ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

พูดคุย การปั่นจักรยานในเมือง ปั่นในชีวิตประจำวัน เสวนาการพัฒนาเส้นทางจักรยาน

ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย กฤช » 18 มี.ค. 2018, 02:04

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย
ขอเชิญร่วมงาน
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง

ณ.วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ เสื้อคอกลมกิจกรรม เหรียญที่ระลึก และเชิญรับประทานอาหารเช้า เที่ยง ร่วมกัน
งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครโดยตรงได้ที่ ร้าน ศูนย์กีฬา PP ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย
ผู้สมัครทุกท่านจะต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนา 1 ฉบับ

กฎกติกา
- ผู้สมัครทุกท่านสามารถใช้จักรยานแบบใดก็ได้ไม่จำกัดประเภท จะต้องเป็นรถจักรยานขับเคลื่อนด้วยกำลังคนเท่านั้น ห้ามใช้มอร์เตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
- ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมาลงทะเบียนที่เต้นลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยแสดงเอกสารบัตรประจำตัวต่อกรรมการ
- กรรมการรับลงทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการฝากรับเสื้อกิจกรรมทุกกรณี
- ในระหว่างร่วมกิจกรรม ผู้สมัครทุกท่านต้องสวมเสื้อที่แจกให้ทุกท่าน ตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
- เมื่อปั่นร่วมกิจกรรมครบตามกำหนดการแล้ว ผู้สมัครจะต้องกลับเข้ามาที่จุดเริ่มต้นเพื่อรับเหรียญที่ระลึก
- กรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเหรียญให้กับท่านที่ไม่ได้สวมเสื้อกิจกรรมที่แจกให้ และขอทำเครื่องหมายให้กับท่านที่ได้รับเหรียญที่ระลึกไปแล้ว

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ของท่านและจำหมายเลขเพื่อสะดวกในการลงทะเบียน ครับ
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โปรดตรวจสอบด้านล่าง ครับ

ปิดรับสมัครแล้วครับ เต็มจำนวน
แนบไฟล์
ป้ายประกาศ.jpg
เสื้อ.jpg
เหรียญ หน้า.jpg
เหรียญ หลัง.jpg
กำหนดการ.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 25 มี.ค. 2018, 22:58, แก้ไขไปแล้ว 7 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย กฤช » 18 มี.ค. 2018, 02:04

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง
โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย และสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561


001 นาย เจริญ พรพงศกร
002 นาย ฉลอง เวียนศรี
003 นาย ภัควัฒน์ จิตต์ปิยะมิตร
004 นาย มนตรี โยธาทัพ
005 นาย ไพรัช อุตราชา
006 นาย เพียง บุญสิทธิ์
007 นาย คมกริช คำลาภ
008 นาย อัธยาศัย โฮมวงศ์
009 นาย จิรวัฒน์ เนตรวงศ์
010 นาง กานต์ศิริ เนตรวงศ์
011 นาย อรรถพล มีกลิ่น
012 นาย เสกสรร อุทัยสาร์
013 นาย สุทน ประสงค์พรเจริญ
014 นาย ปณวัตร ไชยเลิศ
015 นาย ผจญ ศรีเจริญ
016 นาย ธรรมนูญ พูลศิริ
017 นาย ปรีชา วิชัยสอน
018 นาย จิรศักดิ์ มาวิเศษ
019 นาย นิยม เจนวิถี
020 นาย ปริญญา สุภา
021 นาย อิทธิกร บัวพรมมี
022 นาย เกรียงศักดิ์ สุระอุดร
023 นาย สายันต์ ช่วงค้ำชู
024 นาย คำเกษ จันทะเสน
025 นาง พิสมัย ช่างปรุง
026 น.ส. โสมอุษา ผดุงกุล
027 นาย ภคิน เหล่าพิรุฬห์
028 ด.ช. อิทธิฤทธิ์ วัฒนะสัมากร
029 นาย พินิจ พรหมพินิจ
030 นาย นพดล เข็มเพ็ชร
031 นาย ชาครินทร์ มาตย์เหมาะ
032 น.ส. พีรนุช ตั้งพูลผลวนิชย์
033 นาย อมฤต สัฒนะสิมากร
034 นาย ธารี ช่างปรุง
035 น.ส. พิสุทธิ์ ก้านมะลิ
036 นาย กล้าณรงค์ วรสาร
037 นาย ภัทร์ สุขนิคม
038 นาย เกษม ภูออม
039 นาย รัศม์ เหล่าก้อนคำ
040 น.ส. อาทิตยา วารีขันธ์
041 นาย ฐิติวิชญ์ ศรีภา
042 นาย ณรงค์ เทพนวน
043 นาย วิรุฬห์ ทาแก้ว
044 น.ส. มนัญญา อินยาศรี
045 นาย พจน์ จอมคำสิงห์
046 นาย วิทเต วารีขันธุ์
047 นาย สมบัติ จินะราช
048 นาย สรยุทธ ดวงทา
049 นาง ทิพรัตน์ จินะราช
050 นาย พรมมา ผลพัฒนา
051 นาง กุหลาบ ผลพัฒนา
052 นาย วิทยา พาดี
053 นาย สมศักดิ์ ศรีเศวต
054 นาย วีระยุทธ ศรีลาภูมิ
055 น.ส. ไพรวัน สมหาร
056 นาย บุญจันทร์ เนื่องไชยศ
057 นาย วิศาล กันพิพิธ
058 นาง ศศิธร สิทธิมงคล
059 น.ส. ไพริน สรัสสมิต
060 นาง อรนุช วัฒนะสิมากร
061 นาย อดุลย์ ณ หนองคาย
062 นาย ยงยุทธ ศิริตัง
063 นาย สุรพล สุวัณณกีฏะ
064 นาย ธนภัทร สุขประเสริฐ
065 นาย ทองใส นิตย์โรจน์
066 นาย เสกสรร สายสีสด
067 นาย บุญเลี้ยง ครองยุทธ
068 นาย นิพนธ์ ไชยพันธ์
069 นาย พิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี
070 นาย สิริพงษ์ รัชตะพีรวัฒน์
071 นาย ไตรภพ คำสีนาค
072 นาย นัฐพล เสนานุช
073 นาย กิตติพงษ์ เสนานุช
074 นาย จรัญ เรืองสมบัติ
075 นาย ชาญยุทธ ศรีเมฆ
076 นาง รัชนี เรืองสมบัติ
077 นาย กมลชัย เรืองสมบัติ
078 น.ส. เพ็ญพร ผลินยศ
079 นาย ไตรยสิทธิ์ ศรีมาจันทร์
080 นาง อนงค์ ภูสูงสุด
081 นาย เสถียร ภูสูงสุด
082 น.ส. พอเนตร สิริภู
083 นาย สัมพันธ์ คุณทวีลาภกมล
084 นาง ฉวีญา บุตรโพธิ์ศรี
085 นาย ธีรพงษ์ แสนเมือง
086 นาง รัชนีบูลย์ ณ หนองคาย
087 นาย อดิศักดิ์ ณ หนองคาย
088 นาย จรวัฒน์ เปรมประสพโชค
089 นาย พรณรงค์ ยอดประสิทธิ์
090 นาย ณัฐพัชร์ เมธีวงษ์เจริญ
091 นาย จะเด็ด พรหมแสง
092 นาย ประสิทธิ์ คุปนัติ
093 นาย วิชัย มาตย์เมือง
094 นาง อัจฉริยา สมุดรโคตา
095 นาย ณรงค์ ตุ้ยด้วง
096 น.ส. บัวชมพู ตุ้ยด้วง
097 น.ส. ฑิฆัมพร ตุ้ยด้วง
098 น.ส. จิราพร รักษาถิ่น
099 น.ส. ชูศรี จันทะแก้ว
100 นาย อุทัย จันทะแก้ว
101 นาย ปัญญา ฤกษาภิรมย์
102 นาง กิตติมา ดวงสา
103 นาย อัศวิน ดวงสา
104 นาย ภานุวัฒน์ บุตรน้ำเพชร
105 นาง หฤทัย จันตะเคียน
106 นาย ชาญชัย กลิ่นแก้วณรงค์
107 ด.ญ. อรณิช บุตรน้ำเพชร
108 นาง อรอนงค์ บุตรน้ำเพชร
109 นาง ญาวัลณินท์ จันทร์อร่ามตระกูล
110 นาย สุวิทย์ มิตรศรี
111 นาย รังสรรค์ กันทิสา
112 พ.อ.อ. ประชา คุตจำเนียร
113 นาย ศุภกร มหารัตนวงศ์
114 นาง สุขิรา มหารัตนวงศ์
115 ด.ช. ศราวุธ พิลาวัลย์
116 นาย สมภาร จันทกลาง
117 ร.ท. ไพโรจน์ แพทย์เจริญ
118 พ.อ.อ. เผดิมยศ
119 พ.ต. เฉลิม
120 นาย สำราญ โคตรแสนลี
121 นาย สุทธิพจน์ ศรีเนตรสุนทร
122 นาย ทวีป พูลสวัสดิ์
123 นาง สุดารัตน์ ธรรมรักษ์
124 นาย หลาย ปุริโส
125 นาย เชิดศักดิ์ บุญรักษา
126 นาย ธนากร ธนาคงเพชร
127 นาย สุพรรณ กิ่งมีแฮ
128 นาง รุ่งปราณี บ่องาม
129 นาย นันทชัย หมื่นเทพ
130 นาง บุณณดา รูปจะโป๊ะ
131 นาง ทิพย์อักษร โคตรแสนลี
132 นาง อุบล ธนศิริรักษ์
133 นาง สุรีย์พร ปักเกตุ
134 นาย ดอกไม้ บอยเด้น
135 นาย สันติภาพ สมบัตินันท์
136 น.ส. ฐิติยา ทรงกิตติรัตน์
137 นาย วรพงษ์ รัตนประเสริฐ
138 นาย สะอาด สิงห์นาค
139 นาย จันโสม สิงห์นาค
140 นาย ทวีวัฒน์ วัฒน์วีระชัย
141 นาย วิเชียร โพธิ์บุตรดี
142 นาย จรูญ วงษ์เจริญ
143 นาง ณิชชาภัทร ทองวิเศษ
144 นาย ธีรพจน์ ธรรมบวร
145 นาย บุญศรี ขันทองคำ
146 นาย สงกราณต์ สร้อยคำ
147 นาย อนุพงศ์ ศรัศกุน
148 นาง สุคนธ์ญาณี เถื่อนธรรมโฮง
149 นาง สุพีรย์ กาญจนวิเศษชาญ
150 นาย อารมณ์ ปุริโส
151 นาย ภาณุพงศ์ ศรีศกุน
152 นาย จารุกิตต์ พรโชติทวีทรัพย์
153 นาย สองชัย ศรีโสภา
154 นาย ครองทรัพย์ อินลาเสื้อ
155 นาย นพรัตน์ จงย่อกลาง
156 นาย วิรัตน์ จงย่อกลาง
157 นาย ธนภน สร้อยน้ำ
158 นาย ทองยุ่น สร้อยคำ
159 นาย ณัฐวุฒิ คำพิลา
160 นาง นวพร คำพิลา
161 นาง ดุจดาว อักษร
162 นาย ชัชวาล มุงคุณ
163 นาย อนันต์ธรเดช สุวรรณปาลา
164 นาย ทรงศิลป์ โฮงมาตย์
165 นาง วิมล โฮงมาตย์
166 นาย เสกสรร เครือพันธ์
167 นาง นิพปราง บุญหลาย
168 นาง มัตติกา พังพี
169 นาย เชิดพวษ์ ราชป้องขันธ์
170 นาย วิเชียร ธรรมรักษา
171 นาย ปรีชา แสงจันทร์ทิพย์
172 นาย ศิริวัฒน์ อดุลย์สุทธานนท์
173 นาย วิโรจน์ จันทร์หล้า
174 นาง รุ่งทิวา จันทร์หล้า
175 นาย พรภวิทย์ ถิรวัฒนโยธิน
176 นาย สุขเจริญ สระทองจันทร์
177 ร.ต.ท. สกล สิงห์ลี
178 นาย สมัน จันทะภูบาล
179 นาย สันติ พิศาลเศรฐพงศ์
180 นาย เปี๊ยก บุดดา
181 นาย ชนน ตรั๋น
182 นาง ผกามาศ ฝ่ายธีร์
183 นาย ธรรมรัตน์ อดุลโภคาทรัพย์
184 นาย ประมินทร์ สิหามาตย์
185 นาย วิชัย บุดดา
186 นาย ณัฐพงศ์ อัครพัฒนานนท์
187 นาย บุญชัย โพธิ์สีดา
188 นาย สมเกียรติ เกียรติวิลาสกุล
189 นาย ธำรงค์ศักดิ์ วงษ์หาบุศย์
190 นาย ไตรภพ รำเพยพล
191 นาย สาคร อำคา
192 นาย สมหมาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
193 นาย ชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน
194 นาย กิตติศักดิ์ เพิ่มวณิชกุล
195 นาย สมทรง ศุภนคร
196 นาย ทวี โพธิ์สีมา
197 นาย จีระพงษ์ สุทธิบริบาล
198 นาย วิชัย หวูวัน
199 นาย พิฑูรย์ วารีศรี
200 นาย วรเทพ เจนพูนผล
201 นาย ภิญโญ ธาตุไพบูลย์
202 นาย ไพโรจน์ ก่อกิต
203 นาง บังอร ไพบูลย์อุดมการณ์
204 นาย สายันต์ วิสุเวช
205 ด.ญ. ณัฐวรา เหลืองตระกูล
206 นาย ธนภูมิ วิสุเวช
207 น.ส. พร อัมพานนท์
208 นาย ชาติ เทพสุรินทร์
209 นาง เนียรนาถ วิริยะพูล
210 นาง ประหยัด ยิ่งยง
211 ด.ช. พิพิธธน พิพิธกุล
212 นาง อุไร จันทะไพรี
213 ด.ช. เกียรติศักดิ์ เทพสุรินทร์
214 นาย ไพบูลย์ ปัดสาแก้ว
215 นาย ศิริวัฒน์ สำพุทธา
216 นาย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
217 นาย ถนอม เพ็ชรยิ้ม
218 นาง ริษา เพ็ชรยิ้ม
219 นาง จันเพ็ง มูลตลาด
220 นาย ประเสริฐ มูลตลาด
221 นาง กุล เนาว์เชง
222 น.ส. งา เลดิ
223 นาย หนูแดง เทพมหานิว
224 นาง ปราณี โคตรเสนา
225 นาย สมชาย รุ่งทิวา
226 นาย ธวัชชัย ดวงคำ
227 นาง อรทัย ดวงคำ
228 น.ส. นลัทพร อ่อนสิงห์
229 นาง สุพัฒรา พงตะนันท์
230 นาย นิวัฒ ศรีวันสอาด
231 นาง ศิริพรรณ ศรีทิน
232 นาย ทวีผล แก้วชิน
233 นาง ไหล ฝ่ายหมื่นไวย์
234 นาง ราพร พัฒนา
235 นาย จรัญ สมจันทร์
236 นาย สมชาย พูลสวัสดิ์
237 นาย สมบัติ อ่อนสิงห์
238 นาง ชรินทร์ทิพย์ อ่อนสิงห์
239 นาย อดุลย์ ศรีนันทะ
240 นาง ราตรี เหลืองตระกูล
241 นาย ธวัชชัย เหลืองศิริ
242 นาง ชมัยย์ภรณ์ เหลืองศิริ
243 นาย ศิวกร อัครพีรยา
244 นาย ชานนท์ อัครพีรยา
245 นาย สงกราณต์ หลวงเทียม
246 นาง เกษสุดา พงษ์ศรี
247 นาง ทองเลื่อน พงษ์ศรี
248 นาง มะลิ ละเทพ
249 นาย จักรริน พิชาลี
250 นาย ชาตรี จันทร์ต้น
251 นาง อินทิรา จันทร์ต้น
252 ท่าน วอนมะนี อุดมไซ
253 ท่าน อินทะหวา วงจิด
254 ท่าน กินสีลาด วงสา
255 นาย ธนัชพงศ์ รัตนพิมาตย์
256 นาย พงศ์ธนัช รัตนพิมาตย์
257 นาง ฐาปณีย์ รัตนพิมาตย์
258 ท่าน คำตา
259 ท่าน คำเพ็ด พิมมะดน
260 ท่าน คำหมัน นันติลาด
261 ท่าน อินปอน สีสวง
262 ท่าน พูเวือง นันทะวง
263 ท่าน วงสะหวัน นันทะวง
264 นาง สุวภัทร ตูบัว
265 นาง ชูจิตร ภูมิมอญ
266 นาย ใบ๋ เยืองวัน
267 น.ส. ศิริลักษณ์ ไชยฐิตินันท์
268 นาง พิสมัย พงษากลาง
269 นาย ชุมพล พงษากลาง
270 นาง บังอร วรเสนี
271 นาง นวนจัน สุทธิธรรมมา
272 นาง อัญชลี โสภาเวช
273 นาย อดิศักดิ์ ยิ่งยง
274 นาง ทิพย์ภาพรรณ พนาลิกุล
275 ด.ช. ศุภโชค ยิ่งยง
276 นาย วุฒิ เชื้อสาสะถี
277 นาง สิวินย์ หนุมขุนทด
278 นาง กุลธิตา โตโช
279 นาง ชนกานต์ เตมาส
280 นาง สุธาทิพย์ เตมาส
281 นาย มานพ เสงี่ยมศักดิ์
282 น.ส. นวกชมณ ทัตตินาพานิช
283 นาง ลำดวน ชามนตรี
284 นาง ทัศนีย์ แสนศักดิ์
285 นาง สว่างจิตร หมั่นพลศรี
286 นาง แต๋ว นระสิงห์
287 นาง เจริญศรี ทวีทรัพย์
288 นาง ฐิติตา พานประเสริฐ
289 นาย สุนทร โลหิตชาติ
290 นาง สุพัตรา บรรณารักษ์
291 นาย นรากร ทะแพงพันธ์
292 นาย วัลลภ กองกรม
293 น.ส. ทันทิมา มุ่งทวีทรัพย์
294 ด.ญ. แพรวา กองกม
295 น.ส. มัณฑนา มุ่งทวีทรัพย์
296 นาย ครรชิต ยมโคตร
297 นาย อิทธิเดช ขันทโคครัย
298 ด.ญ. กมลพรรณ ขันทโคครัย
299 นาย เอียน ปุ๋ยดึก
300 น.ส. รุจิรา ธาดาสกุล
301 นาย วัชรพงษ์ เหลืองศิริ
302 น.ส. คนึงนิจ เทพจันทร์
303 นาง นุจรินทร์ ชัยชมภู
304 นาง นารี บุศยพงษ์ชัย
305 นาง รัตติยากร ประพจน์ชัยกุล
306 นาย องอาจ ทวีทรัพย์
307 นาง สำลอง โยธาทิพย์
308 น.ส. สว่างศรี สีหไตร
309 นาย ประสิทธิ์ศักดิ์ โยธาทิพย์
310 นาย นรวัฒน์ พระราช
311 น.ส. สุธาสินี พระราช
312 น.ส. นิตยา เลิศสมพร
313 น.ส. นิศาชล เลิศสมพร
314 นาง กองขัน วรรณรักษ์
315 น.ส. นิ่งนวล เรืองศรี
316 Mr. Thongphanh LITSAMAY
317 นาย อนันต์ เจริญกุล
318 นาง หนูเรียม ทับศิลา
319 นาง ปาลินี สีหไตร
320 นาย ญาณ เมืองเหลา
321 ด.ช. ราชันย์ เมืองเหลา
322 นาง มณีรัตน์ โคตร
323 นาย ทรัพย์ อรรคนิตย์
324 นาง สุทธะ อรรคนิตย์
325 นาย เอกรินทร์ โพธิ์ศรีสา
326 ด.ญ. ตรีธารทิพย์ พรพิพัฒน์
327 ด.ญ. นริทร์พร พรมเพ็ญ
328 น.ส. ธันย์ชนก จุทสังข์
329 น.ส. ธันยาภัทร์ ทิณาภูวงศ์
330 นาย ปริญญา นันทะมีชัย
331 นาย จักพรรณ์ นันทะมีชัย
332 นาง สำลี นันทะมีชัย
333 ด.ช. ปติพาน นันทมีชัย
334 นาย อาทร จันทร์พิลา
335 น.ส. สุภาพ นพเก้า
336 นาย จุมพล สายแวว
337 นาง จารุวรรณ สมคะเณย์
338 น.ส. วนิษา นามบุรี
339 นาย เกรียงศักดิ์ ถวายชัย
340 นาย ปรีชา พลไพร่ฟ้า
341 นาง รังสิมา สังฑะมณี
342 นาง วัลลิกา กองสมบัติ
343 นาง นนศิกานต์ บุญทรัพย์
344 นาง ดรุณี พลโยธา
345 นาง บุษบา หลวงเทียม
346 นาง ศรีมาย พิมพิศาล
347 นาง ตวงพร เสร็จกิจ
348 นาย อุทานศักดิ์ นันท์ทอง
349 นาย สมพร จันทร์ศรี
350 นาย สุวัฒน์ พรอินทร์
351 น.ส. โสภา แก้วพล
352 น.ส. ฟานิดา แก้วพล
353 นาง โยธกา สาระบุตร
354 นาย มงคล คำใบ
355 นาย เกษม คงนะ
356 น.ส. สุพัตรา ทาจวง
357 น.ส. พัชรา สัตย์สูง
358 น.ส. ธาริณี สิงห์คำ
359 นาง อัยรดา สวนเสน
360 นาย ยุทธการ หาญเชิงชัย
361 ด.ช. ศิวัช หาญเชิงชัย
362 ด.ญ. สุทธิดา หาญเชิงชัย
363 นาย วิโรจน์ อัลคำ
364 นาย ภูเพ็ชร คำวีระ
365 นาง พรสวรรค์ คำวีระ
366 นาย สมัย งามมีฤทธิ์
367 นาย ธนยศ ธนชัยวานิช
368 นาง ติ่ง นาคา
369 นาย สุทันศ์ นาคา
370 นาง จุฑามาตย์ สายบัว
371 นาย ปิ่นเพ็ชร สีดาตระกูล
372 นาย อัมพร หนูกลาง
373 นาย สมชาย หนุ่มขนทด
374 นาย เสกสรร สองจันทร์
375 นาง ตุ๋ย เดทะสุทธิ์
376 น.ส. คอนคำ สมลับ
377 นาง กัลยา ศิริวัฒนา
378 นาย นิรัตน์ แก๊สสูงเนิน
379 นาย ประยูร พรหมมหานันท์
380 นาง พัชริน แสงดี
381 น.ส. ณัฏฐกิตต์ ถาวร
382 นาง สุเปรมปรี สุพาณิชกร
383 นาง เนตรเสลา พนาลิกุล
384 ด.ญ. ณัฐชยา พนาลิกุล
385 นาย ไพรัตน์ นิลณะบดี
386 นาง นภัสวรรณ นาคา
387 นาย สุริยา มะโยธี
388 นาย ธานินทร์ อยู่ศิริ
389 นาย นุชา อินทรสูท
390 นาย วิสิทธิ์ คำพูล
391 นาง ลำพอง เกษนัต
392 นาย คำเภา วงศ์ก่อ
393 ร.ต.ต. วิทูรย์ ศรีสว่างวงศ์
394 นาง พนิดา ตริยา ---
395 นาย ชัยวัฒน์ ปัญญะวิก
396 นาง คำบ่อ วงศ์อินทร์
397 นาย น้อย วงศ์อินทร์
398 นาง ลม เหมธุรินทร์
399 นาง พิสมัย สิงห์เรือง
400 ร.ต.ต. แสงชัย สิริลัม
401 ร.ต.ต. สุพจน์ เขื่อนไชย์
402 น.ส. พรสวรรค์ สายจันทร์
403 นาย เสนีย์ วิเศษสุนทร
404 นาย ลำดวน สุวรพันธ์
405 นาย ไพรัตน์ ภาสอน
406 นาย วุฒิพงษ์ บวรศักดิ์ศิริกุล
407 นาย บัญชา จันทิมา
408 นาย สำฤทธิ์ พระโพธิ์
409 ร.ต.ท. สุขเกษม จิตตะเกษม
410 นาย กังวาฬ กันยะบุตร
411 นาย วิชิต พนาลิกุล
412 นาย ชวภณ มนต์ฤทินาค
413 นาย ปวิตร นิลณะบดี
414 นาย ตั๋น เหงียนวัน
415 นาย เสถียร รุ่งเรืองวรโชติ
416 นาง ชฎาพร รุ่งเรืองวรโชติ
417 นาง วันเพ็ญ แก้วเชียงหวาง
418 นาย คำมี แก้วเชียงหวาง
419 นาย จ่อย ขจีวรกุล
420 นาง จิม ขจีวรกุง
421 นาย นิยม พิพิธกุล
422 Mr. Bounkeut Vongxaya
423 Mr. Latsamee Xinghua
424 Mr. Keng Soukkaseum
425 Mr. Liisamai Thongphanh
426 Mr. Viengkhone Phetsomphou
427 Mr. Vincent Phetssomphou
428 Mr. Nikhom Somphouviseth
429 Mr. Dr. B Tham Louangrath
430 Mr. Bounta Louangrath
431 Mr. Khamphuk Sayalath
432 Mr. Keo Sayalath
433 Mr. Khantay Somvichith
434 Mr. Vilayhong Vongsaravan
435 Mr. Seangphet Keomanyvong
436 Mr. Khanthone Vorachith
437 Mr. Somsy Mouanghane
438 Mr. Ounchay
439 Mr. Somsack
440 Mr. Savangxay
441 Mr. Khankham
442 Mr. Kitsada
443 Mr. Phaimano Duangphacganh
444 Mr. Anongchit Sisombat
445 Mr. Kitsana Souvannavong
446 Mr. Lambertus Arts.
447 นาง เสาวลักษณ์ อิทธิฤทธิ์
448 นาง สมศรี พลลา
449 นาง พรทิพย์ วัฒนสุข
450 นาย ชัยมงคล ชัยสว่าง
451 นาง กรุณา ชัยสว่าง
452 นาง วิภาพร วงศ์อนุสรณ์
453 ด.ญ. ชญานุศน์ วงศ์อนุสรณ์
454 ด.ญ. ศรัณผา วงศ์อนุสรณ์
455 นาง สิริกร สัตบุษ
456 นาง ฐิติมา แก้วมหาวงศ์
457 นาง เพ็ญศรี อโนรส
458 น.ส. แก้วทิพย์ กาวถิ
459 นาย วรกร อโนรส
460 นาย โสฬส สุขสกุล
461 นาง สุพัฒรา จันทวน
462 นาง นรากร พระโพธิ์
463 นาง สุดาจัน สุขสกุล
464 Mr. Khanthavong
465 Mr. Sittechai Thongphan
466 Mr. Bounpone
467 Mr. Vetmala
468 Mr. Sisavath
469 Mr. Phonedala
470 นาย พัฒนา จันทร์ศรี
471 นาง นวตา จันทร์ศรี
472 ท่าน พูปะสง
473 ท่าน สีสุกัน
474 ท่าน พอนทะวี
475 ท่าน คอนสะหวัน
476 ท่าน คำสอน
477 ท่าน สันทิลาด
478 ท่าน น้อง นุ่ย
479 นาง วรรณภา บุญจันทร์
480 นาง เฉลิม เหงี่ยนมา
481 นาง วิยะดา ภานุรังษี
482 นาง สมรรัตน์ ปัจฉิมา
483 น.ส. สุวรรณา วานิชกิจรุ่งเรือง
484 นาง ตรีทิพย์ธิดา สิงห์ศิลป์
485 น.ส. สมถวิล ศิริศรี
486 นาง อำภา สุขภิบาล
487 นาย ชวลิต ผาตะเนตร
488 นาง ลัดดา ผาตะเนตร
489 ด.ช. เจษาภรณ์ ผาตะเนตร
490 นาง หนูแดง แสงสุวรรณ
491 นาง ราตรี ประทุมแก้ว
492 นาย วรัตน์ อินจงล้าน
493 นาย ไพฑูรย์ อุรารัตน์
494 นาย จารุพล พิเคราะห์งาน
495 นาง สุวรรณี หมั่นพลศรี
496 นาย สิริพรชัย ภัทรจรูญวิทย์
497 ด.ช. มงคล อินทะชัย
498 ด.ช. ศิวดล ศรีหวัง
499 นาย สุนิจ คนยัง
500 นาง สรัญณี คนยัง
501 นาย วีระ บุตรดีวงศ์
502 นาง นิตยา บุตรดีวงศ์
503 นาย วิบูลย์ คามบุตร
504 นาง ทิพย์วังย์ คามบุตร
505 นาง พิกุล วงศ์ภูธร
506 นาย ศุภวัชญ์ คามบุตร
507 น.ส. บุษญาภรณ์ คามบุตร
508 นาย ประทานพร อนุชน
509 นาง จิรารัตน์ นามมูลน้อย
510 นาย ทองสาน สมทอง
511 นาง พีรนุช สมทอง
512 นาย วัฒนา ยศตินเทียน
513 น.ส. ธัญญธร ภูทอนธง
514 นาย บุญธรรม ภูพลผัน
515 นาง ปทุมทอง ภูพลผัน
516 นาย ธนภูมิ นามมุง
517 นาง ยุภา นามมุง
518 นาย ทรงวุฒิ เพรงมา
519 นาย ถาวร ชุนสาย
520 นาย วิชิต คำจันทร์
521 นาย สุทธะ ทองสี
522 นาย บุญสาร เหี่ยมี
523 นาย คม เกตุดาว
524 น.ส. อิสรีย์ มูลแม
525 นาง ณัฐารีญดา โลมะบุตร
526 นาย รังสรรค์ นามวงศ์ษา
527 นาย สมบูรณ์ เป้งคำภา
528 นาง ถิริยา เป้งคำภา
529 นาย ไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต
530 นาง จิราพร เหลืองอิงคะสุต
531 นาย อาคม น้อยมณี
532 น.ส. สุภาภรณ์ คำสร้าง
533 นาง บุญยอด นันตะสุข
534 นาย วรุตม์ อินทกมลชัย
535 นาย ไพฑูรย์ แสนดี
536 นาง สรวงสุดา แสนดี
537 นาย ชัชชัย เพียรอดวงศ์
538 นาย วรจันทร์ พลสิมมา
539 นาย ปรีชา วิเศษชัย
540 นาย สานิตย์ กงเพชร
541 นาง พัสษรา กงเพชร
542 นาย สาธิต จันทร์ดวง
543 นาย ทองเลื่อน คลังกลาง
544 นาง รัญจวน คลังกลาง
545 นาย ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ
546 นาย สุเนตร ศรีสิงห์
547 นาง บุญถม สกัดกลาง
548 นาย วิรัตน์ แฟสันเที้ย
549 นาย ศิริพงศ์ ศรีจักร
550 นาย อัธวัน บุญศักดิ์
551 นาง ธนิดา ปัจจัยยัง
552 นาง ปวีณา สามารถ
553 นาย ชัยณรงค์ ชัยจันทร์
554 น.ส. ระเบียบ พันธ์นพ
555 น.ส. ประภาพร พันธ์นพ
556 น.ส. อมรรัตน์ พันธ์นพ
557 นาง เย็นจิตร ศรีทอง
558 นาย ภิษภณ ภูษินันตกุล
559 นาง กษิมา ภูษินันตกุล
560 นาย วิภพ คูณแก้ว
561 นาง สุนีย์ คูณแก้ว
562 นาย กำปั่น คูณแก้ว
563 ร.ต.ต. นิพนธ์ สละ
564 นาย เรืองศักดิ์ ฤทธิ์โยธี
565 นาย สุวรรณเคน สีบุนเรือง
566 นาย พีรพงศ์ เทพรังสฤษฏ์
567 นาง บุญมี เทพรังสฤษฏ์
568 นาย สาคร ด้วงสะดี
569 นาย ปราการ ศรีนวกุล
570 นาย ชัย ชัยภิบาล
571 นาย พงษ์ดนัย คนไว
572 นาย สุบิน น้อยบดดี
573 นาง มยุรา น้อยบุดดี
574 นาย สุภักษร พหลทัพ
575 นาง ปรศนีย์ พหลทัพ
576 นาย ประวัติ เต็มบุญ
577 นาย อุบล พรหมศรี
578 นาย สุนทร มหานาม
579 นาง มะลิวัลย์ นามศรี
580 น.ส. ธยานิศ เขียวลด
581 นาย ประยูร ตอรัมย์
582 นาย สุบบรรณ ประวันโน
583 นาย ธนเรศ อรดี
584 นาย อารักษ์ แสนสวัสดิ์
585 นาง ฐิติพร เขมกรรม
586 นาย มนิต อินทะชุบ
587 นาง นารี คำภูแสน
588 นาย ฤกษ์ชัย ตั้งพูนผลวานิชย์
589 นาง กนิษฐา ฤทธิ์ผาด
590 นาย ทะเดช มาตะราช
591 นาย ชาญ เสนา
592 นาย รุ่ง งามวงศ์
593 นาย อภิรักษ์ พรหมแสนปัง
594 นาง แก้วสุข พรหมแสนปัง
595 น.ส. อาภาสินีย์ ลาธิสิงห์
596 นาง มะลิ มหานาม
597 นาย รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด
598 นาง เสาวลักษณ์ จักรบุตร
599 นาง กุสุมา เค้าแคน
600 นาย มน ประรุรัตน์
601 นาย อาภากร ตุลยานันท์
602 นาย วิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ
603 นาย ทรงกรด สรรพอาสา
604 นาย กฤช เรืองดิษฐ์
605 นาย แพง แก้วอุ่น
606 นาย ชัย เดทะสุทธ์
607 นาย สงบ นนท์ตา
608 นาย พงษ์พันธ์ หรูจิตตวิวัฒน์
609 นาย พูนทรัพย์ สูตรสุคนธ์
610 นาย บุรินทร์ ศรีสุภาพ
611 น.ส. รัชนี วิศิษฎ์ชัยนนท์
612 นาง กลีบผกา ศรีภูมี
613 นาย รุ่ง บุญยิ่ง
614 นาย สมหวัง ดีกลาง
615 น.ส. นรนารถ สัสดี
616 น.ส. ปุณยนุช กุลสาลี
617 นาย สมพงษ์ มั่นธรรมมลคล
618 นาย ทักษิณ สดานันท์
619 น.ส. อรุณี ปันทะนา
620 นาย ชันชัย ยจันทร์
621 นาย ถาวร เหลืองตระกูล
622 นาย ธีระศักดิ์ นาคา
623 นาย วีระชัย อโนรส
624 นาย ศักดา เลิศธนาปรีชาสกุล
625 น.ส. จีรนุช อุณาพรหม
626 น.ส. ภคอร ณ หนองคาย
627 นาย ชาติชาย อัครปรีดากุล
628 นาง บุษบา ขจีวรกุล
629 น.ส. กมลรัตน์ สืบวัฒนา
630 นาย คณิณ พานบูชาวงศ์
631 นาง คำ พัลลภ
632 นาง หนูจวน เข็มสันเที๊ย
633 นาง จินตนา กองพิมพ์
634 นาง ไพพูรย์ ศรีฮาด
635 นาง จตุพร เกตุจำนงค์
636 นาง รัญจวน พงษากลาง
637 นาย สันติ พรพิรุณโรจน์
638 นาย สมบูรณ์ ปัญญาทิพย์
639 นาง กนกพร สถาพงษ์ภักดี
640 นาง ธัญญ์วรัตน์ เหลืองอ่อน
641 นาย บิน เงินอุดมรัตน์
642 นาง ดุจเดือน พรหมวิโย
643 นาง แพรงพรรณ พนาลิกุล
644 นาง พีรยาภรณ์ ปัดภัย
645 นาง ขวัญใจ ชัยจันทร์
646 นาง สุรัฐวิภา ขวัญยืน
647 นาง ชำมะนาด สกุลคู
648 นาย คำมูล นิรมล
649 นาย ธนัชพงศ์ รัตนพิมาตย์
650 นาง สุนีย์ ประเสริฐศิริ
651 น.ส. ภคมน พรรณนากุล
652 นาง สมปอง สมบูรณ์
653 นาง ชนิดาพร เหง้าพรหมมินทร์
654 นาย ไพบูลย์ พุทธานุ
655 น.ส. ภัสราภร สิงหศิริ
656 นาง อัญชนา ศิริรักษ์
657 นาง เพ็ญแข กลายสุข
658 น.ส. วิไล วงศ์อุตส่าห์
659 น.ส. นิตยา วงศ์ศิริยานนท์
660 นาง นภาวรรณ วิสุเวช
661 น.ส. วลัยมาศ สวรรยาธิปัตย์
662 นาย ทม วิเศษสุนทร
663 นาย ชิษนุพงศ์ ครสิงห์
664 นาย ธนากร ศิริสงค์
665 นาง สุวรรณา ศรีศกุน
666 นาง บุญส่ง เพรงมา
667 ด.ช. ผ่านฟ้า ศรีจันทะ
668 นาย ศรชัย ดังใหม่
669 นาง สุรัญชนา แสนอุบล
670 นาย กิตติภณ แสนอุบล
671 นาย นพพร ทิพย์สมบัติ
672 น.ส. กนกอร พลขยัน
673 นาย อุทัย พระคุณ
674 นาย สุริยา พิมพ์ตา
675 นาง อภิรักษณ์ พิมพ์ตา
676 ด.ช. ภูดิศ เรืองดิษฐ์
677 ด.ช. ภูวเดช เรืองดิษฐ์
678 นาย สุรชัย วิสุทธิ์ศรี
679 นาย อภิสิทธิ์ โพธิปัสสา
680 นาง สมหวัง ศรีวรษา
681 น.พ. ชุมพล พัวรัตนอรุณกร
682 นาย สุรชัย เจี่ยกุญธร
683 นาง วรัญญา เจี่ยกุญธร
684 นาย อัศวิน มณีธร
685 นาย พรชัย องค์วิเศษ
686 นาย ธง ธรรมศร
687 นาย อดิศักดิ์ ทวีมงคล
688 นาย เจษฎา เทพแพงตา
689 นาย สมพล พรหมนิวาส
690 นาย สุนทร เลดิน
691 น.ส. จิรวดี กริชกำจร
692 นาย ภคพล ทวีมงคล
693 นาง ธัญดา ทวีมงคล
694 นาย นิพนธ์ พลศักดิ์
695 นาย บรรยง วรรณไพบูลย์
696 นาง ไพรัตน์ ศรีอักษร
697 นาย สมสมัคร ธารเอี่ยม
698 นาง สุนีย์ ธารเอี่ยม
699 นาง นภษร ลาซะเลา
700 นาย นัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
701 นาย ชัยยงค์ กะวิเศษ
702 นาง สมร กะวิเศษ
703 นาย เสารวิทย์ ยอดสง่า
704 นาย ฐากร อินทยุง
705 นาย สุพัฒน์ วัฒนานุสสรณ์
706 นาย ดิเรก มุริจันทร์
707 นาง ชวนชม ธรรมศร
708 นาย นริศร์ สุทธิพรไพศาลกุล
709 นาง บุท อ้อคำ
710 นาง อำนวยพร บำเพ็ญผล
711 ด.ญ. โยษิตา โคตรชมภู
712 นาง ธัญวรัตน์ เหลืองอ่อน
713 นาย ไพบูลย์ พุทธานุ
714 นาย สุวรรณ์ ขันทะโพธิ์
715 นาย ขุมทรัพย์ บุตตะคาม
716 นาย พเยาว์ หงษ์ยิ้ม
717 นาย นิยม คำแก้ว
718 นาย ไพรัช ศรีเกตุ
719 นาง สุจิรา ศรีเกตุ
720 นาย ชิงชัย แคนหงษ์ศรี
721 น.ส. ปริยากร แคนหงษ์ศรี
722 นาง อารีย์พัชร์ กองแก้ว
723 ร.ต.อ. เจตน์พิศุทธิ์ ศรีสุภะ
724 นาย สุพัฒน์ กองศรีมา
725 นาย ไพรี ขันดี
726 ผ.อ. สุเทพ พนาลิกุล
727 นาง รัตนาภรณ์ พนาลิกุล
728 ดร. ภัทธานุช พนาลิกุล
729 นาย สราวุธ แสงเสน
730 น.ส. ธนาภรณ์ แก้วบุญมี
731 นาง พรรณี สุระเทวี
732 จ.ส.ต. อวยชัย คนสุภาพ
733 นาง นวลละออง โคศรีเพชร
734 นาย ทวีศักดิ์ ขันธ์วรวงศ์
735 นาย เสรี คึมยานาง
736 นาย อุทัย ภัทรบัณฑิตสกุล
737 น.พ. สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
738 นาง วีชราพร ศรีหัตถกรรม
739 นาย มานิตย์ เลิศสมพร
740 นาย ธนวัฒน์ กุลธัญวัฒน์
741 นาย สมบูรณ์ กวนหลง
742 นาย ศานิต พลภูมี
743 นาย มานิจ โยคิน
744 น.ส. ธันยนันท์ บรรจงพิศานต์
745 นาย ณัษฐพงษ์ เกศทองกาญจน์
746 นาย จีราวัฒน์ บรรจงพิศานติ์
747 นาง แอ๋ว เรืองรัตนถาวร
748 นาย ไชยวุฒิ ชัยชมภู
749 นาย นทราช ชัยชมภู
750 นาง นิภา สมประเสริฐกุล
751 นาย พีรวัส
752 น.ส. ภัทนินทร์
753 นาง สุดารัตน์
754 นาย เปรม
755 นาย นะ
756 นาย ดั้ม
757 นาย โอ้
758 นาย เอ้
759 นาง ติ่ง
760 นาย พิทยา
761 น.ส. มัลลิกา แพงลุนหล้า
762 นาง สมบูรณ์ เฉลียวพงษ์
763 นาง อุรัก แพงลุนหล้า
764 นาง วันพร นุ่มถึก
765 นาย สิทธิพงษ์ พู่ทอง
766 นาง ประทิน พู่ทอง
767 นาย สังคม ขาวอรุณรุ่ง
768 นาย สุพล อุตรา
769 นาย ธัญปฐิพล นิกรเทศ
770 นาย ชุมพล การะกุล
771 นาย กิตติศักดิ์ เปลี่ยนเอก
772 นาย ศักดิ์ประกันภัย ศรีวรษา
773 นาย วรวิทย์ อุนจิตร
774 นาย อนันตศักดิ์ ชนชิต
775 นาย เพชร์ มาธิสุทธิ์
776 นาย ดา ไกรทุกข์
777 นาย สวิง คารมย์
778 นาย สานิตย์ หาบุญมี
779 ร.ต.ท. ปรีดา ศรีนวล
780 นาย บุญมา บุญหลัง
781 นาย รัชพล โคตรเครื่อง
782 นาย กิตติภพ ศรีมังคละ
783 นาย บุญทัน ทวยจันทร์
784 นาย สุชาติ พาอยู่สุข
785 นาย บุญทิน ลุพรหม
786 นาย จิรศักดิ์ แก้ววันทา
787 นาย สมชาย พลสงคราม
788 นาย ภูธิชย์ พาอยู่สุข
789 นาย ทองยศ อุตรา
790 นาง รัชยา ทองอาภรณ์
791 น.ส. กรกต เลขะพันธ์รัตน์
792 นาง ประทีป คงทัน
793 นาง ทรงศรี พลเวียง
794 น.ส. มินตรา ขันติวงศ์
795 นาง รำไพ เพชรรักษา
796 นาง บรรยง ไชยยงยุทธ
797 น.ส. ฉัตรชนก ยุชิ
798 นาง สุชาดา โปตะวัฒน์
799 นาง คำจันทร์ พลสงคราม
800 นาย ลือชัย โคตะรักษ์
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 25 มี.ค. 2018, 22:59, แก้ไขไปแล้ว 6 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย กฤช » 18 มี.ค. 2018, 02:05

ภาพ
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย เสือเฒ่า 1 » 18 มี.ค. 2018, 03:20

สุดยอดครับ
ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพหนองคาย

Re: ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย Bike-Commander » 21 มี.ค. 2018, 10:16

สุดยอดมากเลยคะ :D :D
ทางเราบริการรับทำหมวกทุกชนิด โดยโรงงานหมวกชั้นนำอันดับ1 รับทำหมวกแก๊ป หมวกฮิปฮอป ปีกรอบ capbkk.com
พร้อมรับทำหมวกแก๊ป หมวกจักรยาน รับทำหมวก ติดต่อได้ที่ fastcap88.com

Re: ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย เสื้อสีส้ม » 23 มี.ค. 2018, 15:50

แจ้งแก้ไขชื่อ สกุลครับ ลำดับที่
082 น.ส.พอเนตร สิริภู เป็น น.ส.พอเนตร ศิริภูล
083 นาย สัมพันธ์ คุณทวีลาภกมล เป็น นาย สัมพันธ์ คุณทวีลาภผล
ขอคุณครับ

Re: ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย เสื้อสีส้ม » 23 มี.ค. 2018, 16:32

จอดรถยนต์ได้ที่ไหนบางครับ ถึงหนองคายประมาณ 7.00 น. จาก จ.เลย

Re: ปั่นไหว้พระ 4 มุมเมือง @ หนองคาย

โพสต์ โดย Bike-Commander » 28 พ.ค. 2018, 10:23

น่าสนใจมากเลยค้า
ทางเราบริการรับทำหมวกทุกชนิด โดยโรงงานหมวกชั้นนำอันดับ1 รับทำหมวกแก๊ป หมวกฮิปฮอป ปีกรอบ capbkk.com
พร้อมรับทำหมวกแก๊ป หมวกจักรยาน รับทำหมวก ติดต่อได้ที่ fastcap88.com


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน