เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย nirooth-theframe » 21 พ.ย. 2015, 00:26

ยังตามอยู่ลูกเรียนไฟฟ้าปีหน้าจะให้เข้ามหาลัย :D

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย สมพิศ » 21 พ.ย. 2015, 05:27

nirooth-theframe เขียน:ยังตามอยู่ลูกเรียนไฟฟ้าปีหน้าจะให้เข้ามหาลัย :D

ลูกชายผมจบวิศวไฟฟ้า แต่ไม่ยอมสมัครงาน กฟผ. เด็กยุคนี้คิดไม่เหมือนยุคเราครับ :lol:

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย nirooth-theframe » 21 พ.ย. 2015, 19:06

สมพิศ เขียน:
nirooth-theframe เขียน:ยังตามอยู่ลูกเรียนไฟฟ้าปีหน้าจะให้เข้ามหาลัย :D

ลูกชายผมจบวิศวไฟฟ้า แต่ไม่ยอมสมัครงาน กฟผ. เด็กยุคนี้คิดไม่เหมือนยุคเราครับ :lol:

เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเด็กสมัยก่อนโดดนำ้ในคลองช้อนปลากัดลักมะม่วง9ล9 อยู่กับแทคโนโลยี่ยุคกดปุ่มเลยกลายเป็นสมาธิสั้นเอาแต่ใจตัวเอง พอดีเราก็เลี้ยงมาผิดด้วยไม่ค่อยใช้ไม้เรียวกลัวลูกเจ็บไม่เหมือนรุ่นเราทันตบตบขว้าไม้ขัดหม้อได้เป็นตี เด็กสมัยนี้ ทำว่าว คันเบ็ดตอกตะปูยังไม่เป็นเลยพับผ่าเหนื่อยครับต้องป้อนตลอด เสียดายแทนครับลูกพี่เสียโอกาสตอนพ่อมีบารมีอยู่ :D เราเลยต้องปรับตัวตามเด็ก :lol: :lol: :lol:

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย สมพิศ » 03 ธ.ค. 2015, 12:09

EGAT.jpg


ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ประจำปี 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 โดยได้ปรับปรุงในเรื่อง ผลคะแนนทดสอบ TOEIC จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และหากไม่เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับคุณวุฒิ ปวช. - ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ผลคะแนน TOEIC -

- ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร*

- ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท - ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสม - ผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร*

*ในกรณีที่ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา ผ่านการทดสอบข้อเขียนของ กฟผ. ในเบื้องต้น กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ผู้สมัครจะต้องทดสอบ TOEIC ใหม่ และนำผลคะแนนมายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร โดยกำหนด รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 12 มกราคม 2559

2. อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2559

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้วไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript หรือใบระเบียน) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 และยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาก่อนภาคเรียนสุดท้ายและหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และ ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้ กฟผ. ภายในเวลาที่ กฟผ. กำหนด

3. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญา ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

4. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้สมัครในอัตราภูมิภาคจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร

5. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

ทั้งนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันที่สมัครต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ กฟผ. จะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยการให้ออก

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ให้ตรวจสอบหลักสูตรของท่านว่าสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรได้หรือไม่

2. เอกสารประกอบการสมัครให้จัดทำเป็นไฟล์

(1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นนามสกุล jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 70 กิโลไบต์ (kb)

(2) ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล์ผลคะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเองหรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ และไฟล์อื่นๆ จะต้องเป็นนามสกุล pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 200 กิโลไบต์ (kb)

3. ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติที่จะรับสมัคร รวมทั้งการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th

4. ปี 2559 กฟผ. กำหนดทดสอบข้อเขียนเบื้องต้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเบื้องต้น หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

การสรรหาบุคลากรของกฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้

**********************

"ด้วยปรากฏว่า มีคณะบุคคลจัดทำและจำหน่ายแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. โดยใช้โฆษณาที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นชุดคำถามและคำตอบของข้อสอบในปีที่ผ่านๆ มา ขอแจ้งให้ทราบว่า กฟผ. และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อสอบ หรือจำหน่ายแนวข้อสอบดังกล่าว การทดสอบของ กฟผ. ดำเนินการโดยสถาบันภายนอกทั้งหมด"

1. อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร โดยกำหนด รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 12 มกราคม 2559

2. อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2559

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้วไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
http://www.egat.co.th/index.php?option= ... Itemid=182

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย geflame9 » 13 มี.ค. 2016, 13:45

เปิดมาพบเพลงมาช์ร กฟผ บอกตรงๆเลยหาฟังยากคนใน กฟผเองบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีเพลงมาช์รอยู่ หากกรุณาพี่เคยได้ยินเพลง เขื่อนยันฮีบ้างไหม ?

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย สมพิศ » 13 มี.ค. 2016, 15:15


ปี 2526 ผมเคยไปทำงานที่เขื่อนภูมิพลอยู่ 7 เดือนกว่า คลับคล้ายคลับคลาว่ามีคนร้องให้ฟัง แต่นึกไม่ออกว่าร้องอย่างไร รองค้นหา (Search) ดูก็ไม่เจอครับ


:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=A2g560nqYzQ:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=Y8Q_wxoJr7M

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย สมพิศ » 13 มี.ค. 2016, 16:21

รูปภาพ

เพลินเพลงชุด กฟผ. (บางส่วน) ครับ :mrgreen:


เพลง เขื่อนศรีนครินทร์
   ทำนอง : สง่า อารัมภีร
   คำร้อง : สุภาว์ เทวกุล
   ดนตรี : ปรีชา เมตไตรย์
   ขับร้อง : จินตนา สุขสถิตย์เพลง เขื่อนสิรินธร
   ทำนอง : สง่า อารัมภีร
   คำร้อง : อัญชลี ณ เวียงฟ้า
   ดนตรี : ปรีชา เมตไตรย์
   ขับร้อง : สุเทพ วงศ์กำแหงเพลง เขื่อนจุฬาภรณ์
   ทำนอง : สง่า อารัมภีร
   คำร้อง : สุภาว์ เทวกุล
   ดนตรี : ปรีชา เมตไตรย์
   ขับร้อง : ดาวใจ ไพจิตรเพลง เขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ)
   ทำนอง : สง่า อารัมภีร
   คำร้อง : สุภาว์ เทวกุล
   ดนตรี : ปรีชา เมตไตรย์
   ขับร้อง : นภา หวังในธรรมเพลง เขื่อนบางลาง
   ทำนอง - คำร้อง : พ.ต.ท.ทวน ทองนพคุณ
   ขับร้อง - บรรเลง : วงเดอะแฮมเมอร์เพลง ชาวเหมืองลิกไนต์ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)
   ทำนอง - คำร้อง : อำนาจ ศุภศฤงคาร
   ดนตรี : ปรีชา เมตไตรย์
   ขับร้อง : นันทิดา แก้วบัวสายเพลง โรงไฟฟ้าบางปะกง
   ทำนอง - คำร้อง : วิจิตร์ สิงหรัตน์
   ดนตรี : ปรีชา เมตไตรย์
   ขับร้อง : แพทย์หญิง พันทิวา สินรัชดานันท์เพลง มาร์ช กฟผ.
   ทำนอง - คำร้อง : ไพฑูรย์ แสงอนันต์
   เรียบเรียงเสียงประสาน : เพิ่ม คล้ายบรรเลง
   ดนตรี : คณะสุนทราภรณ์
   ขับร้อง : สันติ ลุนเผ่ และนักร้องสุนทราภรณ์:arrow: http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=72&t=121693&start=1016

Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย geflame9 » 14 มี.ค. 2016, 13:57

ขอบคุณพื่สมพิศมากครับ ผมพอรู้แล้วที่หาไม่ได้เพราะเป็นเพลงกึงแปลงมาจากเพลงแก่งรักแก่งร้าง พอดีผมเคยทำงานที่บางปะกงแล้วพื่ๆเวลางานเลี้ยงเขาจะร้องให้ฟัง "เช้าๆตัวพี่ไปทำไฟ ส่วนตัวน้องก็ไปอ้อล้ออยู่เรือนรับรอง"เป็นท่อนสร้อยที่เขาแปลงจาดเพลงเดิม ขอบคุณครับ
แก้ไขล่าสุดโดย geflame9 เมื่อ 15 มี.ค. 2016, 11:29, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


Re: เล่าเรื่องราว ข่าว กฟผ.

โพสต์ โดย สมพิศ » 24 มี.ค. 2016, 12:21


๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐ ปี กฟผ.กลับคืนสู่รัฐวิสาหกิจ


:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=fQhhMWApnGg

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน