(ปิดรับสมัครแล้ว)สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙" » เสาร์ 13 ต.ค. 2018 จังหวัดสุพรรณบุรี

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 30 พ.ค. 2018, 15:26

ชื่อผู้สมัครร่วมปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
1 พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ L โอนแล้ว
2 นายเทพไพสิฐ เป็งตะพันธ์ xl โอนแล้ว
3 นส.นงค์พงา เวียงสมุทร์ sโอนแล้ว
4 นายบัณฑิต โชคสงวน l โอนแล้ว
5 นายธนบดี แพงพันธุ์ 2xlจ่ายแล้ว
6 นายวิมล ช่างทอง lโอนแล้ว
7 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
8 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
9 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Sโอนแล้ว
10 นายจารึก ธีรเสนี xlจ่ายแล้ว
11 นายณรงค์ศักดิ์ ธวัชโยธิน m โอนแล้ว
12 นายดนุกานต์ กะโต lโอนแล้ว
13 นางทิพาพรรณ กะโต sโอนแล้ว
14 พ.ท.รุจิโรจน์ พลันสังเกตุ lโอนแล้ว
15 เมตตา เลิศลพ m จ่ายแล้ว
16 นาย วิชัย ศุภจิตต์สุนทร L จ่ายแล้ว
17 ดำรงค์ ทรัพย์มี l จ่ายแล้ว
18 จสต.สังคม กันโต m จ่ายแล้ว
19 นายสุชาติ มูลเมือง lโอนแล้ว
20 นายสุเทพ เครือวัลย์ l โอนแล้ว
21 นายรังสรรค์ อยู่สำราญ lโอนแล้ว
22 นางพูลศรี ชมภูพันธ์ l จ่ายแล้ว
23 น.ส.อารีย์รัตน ภู่เทศ xl จ่ายแล้ว
24 นายสหัสพล ทองผิว 2xlโอนแล้ว
25 ร.อ.มานพ เกตุทอง 2xl โอนแล้ว
26 ร.ต.สมชาย สนสร้อย l โอนแล้ว
27 นายชนินทร์ โชคสกุล xlโอนแล้ว
28 ร.ท.กวินทร์ แก้วกัลยา lโอนแล้ว
29 นายสนิท เรืองศรี lโอนแล้ว
30 นายวสันต์ สุจริต lโอนแล้ว
31 นายพลชาติ ศรีวิเชียร xl จ่ายแล้ว
32 นายนฤกษ์ มัณยานนท์ xl โอนแล้ว
33 เสธประยูร งามพิศ xl โอนแล้ว
34 พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจาxl โอนแล้ว
35 นายชวลิต อังกาบทอง xl โอนแล้ว
36 นายสมศักดิ์ ภิญโญวนิชย์กูล l โอนแล้ว
37 นายประกิต อุ้ยตา 2xl โอนแล้ว
38 นายประสงค์ สิทธิ 3xl โอนแล้ว
39 นายสมพงษ์ (หมู)xl โอนแล้ว
40 นายดำรงค์ l โอนแล้ว
41 อมรจิต l โอนแล้ว
42 นายประวิทร(ม่ง) 2xl(โอนแล้ว)
43 นายสุพจน์(เปี๊ยก) m โอนแล้ว
44 นายมนต์ชัย m โอนแล้ว
45 นายชัยสิทธิ์ (อ๋อง) 2xl โอนแล้ว
46 เจริญศรี l โอนแล้ว
47 สุวรรณ (สุ) m โอนแล้ว
48 ภัทรภรณ์ l โอนแล้ว
49 เดือน l โอนแล้ว
50 ชุมพร บำรุงภัคดี(นิ่ม)s โอนแล้ว
51 วิสุทธิ พรหมกร m โอนแล้ว
52 นางรัชนี พรหมเจียม l โอนแล้ว
53 นายภูษิต พรมทอง m โอนแล้ว
54 นลินี ชุลีทองฤกษ์ s โอนแล้ว
56 เบญจวรรณ์ วงศ์รัชตะเสวี xl โอนแล้ว
57 นายสมัคร เอี่ยววิบูลย์สิทธิ์ 2xl โอนแล้ว
58 นายวิชัย ต้นบริภัณฑ์ xl โอนแล้ว
59 วีระ เป้าอยู่ m จ่ายแล้ว
60 นางเพชรไพลิน อัครเตชศิลป Lโอนแล้ว
61 สุพล นามเสถียร. XL สุพล
62 อุไร เตชะพง M สุพล
63 ผ อ บุญส่ง ทิพย์สิงห์ M สุพล
64 วีระ แก้วแกมทอง Lสุพล
65 เสวียน แก้วแกมทอง L สุพล
66 นายสมศักดิ์ แพงลาศ l ชำระแล้ว สุพล
67 นายพิมล แดงดี xl ชำระแล้ว
68 กิติภัณฑ์. นาคเตี้ย XL จ่ายแล้ว
69 รัตนา นาคเตี้ย M จ่ายแล้ว
70 ร.ต.มานะ กำบังภัย 2xl จ่ายแล้ว
71 นายพรรณวิสุทธิ์ อักษรสวาสดิ์ 4 xl จ่ายแล้ว
72 นางจิราพรรณ อักษรสวาสดิ์ m จ่ายแล้ว
73 นายยุทธพล พงษ์ศักดิ์ xlจ่ายแล้ว
74 สุนทร ปัญจบุศย์ xl จ่ายแล้ว
75 สุพาพร ปทุมวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
76 อมรภัค แพงลาศ m จ่ายแล้ว
77 นันท์ภัส แก้วดอนไพร m จ่ายแล้ว
78 ทรงวุฒิ รักศาสตร์ 5xl จ่ายแล้ว
79 ลัดดา สุวรรณวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
80 ธีระยุทธ รุ่งรุจิรา l จ่ายแล้ว
81 ลภัสดา พลายละหาร m จ่ายแล้ว
82 ยุพา สุวรรณกิจ lจ่ายแล้ว
83 สุนัย สาคร L จ่ายแล้ว
84 นางสาวิตรี แก้วดำเกิง 5xl จ่ายแล้ว
85 นายณรงค์ ชลัษเฐียร์ Lจ่ายแล้ว
86 น.อ ธรรมรัตน์ วงค์เตย์ 2xl จ่ายแล้ว
87 สุวัฒน์ จันทวงค์ 2xl จ่ายแล้ว
88 ลัดดาวัลย์ มั่นศักดิ์ m จ่ายแล้ว
89 สมศักดิ์ ใจแก้ว l จ่ายแล้ว
90 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง m จ่ายแล้ว
91 พล.อ.ต ฤทธิ์ อำพันแสง lจ่ายแล้ว
92 แช่ม บวบมี l จ่ายแล้ว
93 สมเกียรติประสิทวุฒิเวชXLจ่ายแล้ว
94 ธัญญ์สุนี แสนสุขเดชาสกุล xl จ่ายแล้ว
95 ประพันธ์พงษ์ สิทธิชัย L จ่ายแล้ว
96 สุนทร เพิ่มพูล Lจ่ายแล้ว
97 น.อ.ประวิทย์ สุขพิมาย m จ่ายแล้ว
98 นายสุวิน จำปาสัก xl ok
99 ช่วงชัย เกตุสุริยงค์ xl ok
100 วิทยา สะใบบาง 5xl จ่ายแล้ว
101. นาย หม่อง ทองนุ่ม XL จ่ายแล้ว
102. นาย สมกิจ จันที XL จ่ายแล้ว
103. นาย สาย พรหมชนะ L จ่ายแล้ว
104. นาย สำนวน ทองโชติ L จ่ายแล้ว
105. นาย สนั่น เบ็ญพาด L จ่ายแล้ว
106. นาย สมหมาย ใจตรง M จ่ายแล้ว
107. นาย สุวิทย์ มีประสพ L จ่ายแล้ว
108. นาย นิคม หอมทวนลม Lจ่ายแล้ว
109. นาย อัฐกาญจน์ รักกันดี XL จ่ายแล้ว
110. นายกิตติศักดิ์ แก้วบัวดี XL จ่ายแล้ว
111 นายสุริยา ดำชุม s จ่ายแล้ว
112 สถิตย์ วิปรอด l จ่ายแล้ว
113 สถิตย์ วิปรอด 3xl จ่ายแล้ว
114 ศศินา ญาณลักษณ์ L จ่ายแล้ว
115 ผู้ใหญ่เสนาะ XL จ่ายแล้ว
116 ไพบูลย์ สุธีรพงศ์พันธ์ L จ่ายแล้ว
117 ผอ วิวิทย์ xl จ่ายแล้ว
118 นส ภรณ์ชนก สุขาวงศ์ l จ่ายแล้ว
119 บุญเลิศ คำหอม xl จ่ายแล้ว
120 ศิริวัฒน์ ชาวนา xl จ่ายแล้ว
121 รุ้งลาวัณย์ เจนศิริลักษณ์ s จ่ายแล้ว
122 มาลัย สังข์มิต l จ่ายแล้ว
123 นส. ปณิชา พรอังกูรสถาน m จ่ายแล้ว
124 นายปัญญา สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
125 นายเฉลิมชัย สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
126 นายรณกร พรามโชติ 2xl จ่ายแล้ว
127นายสัตชัย ประทุมทอง Lจ่ายแล้ว
128 ท่านรอง สัญญา Lจ่ายแล้ว
129 นางพัลภา สร้อยอ่อน Lจ่ายแล้ว
130 นาย พยุง มะลิทอง Lจ่ายแล้ว
131 สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล L จ่ายแล้ว
132 นาย กฤตวิทย์ กาฬภักดี L จ่ายแล้ว
133 สุกัญญา หอมจันทร์ S จ่ายแล้ว
134 นายพงษ์ชัย พลศาเดช Lจ่ายแล้ว
135 นายอุเทน อาจภักดี Lจ่ายแล้ว
136 นางอรอนงค์ โชติสกุล 3xl จ่ายแล้ว
137 ร.ต.สมบูรณ์ เกตุศรี XLจ่ายแล้ว
138 นายสุวรรณ บุญแช่มชื่น Lจ่ายแล้ว
139 นายสมชาย บุญแช่มชื่น sจ่ายแล้ว
140 นายเกษม ประเสริฐสุโข 2xl จ่ายแล้ว
141 นายธีรพงษ์ เถวนสาริกิจ 3xl จ่ายแล้ว
142 จำเนียร นิยมพันธุ์ xl จ่ายแล้ว
143 นงค์เยาว์ นิยมพันธุ์ m จ่ายแล้ว
144 เชษฐา บุญสุยา M จ่ายแล้ว
145 ธีรเดช เพชรกูล L จ่ายแล้ว
แก้ไขล่าสุดโดย สนอง สุพรรณ1 เมื่อ 05 มิ.ย. 2018, 11:14, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 05 มิ.ย. 2018, 11:12

เนื่องด้วยยังมีผู้แจ้งความประสงค์จะขอเข้ามาร่วมปั่นอีก ผมจึงขยายการสัางเสื้อเพิ่มอีก15ตัว หากท่านใดมีความประสงค์อยากจะมาร่วมปั่นด้วยตอนนี้มีเสื้อเหลือตามจำนวนและขนาดนี้เท่านั้น
M=1ตัว
L=3 ตัว
Xl=2 ตัว
เหลือตามนี้เท่านั้น ไม่สั่งเพิ่มอีกแล้วครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 05 มิ.ย. 2018, 13:36

ล่าสุด เสื้อที่เหลือตอนนี้
L= 2
XL= 2
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 11 มิ.ย. 2018, 15:08

เสื้อหมดแล้วครับ
ชื่อผู้สมัครร่วมปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
1 พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ L โอนแล้ว
2 นายเทพไพสิฐ เป็งตะพันธ์ xl โอนแล้ว
3 นส.นงค์พงา เวียงสมุทร์ sโอนแล้ว
4 นายบัณฑิต โชคสงวน l โอนแล้ว
5 นายธนบดี แพงพันธุ์ 2xlจ่ายแล้ว
6 นายวิมล ช่างทอง lโอนแล้ว
7 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
8 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
9 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Sโอนแล้ว
10 นายจารึก ธีรเสนี xlจ่ายแล้ว
11 นายณรงค์ศักดิ์ ธวัชโยธิน m โอนแล้ว
12 นายดนุกานต์ กะโต lโอนแล้ว
13 นางทิพาพรรณ กะโต sโอนแล้ว
14 พ.ท.รุจิโรจน์ พลันสังเกตุ lโอนแล้ว
15 เมตตา เลิศลพ m จ่ายแล้ว
16 นาย วิชัย ศุภจิตต์สุนทร xL จ่ายแล้ว
17 ดำรงค์ ทรัพย์มี l จ่ายแล้ว
18 จสต.สังคม กันโต m จ่ายแล้ว
19 นายสุชาติ มูลเมือง lโอนแล้ว
20 นายสุเทพ เครือวัลย์ l โอนแล้ว
21 นายรังสรรค์ อยู่สำราญ lโอนแล้ว
22 นางพูลศรี ชมภูพันธ์ l จ่ายแล้ว
23 น.ส.อารีย์รัตน ภู่เทศ xl จ่ายแล้ว
24 นายสหัสพล ทองผิว 2xlโอนแล้ว
25 ร.อ.มานพ เกตุทอง 2xl โอนแล้ว
26 ร.ต.สมชาย สนสร้อย l โอนแล้ว
27 นายชนินทร์ โชคสกุล xlโอนแล้ว
28 ร.ท.กวินทร์ แก้วกัลยา lโอนแล้ว
29 นายสนิท เรืองศรี lโอนแล้ว
30 นายวสันต์ สุจริต lโอนแล้ว
31 นายพลชาติ ศรีวิเชียร xl จ่ายแล้ว
32 นายนฤกษ์ มัณยานนท์ xl โอนแล้ว
33 เสธประยูร งามพิศ xl โอนแล้ว
34 พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจาxl โอนแล้ว
35 นายชวลิต อังกาบทอง xl โอนแล้ว
36 นายสมศักดิ์ ภิญโญวนิชย์กูล l โอนแล้ว
37 นายประกิต อุ้ยตา 2xl โอนแล้ว
38 นายประสงค์ สิทธิ 3xl โอนแล้ว
39 นายสมพงษ์ (หมู)xl โอนแล้ว
40 นายดำรงค์ l โอนแล้ว
41 อมรจิต l โอนแล้ว
42 นายประวิทร(ม่ง) 2xl(โอนแล้ว)
43 นายสุพจน์(เปี๊ยก) m โอนแล้ว
44 นายมนต์ชัย m โอนแล้ว
45 นายชัยสิทธิ์ (อ๋อง) 2xl โอนแล้ว
46 เจริญศรี l โอนแล้ว
47 สุวรรณ (สุ) m โอนแล้ว
48 ภัทรภรณ์ l โอนแล้ว
49 เดือน l โอนแล้ว
50 ชุมพร บำรุงภัคดี(นิ่ม)s โอนแล้ว
51 วิสุทธิ พรหมกร m โอนแล้ว
52 นางรัชนี พรหมเจียม l โอนแล้ว
53 นายภูษิต พรมทอง m โอนแล้ว
54 นลินี ชุลีทองฤกษ์ s โอนแล้ว
56 เบญจวรรณ์ วงศ์รัชตะเสวี xl โอนแล้ว
57 นายสมัคร เอี่ยววิบูลย์สิทธิ์ 2xl โอนแล้ว
58 นายวิชัย ต้นบริภัณฑ์ xl โอนแล้ว
59 วีระ เป้าอยู่ m จ่ายแล้ว
60 นางเพชรไพลิน อัครเตชศิลป Lโอนแล้ว
61 สุพล นามเสถียร. XL สุพล
62 อุไร เตชะพง M สุพล
63 ผ อ บุญส่ง ทิพย์สิงห์ M สุพล
64 วีระ แก้วแกมทอง Lสุพล
65 เสวียน แก้วแกมทอง L สุพล
66 นายสมศักดิ์ แพงลาศ l ชำระแล้ว สุพล
67 นายพิมล แดงดี xl ชำระแล้ว
68 กิติภัณฑ์. นาคเตี้ย XL จ่ายแล้ว
69 รัตนา นาคเตี้ย M จ่ายแล้ว
70 ร.ต.มานะ กำบังภัย 2xl จ่ายแล้ว
71 นายพรรณวิสุทธิ์ อักษรสวาสดิ์ 4 xl จ่ายแล้ว
72 นางจิราพรรณ อักษรสวาสดิ์ m จ่ายแล้ว
73 นายยุทธพล พงษ์ศักดิ์ xlจ่ายแล้ว
74 สุนทร ปัญจบุศย์ xl จ่ายแล้ว
75 สุพาพร ปทุมวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
76 อมรภัค แพงลาศ m จ่ายแล้ว
77 นันท์ภัส แก้วดอนไพร m จ่ายแล้ว
78 ทรงวุฒิ รักศาสตร์ 5xl จ่ายแล้ว
79 ลัดดา สุวรรณวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
80 ธีระยุทธ รุ่งรุจิรา l จ่ายแล้ว
81 ลภัสดา พลายละหาร m จ่ายแล้ว
82 ยุพา สุวรรณกิจ lจ่ายแล้ว
83 สุนัย สาคร L จ่ายแล้ว
84 นางสาวิตรี แก้วดำเกิง 5xl จ่ายแล้ว
85 นายณรงค์ ชลัษเฐียร์ Lจ่ายแล้ว
86 น.อ ธรรมรัตน์ วงค์เตย์ 2xl จ่ายแล้ว
87 สุวัฒน์ จันทวงค์ 2xl จ่ายแล้ว
88 ลัดดาวัลย์ มั่นศักดิ์ m จ่ายแล้ว
89 สมศักดิ์ ใจแก้ว l จ่ายแล้ว
90 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง m จ่ายแล้ว
91 พล.อ.ต ฤทธิ์ อำพันแสง lจ่ายแล้ว
92 แช่ม บวบมี l จ่ายแล้ว
93 สมเกียรติประสิทวุฒิเวชXLจ่ายแล้ว
94 ธัญญ์สุนี แสนสุขเดชาสกุล xl จ่ายแล้ว
95 ประพันธ์พงษ์ สิทธิชัย L จ่ายแล้ว
96 สุนทร เพิ่มพูล Lจ่ายแล้ว
97 น.อ.ประวิทย์ สุขพิมาย m จ่ายแล้ว
98 นายสุวิน จำปาสัก xl จ่ายแล้ว
99 ช่วงชัย เกตุสุริยงค์ xl ok
100 วิทยา สะใบบาง 5xl จ่ายแล้ว
101. นาย หม่อง ทองนุ่ม XL จ่ายแล้ว
102. นาย สมกิจ จันที XL จ่ายแล้ว
103. นาย สาย พรหมชนะ L จ่ายแล้ว
104. นาย สำนวน ทองโชติ L จ่ายแล้ว
105. นาย สนั่น เบ็ญพาด L จ่ายแล้ว
106. นาย สมหมาย ใจตรง M จ่ายแล้ว
107. นาย สุวิทย์ มีประสพ L จ่ายแล้ว
108. นาย นิคม หอมทวนลม Lจ่ายแล้ว
109. นาย อัฐกาญจน์ รักกันดี XL จ่ายแล้ว
110. นายกิตติศักดิ์ แก้วบัวดี XL จ่ายแล้ว
111 นายสุริยา ดำชุม s จ่ายแล้ว
112 สถิตย์ วิปรอด l จ่ายแล้ว
113 สถิตย์ วิปรอด 3xl จ่ายแล้ว
114 ศศินา ญาณลักษณ์ L จ่ายแล้ว
115 ผู้ใหญ่เสนาะ XL จ่ายแล้ว
116 ไพบูลย์ สุธีรพงศ์พันธ์ L จ่ายแล้ว
117 ผอ วิวิทย์ xl จ่ายแล้ว
118 นส ภรณ์ชนก สุขาวงศ์ l จ่ายแล้ว
119 บุญเลิศ คำหอม xl จ่ายแล้ว
120 ศิริวัฒน์ ชาวนา xl จ่ายแล้ว
121 รุ้งลาวัณย์ เจนศิริลักษณ์ s จ่ายแล้ว
122 มาลัย สังข์มิต l จ่ายแล้ว
123 นส. ปณิชา พรอังกูรสถาน m จ่ายแล้ว
124 นายปัญญา สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
125 นายเฉลิมชัย สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
126 นายรณกร พรามโชติ 2xl จ่ายแล้ว
127นายสัตชัย ประทุมทอง Lจ่ายแล้ว
128 ท่านรอง สัญญา Lจ่ายแล้ว
129 นางพัลภา สร้อยอ่อน Lจ่ายแล้ว
130 นาย พยุง มะลิทอง Lจ่ายแล้ว
131 สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล L จ่ายแล้ว
132 นาย กฤตวิทย์ กาฬภักดี L จ่ายแล้ว
133 สุกัญญา หอมจันทร์ S จ่ายแล้ว
134 นายพงษ์ชัย พลศาเดช Lจ่ายแล้ว
135 นายอุเทน อาจภักดี Lจ่ายแล้ว
136 นางอรอนงค์ โชติสกุล 3xl จ่ายแล้ว
137 ร.ต.สมบูรณ์ เกตุศรี XLจ่ายแล้ว
138 นายสุวรรณ บุญแช่มชื่น Lจ่ายแล้ว
139 นายสมชาย บุญแช่มชื่น sจ่ายแล้ว
140 นายเกษม ประเสริฐสุโข 2xl จ่ายแล้ว
141 นายธีรพงษ์ เถวนสาริกิจ 3xl จ่ายแล้ว
142 จำเนียร นิยมพันธุ์ xl จ่ายแล้ว
143 นงค์เยาว์ นิยมพันธุ์ m จ่ายแล้ว
144 เชษฐา บุญสุยา M จ่ายแล้ว
145 ธีรเดช เพชรกูล L จ่ายแล้ว
146 วสันต์ อริยะสุนทร M จ่ายแล้ว(ส่ง)
147 วสันต์ อริยะสุนทร L จ่ายแล้ว(ส่ง)
148 น.ต.สมจิตร. วงษ์ตระกูล (รน.) Lจ่ายแล้ว
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 13 มิ.ย. 2018, 18:41

แจ้งให้ทราบเรื่องการรับเสื้อปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
สำหรับกลุ่มใดหรือท่านใดมีความประสงค์จะให้ผมส่งเสื้อ ท่านต้องเพิ่มค่าส่งมาด้วยตามนี้
1ส่งแบบกลุ่ม จำนวน100 บาท
2 ส่งแบบคนเดียว จำนวน50บาท
กรุณาโอนเงินค่าจัดส่งเสื้อมาที่บัญชีไทยพานิชย์ 591 230967 1 ออมทรัพย์ สุพรรณบุรี ด้วยนะครับ
อนึ่ง สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะรับด้วยตนเอง ท่านก็สามารถมารับเองได้โดยโทรแจ้งความประสงค์จะขอเข้ามารับเสื้อ(นัดหมายเวลา) เพราะในวันงานผมจะไม่สดวกในการนำเสื้อไปที่จุดรวมพลเพราะผมไม่มีสามารถทำทุกๆเรื่องด้วยตัวคนเดียวได้แน่นอนครับ....ขอบคุณมาก
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 13 มิ.ย. 2018, 18:46

ชื่อผู้สมัครร่วมปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
1 พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ L โอนแล้ว
2 นายเทพไพสิฐ เป็งตะพันธ์ xl โอนแล้ว
3 นส.นงค์พงา เวียงสมุทร์ sโอนแล้ว
4 นายบัณฑิต โชคสงวน l โอนแล้ว
5 นายธนบดี แพงพันธุ์ 2xlจ่ายแล้ว
6 นายวิมล ช่างทอง lโอนแล้ว
7 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
8 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Lโอนแล้ว
9 นส.สมพงษ์ บุญกรณ์ Sโอนแล้ว
10 นายจารึก ธีรเสนี xlจ่ายแล้ว
11 นายณรงค์ศักดิ์ ธวัชโยธิน m โอนแล้ว
12 นายดนุกานต์ กะโต lโอนแล้ว
13 นางทิพาพรรณ กะโต sโอนแล้ว
14 พ.ท.รุจิโรจน์ พลันสังเกตุ lโอนแล้ว
15 เมตตา เลิศลพ m จ่ายแล้ว
16 นาย วิชัย ศุภจิตต์สุนทร xL จ่ายแล้ว
17 ดำรงค์ ทรัพย์มี l จ่ายแล้ว
18 จสต.สังคม กันโต m จ่ายแล้ว
19 นายสุชาติ มูลเมือง lโอนแล้ว
20 นายสุเทพ เครือวัลย์ l โอนแล้ว
21 นายรังสรรค์ อยู่สำราญ lโอนแล้ว
22 นางพูลศรี ชมภูพันธ์ l จ่ายแล้ว
23 น.ส.อารีย์รัตน ภู่เทศ xl จ่ายแล้ว
24 นายสหัสพล ทองผิว 2xlโอนแล้ว
25 ร.อ.มานพ เกตุทอง 2xl โอนแล้ว
26 ร.ต.สมชาย สนสร้อย l โอนแล้ว
27 นายชนินทร์ โชคสกุล xlโอนแล้ว
28 ร.ท.กวินทร์ แก้วกัลยา lโอนแล้ว
29 นายสนิท เรืองศรี lโอนแล้ว
30 นายวสันต์ สุจริต lโอนแล้ว
31 นายพลชาติ ศรีวิเชียร xl จ่ายแล้ว
32 นายนฤกษ์ มัณยานนท์ xl โอนแล้ว
33 เสธประยูร งามพิศ xl โอนแล้ว
34 พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจาxl โอนแล้ว
35 นายชวลิต อังกาบทอง xl โอนแล้ว
36 นายสมศักดิ์ ภิญโญวนิชย์กูล l โอนแล้ว
37 นายประกิต อุ้ยตา 2xl โอนแล้ว
38 นายประสงค์ สิทธิ 3xl โอนแล้ว
39 นายสมพงษ์ (หมู)xl โอนแล้ว
40 นายดำรงค์ l โอนแล้ว
41 อมรจิต l โอนแล้ว
42 นายประวิทร(ม่ง) 2xl(โอนแล้ว)
43 นายสุพจน์(เปี๊ยก) m โอนแล้ว
44 นายมนต์ชัย m โอนแล้ว
45 นายชัยสิทธิ์ (อ๋อง) 2xl โอนแล้ว
46 เจริญศรี l โอนแล้ว
47 สุวรรณ (สุ) m โอนแล้ว
48 ภัทรภรณ์ l โอนแล้ว
49 เดือน l โอนแล้ว
50 ชุมพร บำรุงภัคดี(นิ่ม)s โอนแล้ว
51 วิสุทธิ พรหมกร m โอนแล้ว
52 นางรัชนี พรหมเจียม l โอนแล้ว
53 นายภูษิต พรมทอง m โอนแล้ว
54 นลินี ชุลีทองฤกษ์ s โอนแล้ว
56 เบญจวรรณ์ วงศ์รัชตะเสวี xl โอนแล้ว
57 นายสมัคร เอี่ยววิบูลย์สิทธิ์ 2xl โอนแล้ว
58 นายวิชัย ต้นบริภัณฑ์ xl โอนแล้ว
59 วีระ เป้าอยู่ m จ่ายแล้ว
60 นางเพชรไพลิน อัครเตชศิลป Lโอนแล้ว
61 สุพล นามเสถียร. XL สุพล
62 อุไร เตชะพง M สุพล
63 ผ อ บุญส่ง ทิพย์สิงห์ M สุพล
64 วีระ แก้วแกมทอง Lสุพล
65 เสวียน แก้วแกมทอง L สุพล
66 นายสมศักดิ์ แพงลาศ l ชำระแล้ว สุพล
67 นายพิมล แดงดี xl ชำระแล้ว
68 กิติภัณฑ์. นาคเตี้ย XL จ่ายแล้ว
69 รัตนา นาคเตี้ย M จ่ายแล้ว
70 ร.ต.มานะ กำบังภัย 2xl จ่ายแล้ว
71 นายพรรณวิสุทธิ์ อักษรสวาสดิ์ 4 xl จ่ายแล้ว
72 นางจิราพรรณ อักษรสวาสดิ์ m จ่ายแล้ว
73 นายยุทธพล พงษ์ศักดิ์ xlจ่ายแล้ว
74 สุนทร ปัญจบุศย์ xl จ่ายแล้ว
75 สุพาพร ปทุมวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
76 อมรภัค แพงลาศ m จ่ายแล้ว
77 นันท์ภัส แก้วดอนไพร m จ่ายแล้ว
78 ทรงวุฒิ รักศาสตร์ 5xl จ่ายแล้ว
79 ลัดดา สุวรรณวงศ์ 3xl จ่ายแล้ว
80 ธีระยุทธ รุ่งรุจิรา l จ่ายแล้ว
81 ลภัสดา พลายละหาร m จ่ายแล้ว
82 ยุพา สุวรรณกิจ lจ่ายแล้ว
83 สุนัย สาคร L จ่ายแล้ว
84 นางสาวิตรี แก้วดำเกิง 5xl จ่ายแล้ว
85 นายณรงค์ ชลัษเฐียร์ Lจ่ายแล้ว
86 น.อ ธรรมรัตน์ วงค์เตย์ 2xl จ่ายแล้ว
87 สุวัฒน์ จันทวงค์ 2xl จ่ายแล้ว
88 ลัดดาวัลย์ มั่นศักดิ์ m จ่ายแล้ว
89 สมศักดิ์ ใจแก้ว l จ่ายแล้ว
90 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง m จ่ายแล้ว
91 พล.อ.ต ฤทธิ์ อำพันแสง lจ่ายแล้ว
92 แช่ม บวบมี l จ่ายแล้ว
93 สมเกียรติประสิทวุฒิเวชXLจ่ายแล้ว
94 ธัญญ์สุนี แสนสุขเดชาสกุล xl จ่ายแล้ว
95 ประพันธ์พงษ์ สิทธิชัย L จ่ายแล้ว
96 สุนทร เพิ่มพูล Lจ่ายแล้ว
97 น.อ.ประวิทย์ สุขพิมาย m จ่ายแล้ว
98 นายสุวิน จำปาสัก xl จ่ายแล้ว
99 ช่วงชัย เกตุสุริยงค์ xl ok
100 วิทยา สะใบบาง 5xl จ่ายแล้ว
101. นาย หม่อง ทองนุ่ม XL จ่ายแล้ว
102. นาย สมกิจ จันที XL จ่ายแล้ว
103. นาย สาย พรหมชนะ L จ่ายแล้ว
104. นาย สำนวน ทองโชติ L จ่ายแล้ว
105. นาย สนั่น เบ็ญพาด L จ่ายแล้ว
106. นาย สมหมาย ใจตรง M จ่ายแล้ว
107. นาย สุวิทย์ มีประสพ L จ่ายแล้ว
108. นาย นิคม หอมทวนลม Lจ่ายแล้ว
109. นาย อัฐกาญจน์ รักกันดี XL จ่ายแล้ว
110. นายกิตติศักดิ์ แก้วบัวดี XL จ่ายแล้ว
111 นายสุริยา ดำชุม s จ่ายแล้ว
112 สถิตย์ วิปรอด l จ่ายแล้ว
113 สถิตย์ วิปรอด 3xl จ่ายแล้ว
114 ศศินา ญาณลักษณ์ L จ่ายแล้ว
115 ผู้ใหญ่เสนาะ XL จ่ายแล้ว
116 ไพบูลย์ สุธีรพงศ์พันธ์ L จ่ายแล้ว
117 ผอ วิวิทย์ xl จ่ายแล้ว
118 นส ภรณ์ชนก สุขาวงศ์ l จ่ายแล้ว
119 บุญเลิศ คำหอม xl จ่ายแล้ว
120 ศิริวัฒน์ ชาวนา xl จ่ายแล้ว
121 รุ้งลาวัณย์ เจนศิริลักษณ์ s จ่ายแล้ว
122 มาลัย สังข์มิต l จ่ายแล้ว
123 นส. ปณิชา พรอังกูรสถาน m จ่ายแล้ว
124 นายปัญญา สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
125 นายเฉลิมชัย สว่างแจ้ง l จ่ายแล้ว
126 นายรณกร พรามโชติ 2xl จ่ายแล้ว
127นายสัตชัย ประทุมทอง Lจ่ายแล้ว
128 ท่านรอง สัญญา Lจ่ายแล้ว
129 นางพัลภา สร้อยอ่อน Lจ่ายแล้ว
130 นาย พยุง มะลิทอง Lจ่ายแล้ว
131 สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล L จ่ายแล้ว
132 นาย กฤตวิทย์ กาฬภักดี L จ่ายแล้ว
133 สุกัญญา หอมจันทร์ S จ่ายแล้ว
134 นายพงษ์ชัย พลศาเดช Lจ่ายแล้ว
135 นายอุเทน อาจภักดี Lจ่ายแล้ว
136 นางอรอนงค์ โชติสกุล 3xl จ่ายแล้ว
137 ร.ต.สมบูรณ์ เกตุศรี XLจ่ายแล้ว
138 นายสุวรรณ บุญแช่มชื่น Lจ่ายแล้ว
139 นายสมชาย บุญแช่มชื่น sจ่ายแล้ว
140 นายเกษม ประเสริฐสุโข 2xl จ่ายแล้ว
141 นายธีรพงษ์ เถวนสาริกิจ 3xl จ่ายแล้ว
142 จำเนียร นิยมพันธุ์ xl จ่ายแล้ว
143 นงค์เยาว์ นิยมพันธุ์ m จ่ายแล้ว
144 เชษฐา บุญสุยา M จ่ายแล้ว
145 ธีรเดช เพชรกูล L จ่ายแล้ว
146 วสันต์ อริยะสุนทร M จ่ายแล้ว(ส่ง)
147 วสันต์ อริยะสุนทร L จ่ายแล้ว(ส่ง)
148 น.ต.สมจิตร. วงษ์ตระกูล (รน.) Lจ่ายแล้ว
149 ชรินทร์ เรืองวังสรรค์ 2xl จ่ายแล้ว
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 14 มิ.ย. 2018, 10:54

แจ้งที่อยู่มาได้เลย สำหรับท่านที่จะให้ส่งเสื้อให้ครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 19 มิ.ย. 2018, 08:26

แจ้งให้ทราบในการรับเสื้อ
ปลายเดือนนี้พอเสื้อมาถึงผม ต้องทำการคัดแยกและลงลำดับตามหมายเลขก่อน คงจะทยอยส่งหรือรับได้ในต้นเดือน กค นะครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 25 มิ.ย. 2018, 08:53

วันนี้ทางร้านจะส่งเสื้อให้ผมแล้ว จำนวน149ตัว เป็นที่แน่นอนครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 26 มิ.ย. 2018, 15:58

เสื้อปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙ มาถึงมือผมแล้วครับ ขอเวลาคัดแยกก่อนนะ คาดว่าต้นเดือนหน้าคงจะเริ่มจ่ายแจกกันได้นะครับ
แนบไฟล์
20180626_153505.jpg
20180626_153519.jpg
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 29 มิ.ย. 2018, 07:44

แจ้งให้ทราบเรื่องการรับเสื้อปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙
สำหรับกลุ่มใดหรือท่านใดมีความประสงค์จะให้ผมส่งเสื้อ ท่านต้องเพิ่มค่าส่งมาด้วยตามนี้
1ส่งแบบกลุ่ม จำนวน100 บาท
2 ส่งแบบคนเดียว จำนวน50บาท
กรุณาโอนเงินค่าจัดส่งเสื้อมาที่บัญชีไทยพานิชย์ 591 230967 1 ออมทรัพย์ สุพรรณบุรี ด้วยนะครับ
อนึ่ง สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะรับด้วยตนเอง ท่านก็สามารถมารับเองได้โดยโทรแจ้งความประสงค์จะขอเข้ามารับเสื้อ(นัดหมายเวลา) เพราะในวันงานผมจะไม่สดวกและจะไม่ในการนำเสื้อไปที่จุดรวมพลเพราะผมไม่มีสามารถทำทุกๆเรื่องด้วยตัวคนเดียวได้แน่นอนครับ....ขอบคุณมาก
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 29 มิ.ย. 2018, 18:38

ยังรอให้ท่านที่สั่งจองเสื้อใว้ติดต่อกลับมาอยู่นะครับ เพราะเสื้อพร้อมจะจัดส่งให้ทุกคนแล้วครับ
แนบไฟล์
line_1530232027269.jpg
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 30 มิ.ย. 2018, 18:37

แจ้งให้ท่านที่ได้สั่งจองเสื้อใว้ ขณะนี้ท่านสามารถมาขอรับเสื้อได้แล้วนะครับ โทร/ไลน์ติดต่อขอรับเสื้อที่ 0846463505
ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะขอจองเสื้อในรอบที่2ขอให้ท่านรีบๆจองเข้ามาก่อนวันที่15กค นี้เท่านั้นนะครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 01 ก.ค. 2018, 19:33

รายการสั่งเสื้อปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙เพิ่ม
1 สมชาย ตรงดี L จ่ายแล้ว
2 ดำริ สังข์สุวรรณ M
3.มาหาโรจน์ 2XL จ่ายแล้ว
4.ตู่ M จ่ายแล้ว
5.โอ 3XL จ่ายแล้ว
6.พี่แดง L จ่ายแล้ว
7.เต๊าะ S จ่ายแล้ว
8.พี่อี๊ด M จ่ายแล้ว
9.นก L จ่ายแล้ว
10.คุณนาย XL จ่ายแล้ว
11.ป๋าเติม 4XL จ่ายแล้ว
12.ป๋าเปี๊ยก L จ่ายแล้ว
13.พี่ทองคำ XL จ่ายแล้ว
14.ป๋าสัน L จ่ายแล้ว
15.ครูแอ๊ว M จ่ายแล้ว
16 ทวีศักดิ์ 2XLจ่ายแล้ว
17 กัลยา XL จ่ายแล้ว
18 พี่ณรงค์ L จ่ายแล้ว
19 ป๋าบัติ 3XL จ่ายแล้ว
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665

Re: สุพรรณบุรี"ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร๙"

โพสต์ โดย สนอง สุพรรณ1 » 04 ก.ค. 2018, 04:53

ย้ำเตือนท่านที่สั่งจองเสื้อในล็อตแรกใว้ ขณะนี้เสื้อพร้อมแล้วครับ มารับได้ที่ผมเลยหรือจะให้จัดส่งให้ก็แจ้งมาได้เลยครับ
"ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อสังคม"
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน