้อาลัยโดยนักปั่นอาวุโสจะเป็นผู้กล่าวนำ กล่าวขอบคุณตำรวจอาสาจักรยาน เป็นอันเสร็จพิธี
14.30-15.00 ตั้งขบวนปั่นกลับสุพรรณบุรีโดยสวัสดิภาพ
อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอความกรุณาติดธงชาติไทยและธง ภปร ที่ท้ายจักรยานทุกคน เตรียมไฟส่องสว่างหน้า-หลัง -ยางในจักรยานอะไหร่ให้พร้อม เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
แนบไฟล์
20180909_182445.png
20180909_182124.png
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 21 ก.ย. 2018, 12:45

เริ่มนับเวลาถอยหลังกันแล้วครับ อีกเพียงครึ่งเดือนเองครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 01 ต.ค. 2018, 12:26

แจ้งให้สมาชิกที่สมัครร่วมปั่นกิจกรรม"รำลึกพ่อหลวง ร๙"ในวันที่13 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้
มีข่าวจากหลายๆคนแจ้งมาว่า จะมีการปิดการจราจรทุกเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสนามหลวงในวันนั้น เนื่องจากจะมีขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ บรมษาณุวงษ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่ยังไม่มีประกาศออกมาให้เห็นเป็นทางการ แต่ถ้าหากมีการปิดเส้นทางจริงๆและเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจอาสาจราจรของ สน ชนะสงครามได้แจ้งให้ผมทราบแล้วว่าไม่สามารถมารอรับที่แยกอรุณอัมรินทร์ได้ เนื่องจากจะต้องจัดกำลังดูแลอยู่ภายในรอบๆมหาราชวัง และการปิดเส้นทางตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ขาเข้าสนามหลวง เราอาจจะมีปัญหาในการปั่นจักรยานข้ามสพานพระปิ่นเกล้า หากเป็นเช่นนั้น ผมจะขอให้ทุกคนเอาจักรยานจอดใว้ที่ไต้สพานพระปิ่นเกล้า แล้วจัดขบวนเดินเท้าเข้าไปแทน เพื่อพวกเราจะได้เข้าไปใกล้พ่อหลวงของเราที่สุด แล้วเราจะไปร่วมกันทำกิจกรรมที่หน้าสโมสรทหารเรือ ทางด้านทิศตะวันตกของพระบรมหาราชวัง เสร็จแล้ว เราก็จะตั้งขบวนเดินเท้ากลับมาที่จอดรถจักรยานใว้เพื่อปั่นกลับสุพรรณบุรี นี่คือแผนที่ผมสำรองใว้ แต่หากไม่มีการปิดการจราจรอย่างที่เป็นข่าว พวกเราจะปั่นจักรยานจากสุพรรณบุรี-สนามหลวง-สุพรรณบุรี ไปและกลับตามคอนเซปเดิมครับ
หรือ หากจะเลื่อนวันไปเป็นวันที่14ตค พร้อมกับชลบุรี พี่น้องจะมีความเห็นประการใด?
อนึ่ง ขอความร่วมมือให้ทุกคนประดับธงชาติ(เท่านั้น)ที่จักรยานทุกคัน
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 01 ต.ค. 2018, 12:31

แต่ถ้าทุกอย่างถูกปิดกั้นทั้งหมด เราจะปั่นไป รพ ศิริราชแทน จะไม่ล้มความตั้งใจของพวกเราแน่นอน
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย เสือทะเล » 06 ต.ค. 2018, 12:13

ขอเป็นกำลังใจ ให้กิจกรรมดีๆครั้งนี้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจทุกท่านครับ

Re: (ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 10 ต.ค. 2018, 12:14

แจ้งรายละเอียดเส้นทางและจุดพักงาน"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙" 13 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังนี้
04.00น นักปั่นรวมตัวที่ลานมังกรสวรรค์(หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)มีน้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ข้าวต้ม ให้รับทาน ฟังคำชี้แจงวิธีการปั่นร่วมขบวนจากผู้จัด
05.00น เคลื่อนขบวนออกจากหน้ามังกรสวรรค์-ถนนเณรแก้ว-ข้ามสะพานใผ่ขวาง กลับขบวนที่หน้าหมู่บ้าน P8-ทางหลวง340 สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน
06.00 น จุดพักที่1 ปตท สาลี พัก10นาที
07.30น จุดพักที่2 สวนอาหารบิ๊กฮ้อ รับประทานอาหารเช้า(ดูแลตัวเอง) พัก20 นาที
09.30 น จุดพักที่3 ปั้ม ปตท บางบัวทอง พัก 15นาที
11.00น จุดพักที่4 ปั้มบางจาก แยกตลิ่งชัน พัก 20 นาที
12.00 น หยุดจัดรูปขบวนใหม่แยกอรุณอัมรินทร์ เตรียมข้ามสพานพระปิ่นเกล้า
13.00น จัดรูปขบวนเดินแถวไปที่หน้าวัดพระแก้ว ตั้งแถวร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี1จบ กล่าวคำใว้อาลัยโดยนักปั่นอาวุโสยืนถวายความอาลัย1นาที เป็นอันเสร็จพิธี
14.30-15.00 ตั้งขบวนปั่นกลับสุพรรณบุรีโดยสวัสดิภาพ
อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอความกรุณาติดธงชาติไทยที่ท้ายจักรยานทุกคน เตรียมไฟส่องสว่างหน้า-หลัง -ยางในจักรยานอะไหร่ให้พร้อม เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
ชื่อผู้สมัครร่วมปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
1 พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์
2 นายเทพไพสิฐ เป็งตะพันธ์
3 นส.นงค์พงา เวียงสมุทร์
4 นายบัณฑิต โชคสงวน
5 นายธนบดี แพงพันธุ์
6 นายวิมล ช่างทอง
7 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์
8 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์
9 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์
10 นายจารึก ธีรเสนี
11 นายณรงค์ศักดิ์ ธวัชโยธิน
12 นายดนุกานต์ กะโต
13 นางทิพาพรรณ กะโต
14 พ.ท.รุจิโรจน์ พลันสังเกตุ
15 เมตตา เลิศลพ
16 นาย วิชัย ศุภจิตต์สุนทร
17 ดำรงค์ ทรัพย์มี
18 จสต.สังคม กันโต
19 นายสุชาติ มูลเมือง
20 นายสุเทพ เครือวัลย์
21 นายรังสรรค์ อยู่สำราญ
22 นางพูลศรี ชมภูพันธ์
23 น.ส.อารีย์รัตน ภู่เทศ
24 นายสหัสพล ทองผิว
25 ร.อ.มานพ เกตุทอง
26 ร.ต.สมชาย สนสร้อย
27 นายชนินทร์ โชคสกุล
28 ร.ท.กวินทร์ แก้วกัลยา
29 นายสนิท เรืองศรี
30 นายวสันต์ สุจริต
31 นายพลชาติ ศรีวิเชียร
32 นายนฤกษ์ มัณยานนท์
33 เสธประยูร งามพิศ
34 พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจา
35 นายชวลิต อังกาบทอง
36 นายสมศักดิ์ ภิญโญวนิชย์กูล
37 นายประกิต อุ้ยตา
38 นายประสงค์ สิทธิ
39 นายสมพงษ์ (หมู)
40 นายดำรงค์
41 อมรจิต
42 นายประวิทร(ม่ง)
43 นายสุพจน์(เปี๊ยก)
44 นายมนต์ชัย
45 นายชัยสิทธิ์ (อ๋อง)
46 เจริญศรี
47 สุวรรณ (สุ)
48 ภัทรภรณ์
49 เดือน
50 ชุมพร บำรุงภัคดี(นิ่ม)
51 วิสุทธิ พรหมกร
52 นางรัชนี พรหมเจียม
53 นายภูษิต พรมทอง
54 นลินี ชุลีทองฤกษ์
56 เบญจวรรณ์ วงศ์รัชตะเสวี
57 นายสมัคร เอี่ยววิบูลย์สิทธิ์
58 นายวิชัย ต้นบริภัณฑ์
59 วีระ เป้าอยู่
60 นางเพชรไพลิน อัครเตชศิลป
61 สุพล นามเสถียร.
62 อุไร เตชะพง
63 ผ อ บุญส่ง ทิพย์สิงห์
64 วีระ แก้วแกมทอง
65 เสวียน แก้วแกมทอง
66 นายสมศักดิ์ แพงลาศ
67 นายพิมล แดงดี
68 กิติภัณฑ์. นาคเตี้ย
69 รัตนา นาคเตี้ย
70 ร.ต.มานะ กำบังภัย
71 นายพรรณวิสุทธิ์ อักษรสวาสดิ์
72 นางจิราพรรณ อักษรสวาสดิ์
73 นายยุทธพล พงษ์ศักดิ์
74 สุนทร ปัญจบุศย์
75 สุพาพร ปทุมวงศ์
76 อมรภัค แพงลาศ
77 นันท์ภัส แก้วดอนไพร
78 ทรงวุฒิ รักศาสตร์
79 ลัดดา สุวรรณวงศ์
80 ธีระยุทธ รุ่งรุจิรา
81 ลภัสดา พลายละหาร
82 ยุพา สุวรรณกิจ
83 สุนัย สาคร
84 นางสาวิตรี แก้วดำเกิง
85 นายณรงค์ ชลัษเฐียร์
86 น.อ ธรรมรัตน์ วงค์เตย์
87 สุวัฒน์ จันทวงค์
88 ลัดดาวัลย์ มั่นศักดิ์
89 สมศักดิ์ ใจแก้ว
90 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง
91 พล.อ.ต ฤทธิ์ อำพันแสง
92 แช่ม บวบมี
93 สมเกียรติประสิทวุฒิเวช
94 ธัญญ์สุนี แสนสุขเดชาสกุล
95 ประพันธ์พงษ์ สิทธิชัย
96 สุนทร เพิ่มพูล
97 น.อ.ประวิทย์ สุขพิมาย
98 นายสุวิน จำปาสัก
99 ช่วงชัย เกตุสุริยงค์
100 วิทยา สะใบบาง
101. นาย หม่อง ทองนุ่ม
102. นาย สมกิจ จันที
103. นาย สาย พรหมชนะ
104. นาย สำนวน ทองโชติ
105. นาย สนั่น เบ็ญพาด
106. นาย สมหมาย ใจตรง
107. นาย สุวิทย์ มีประสพ
108. นาย นิคม หอมทวนลม
109. นาย อัฐกาญจน์ รักกันดี
110. นายกิตติศักดิ์ แก้วบัวดี
111 นายสุริยา ดำชุม
112 สถิตย์ วิปรอด
113 สถิตย์ วิปรอด
114 ศศินา ญาณลักษณ์
115 ผู้ใหญ่เสนาะ
116 ไพบูลย์ สุธีรพงศ์พันธ์
117 ผอ วิวิทย์
118 นส ภรณ์ชนก สุขาวงศ์
119 บุญเลิศ คำหอม
120 ศิริวัฒน์ ชาวนา
121 รุ้งลาวัณย์ เจนศิริลักษณ์
122 มาลัย สังข์มิต
123 นส. ปณิชา พรอังกูรสถาน
124 นายปัญญา สว่างแจ้ง
125 นายเฉลิมชัย สว่างแจ้ง
126 นายรณกร พรามโชติ
127นายสัตชัย ประทุมทอง
128 ท่านรอง สัญญา
129 นางพัลภา สร้อยอ่อน
130 นาย พยุง มะลิทอง
131 สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล
132 นาย กฤตวิทย์ กาฬภักดี
133 สุกัญญา หอมจันทร์
134 นายพงษ์ชัย พลศาเดช
135 นายอุเทน อาจภักดี
136 นางอรอนงค์ โชติสกุล
137 ร.ต.สมบูรณ์ เกตุศรี
138 นายสุวรรณ บุญแช่มชื่น
139 นายสมชาย บุญแช่มชื่น
140 นายเกษม ประเสริฐสุโข
141 นายธีรพงษ์ เถวนสาริกิจ
142 จำเนียร นิยมพันธุ์
143 นงค์เยาว์ นิยมพันธุ์
144 เชษฐา บุญสุยา
145 ธีรเดช เพชรกูล
146 วสันต์ อริยะสุนทร
147 วสันต์ อริยะสุนทร
148 น.ต.สมจิตร. วงษ์ตระกูล (รน.)
149 ชรินทร์ เรืองวังสรรค์
150 สมชาย ตรงดี
151 ดำริ สังข์สุวรรณ
152 มาหาโรจน์
153 .ตู่
154.โอ
155.พี่แดง
156.เต๊าะ
157.พี่อี๊ด
158.นก
159.คุณนาย
160 ป๋าเติม
161 ป๋าเปี๊ยก
162.พี่ทองคำ
163 .ป๋าสัน
164 .ครูแอ๊ว
165 ทวีศักดิ์
166 กัลยา
167 พี่ณรงค์
168 ป๋าบัติ
169 นายวิเชียร เหลืองรุ่งโรจน์
170 นส.วันดี มณีอินทร์
171 นายนรินทร์ เจนกิจ
172 นายธำรงค์ ไทยประกอบ
173 ผู้พันจิตร
174 นายอภิชาติ สุคิตา
175 นางศรีวรรณ สุคิตา
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน