ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ 6 ม.ค 62 » พฤหัสฯ. 15 พ.ย. 2018 จังหวัดน่าน

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ 6 ม.ค 62

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 15 พ.ย. 2018, 09:49

ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ 6 ม.ค 62 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเพื่อการกุศล
ภายใต้กิจกรรม “ ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ”
1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกระแสนิยมในการปั่นจักรยานมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม จากปริมาณผู้ปั่นจักรยานที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดให้มีเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ออกกำลังกายท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ยังได้สัมผัสกับความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทุ่งนาและทิวทัศน์ตามเส้นทางจักรยานที่ผ่าน ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทางจักรยานที่ผ่านตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวสถานที่แหล่งใหม่ ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนา “ดอยตีดู้ว์” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและยั่งยืนต่อไปในอนาคตและเพื่อเป็นการชักชวนให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนมาออกกำลังกายร่วมกันโดยการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมทั้งได้ความรู้และความสุขจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้พบเห็นวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และซึ่งในการดำเนินงานเป็นการสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนหันมาขี่จักรยานอย่างปลอดภัยและก่อเกิดประสบผลสำเร็จขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค โดยการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติประชาชนและนักท่องเที่ยวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจากการออกกำลังกาย
2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดเป็นปัจจัยพื้นฐานรองรับต่อการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน รวมทั้งสามารถเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว หันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้และในการออกกำลังกาย เพื่อลดการใช้พลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้
4. เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลสะเนียน
3.ประเภทกลุ่มเป้าหมาย และ จำนวนเป้าหมาย
-ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ และ วัย คาดว่าจะได้รับการตอบรับ ในจำนวนประมาณการที่ 500 คัน
4.เป้าหมายในการจัดงาน
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล
- กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- โครงการเพื่อสาธารณะกุศลอื่น ๆ ต่างที่ทางศูนย์ปั๋นสุข ได้พิจารณาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ ท้องถิ่น

-2-
5.พื้นที่ดำเนินการ
-ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) – ดอยตีดู้ว์ (ตำบลสะเนียน)
6.กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.00 - 18.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ ณ ที่ร้านเครื่องเงินชมพูภูคา

วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 (ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
เวลา 05.00น. –รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อและนักปั่นรับประทานอาหารเช้า
-นักปั่นร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
-แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบกันที่ ข่วงเมืองน่าน
เวลา 05.30 - 06.45 น - ประธาน จัดงานกล่าว ต้อนรับ
เวลา 05.45 - 06.00 น. - ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และ ปล่อยขบวนจักรยาน
เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัวนักปั่น. ระยะทาง 30 กม.
เวลา 08.00 น. - ร่วมสนุกในการปิดโครงการ ที่จุดเส้นชัย (ดอยตีดู้ว์)
(HIGH LIGHT คือการปั่นจักรยานพิชิตขึ้นสู่ดอยตีดู้ว์ ซึ่งมีความสูงชันและ
เส้นทางโค้งคดเคี้ยวและเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า) รวมระยะทาง
30 กิโลเมตร
********หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
7.เส้นทางโดยสังเขป
เส้นทางที่ จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) – จุดเส้นชัย ดอยตีดู้ว์ (ตำบลสะเนียน)
รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร
8. กิจกรรม
1.กิจกรรม FRIENDSHIP RIDE ปั่นจักรยานท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ เยี่ยมชมวิถีชุมชนชาติพันธุ์
2.กิจกรรมเพื่อการกุศลทำประโยชน์ให้กับสังคม
3.กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ร้านค้าชุมชน ร้านอาหารพื้นเมือง และอื่นๆ
จัดโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน , สโมสรโรตารีน่าน , ป่าไม้จังหวัดน่าน , การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.) , องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - โทร. 054-785-163
9.ผลประโยชน์ที่คาดว่า
๑) นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัย ที่ปั่นจักรยานตามเส้นทางดังกล่าว
๒) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจากการออกกำลังกาย
3) มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่และมีเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชนความหลากหลายทางชาติพันธุ์
4)เป็นการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลง ลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย
5)ปัจจัยพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับต่อการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รวมทั้งสามารถเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ประชาชน

แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
1.ผู้เข้าร่วมปั่นต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2.ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการปั่น แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
3.ห้ามมิไห้ผู้เข้าร่วมปั่นกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น เกาะรถยนต์
4.ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
6.จุดประสงค์ของผู้จัด ไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่านให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม

ค่าสมัครลงทะเบียน
นักปั่นกลุ่มเส้นทาง จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) – จุดเส้นชัย ดอยตีดู้ว์ (ตำบลสะเนียน)
รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร
ค่าลงทะเบียน 500 บาท ได้รับเสื้อ จำนวน 1 ตัว และของที่ระลึก
ปิดรับใบสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วย กิจกรรมการปั่นจักรยานพิชิตดอยตีดู้ว์ เป็นการปั่นจักรยานขึ้นที่สูงชัน ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องรับรองตนเองว่า มีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้
2. ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดี ยอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ สภาพอากาศ การจราจร การขนส่ง หรือสภาพถนน
3. ท่านจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลาการปั่น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากประมาทอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนี้จึงห้ามถอดหมวกออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด
4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องให้ความร่วมมือ กับ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการจราจร ,การขนส่ง ,ตลอดจนปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
5. กรณีเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ผู้จัดงานจะรับผิดชอบในความเสียหายเฉพาะที่ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้องในจำนวนที่กรมธรรม์ระบุเท่านั้น
6. นักปั่นยินยอมที่จะให้ผู้จัดประกาศผล ซึ่งมีชื่อของตนเอง รวมไปถึงการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรม ลงในสื่อของผู้จัด และผู้จัดสามารถนำเผยแพร่ในสื่อสาธารณะต่างๆ ได้ โดยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้จัดงาน
*หมายเหตุ ผู้ร่วมกิจกรรม ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านได้อ่าน กฎระเบียบ กติกา จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว ในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัด ทุกกรณี


สามารถจ่ายผ่านบัญชี...............................................................
หรือส่งใบสมัครได้ที่จุด...............................................................
สมัครผ่านเพจ Facebook เสรี-น่าน ID LINE 0815316774
ปิดรับใบสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ประสานงาน..............................................................................
แผนที่การปั่น..............................................................................
ข้อมูลที่พักในเขตอำเภอเมืองน่าน.................................................
แนบไฟล์
S__8691732.jpg
S__8691735.jpg
S__8691736.jpg
S_3FC91812FBD7B5FD8A3E2DAE1796A150.18111403.jpg
S_5CDC3759F489EC81B331F8F62718362F.18103107.jpg
S_6DE321701B9ED0896DB925BAB8FB607F.18103107.jpg
S_6E4E304CF046B1B574379366000B64B0.18111403.jpg
S_3794ECA83B90FBBB757EEC4184DCB963.18103107.jpg
S_A774762055548C9276B01BDD7B345F15.18103107.jpg
S_D93F8B325406B371E1DC49BDE8AD7601.18103107.jpg
S_E2D42788AD4454877C44E109D24802BF.18111403.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr เมื่อ 15 พ.ย. 2018, 11:03, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.

Re: ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ 6 ม.ค 62

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 15 พ.ย. 2018, 10:23

ใบสมัคร
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเพื่อการกุศล
ภายใต้กิจกรรม “ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธธรรมชาติ” ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม ๒๕62
(ใบสมัครนี้ใช้ถ่ายเอกสารได้ กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
………………………………….
๑. ชื่อ………………………………………………………นามสกุล………………………..……….…………...…อายุ.....................ปี
๒. อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ถนน.......................ตำบล.......................อำเภอ......................จังหวัด.....................เบอร์โทร................................E-mail :............................................................
๓. สังกัดหน่วยงาน/ชมรม/กลุ่ม...................................................ตำแหน่ง.............................................
๔. มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเพื่อการกุศล
ภายใต้กิจกรรม “ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธธรรมชาติ” ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม ๒๕62
๕. ค่าสมัคร 5๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ประกันอุบัติเหตุ/เสื้อปั่นจักรยาน
๖. เสื้อปั่นจักรยาน Size………………. เพศ (........) ชาย (........) หญิง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ จะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมถ่ายภาพ หรือบันทึกเหตุการณ์แข่งขันและถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดกิจกรรม

ลายมือชื่อ……………..………………..….………………ผู้สมัคร
(..................................................)

ลายมือชื่อ……………………………..……………………ผู้ปกครอง (สำหรับรุ่นไม่เกิน ๑๘ ปี)
(..................................................)

วันรับสมัคร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวันทำการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร./โทรสาร 054-785-163 E-mail : deedoe_pk@hotmail.com
เวลา ๐8.๐๐ - 16.๐๐ น. ณ ร้านเครื่องเงินชมพูภูคา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ทุกวันทำการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 081-288-8334 คุณปราการ คูอาริยะกุล
081-531-6774 คุณปัญจพล ไชยสีติ๊บ
ปิดรับสมัคร (วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕61)

ระเบียบการ
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเพื่อการกุศล
ภายใต้กิจกรรม “ ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ”
........................................
๑. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค โดยการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติประชาชนและนักท่องเที่ยวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจากการออกกำลังกาย
2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดเป็นปัจจัยพื้นฐานรองรับต่อการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน รวมทั้งสามารถเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว หันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้และในการออกกำลังกาย เพื่อลดการใช้พลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้
4. เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลสะเนียน
๒. ประเภทจักรยาน
๒.๑ ประเภทจักรยานเสือภูเขาหรือจักรยานทั่วไป ประเภท เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ชาย – หญิง และผู้สูงอายุ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเสียค่าสมัคร 5๐๐ บาท

๓. สถานที่รับสมัคร
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวันทำการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร./โทรสาร 054-785-163 E-mail : deedoe_pk@hotmail.com
เวลา ๐8.๐๐ - 16.๐๐ น. ณ ร้านเครื่องเงินชมพูภูคา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ทุกวันทำการ ปิดรับสมัคร (วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕61)

๔. กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 - 18.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ ณ ที่ร้านเครื่องเงินชมพูภูคา-2-

วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 ข่วงเมืองน่าน(เทศบาลเมืองน่าน)
เวลา 05.00น. –รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อและนักปั่นรับประทานอาหารเช้า
-นักปั่นร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
-แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบกันที่ ข่วงเมืองน่าน
เวลา 05.30 - 05.45 น - ประธาน จัดงานกล่าว ต้อนรับ
เวลา 05.45 - 06.00 น. - ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และ ปล่อยขบวนจักรยาน
เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัวนักปั่น. ระยะทาง 30 กม.
เวลา 08.00 น. - ร่วมสนุกในการปิดโครงการ ที่จุดเส้นชัย (ดอยตีดู้ว์)
(HIGH LIGHT คือการปั่นจักรยานพิชิตขึ้นสู่ดอยตีดู้ว์ ซึ่งมีความสูงชันและ
เส้นทางโค้งคดเคี้ยวและเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า) รวมระยะทาง
30 กิโลเมตร
********หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการ

๕. กติกาการปั่นจักรยาน
๕.๑ ประเภทการปั่นจักรยานจักรยานเสือภูเขา/จักรยานทั่วไป
- เป็นจักรยานเสือภูเขา/จักรยานทั่วไป ไม่จำกัดขนาดและยี่ห้อ มีสภาพที่พร้อมเข้าแข่งขันได้
- ห้ามใช้ทางลัดต้องผ่านไปตามเส้นทางที่กำหนดทุกจุด


๖. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมร่วมโครงการนำมาเอง
๖.๑ จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมปั่นจักรยานได้ตลอดเส้นทาง
๖.๒ ชุดแต่งกาย หมวก และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ

๘. สวัสดิการ
๘.๑ เสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก
๘.๒ น้ำดื่มตลอดการแข่งขัน
๘.๓ อาหาร เช้า/กลางวัน
๙. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน



กำหนดการ
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเพื่อการกุศล
ภายใต้กิจกรรม “ ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 1
........................................
เวลา ๐5.๐๐ น. - ลงทะเบียน รับหมายเลขตามหมู่สีและเสื้อเข้าร่วมการปั่นจักรยาน
- ผู้เข้าร่วมการปั่นจักรยาน ผู้จัดกิจกรรม และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน
ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน (เทศบาลเมืองน่าน)
- จัดขบวนรถจักรยานเตรียมพร้อมที่จะออกจากจุดเริ่มต้น

เวลา ๐5.๓๐ น.- 05.45 น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงสถานที่เปิดโครงการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเพื่อการกุศล ภายใต้กิจกรรม
“ ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 1
- นายอำเภอเมืองน่าน หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดการจัดงาน
เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัวนักปั่น. ระยะทาง 30 กม.

เวลา 08.00 น. - ร่วมสนุกในการปิดโครงการ ที่จุดเส้นชัย (ดอยตีดู้ว์)
(HIGH LIGHT คือการปั่นจักรยานพิชิตขึ้นสู่ดอยตีดู้ว์ ซึ่งมีความสูงชันและ
เส้นทางโค้งคดเคี้ยวและเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า) รวมระยะทาง
30 กิโลเมตร

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.

Re: ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ 6 ม.ค 62

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 16 พ.ย. 2018, 09:11

ภาพสวยของดอยตีดู้ว์.
แนบไฟล์
p1vyism1aiSTqwMZnPW-o (1).jpg
p1vyism1aiSTqwMZnPW-o.jpg
p1vyit95p3Yhl9BHK2p-o.jpg
p1vyitiocd11682TsY2-o.jpg
p1vyiu6b1ezgVct2Dg9-o.jpg
p1vyltm58Fh87LC8gI1-o.jpg
p1vylu3bl02H0rnO8ub-o.jpg
p1vyrdbuiAUUXBSywCj-o.jpg
p1vyrebuiiprdf480RV-o.jpg
p1vyrh8ick2Y1NCIf20-o.jpg
p1vyrhe7ks40K4DWfns-o.jpg
s6.jpg
s7.jpg
s9.jpg
s10.jpg
s16.jpg
s17.jpg
s18_1.jpg
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.

Re: ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ 6 ม.ค 62

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 16 พ.ย. 2018, 09:11

ภาพสวยของดอยตีดู้ว์.
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.

Re: ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ 6 ม.ค 62

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 16 พ.ย. 2018, 09:11

ภาพสวยของดอยตีดู้ว์.
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 9 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน