สรุปผลและภาพสนามพิมายMTB#3

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

สรุปผลและภาพสนามพิมายMTB#3

โพสต์ โดย บ้านเสือภูเขา » 25 มี.ค. 2013, 11:08

ผลการแข่งขัน ชื่อผิดพลาดประการใดPm แจ้งแก้ไขได้ครับบ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
ผลการแข่งขันรุ่น B อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย – หญิง
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 097 ดช.บรรณวิชญ์ นาควงศ์ เกาะสมุย SA Ardwater sport
2 030 ดช. นันทิพิฒน์ พิมพ์สนิท ไลท์แอนท์ลีฟวิ่ง ไบค์เน็ต ตราด
3 049 ดช.ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง สระบุรีเจริญหินอ่อน
4 048 ดช.อาทิตย์ ลาทุดี ทูเก็ตเตอร์ สระบุรี
5 008 ดช.วีรากร บูชา UNITHAI
6 071 ดช.ฐานพัฒน์ เกียนวาปี LITTLE FOX MTB
7 092 ดญ.ณัฐนิชา ภู่พุ่ม การบินไทย
8 153 ดช.ปารมี ยุรชาติ ช่างเทือง
9 057 ดช.ไพโรจน์ สิ่งสถิตร UNITHAI
10 221 ดช.ณภัทร์ วิริยะพันธุ์ เสือโนนสูง

ผลการแข่งขันรุ่น C อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 047 ดช.พูนศิริ ศิริมงมล ทูเก็ตเตอร์ อ.เฉลิมพระเกียรติ
2 006 ดช.พลฉัตร นาคทองคำ บางเสร่ ไบค์ทีม
3 050 ดช.ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง สระบุรี เจริญหินอ่อน
4 043 ดช. ทิวากร วงศ์เทียน ทูเก็ตเตอร์สระบุรี
5 103 ดช.เศรษฐพงศ์ ดอกกุหลาบ MTB ชัยนาท
6 035 ดช. สุรชัย สุขช่วย ศูนย์การทหารม้า สระบุรี
7 069 ดช. เกริกชัย เกียนวาปี LITTLE FOX MTB
8 122 ดช. เอกวิชญ์ สินสวัสดิ์ ประดาไบค์

ผลการแข่งขันรุ่น O อายุไม่เกิน 15 ปีหญิง
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 016 ดญ. มยุรา บุปผาชาติ รร.เรณูนครวิทยานุกูล
2 098 ดญ.ณัฐกฤตา ศรีสุวรรณ ปลวกแดง 2000
3 045 ดญ. เปรมกมล มิเอม ทูเก็ตเตอร์ สระบุรี
4 146 ดญ.สุภาวดี ศรีมันตะ เสือกุดชุม
5 063 ดญ.ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ -
6 070 ดญ.ธัญลักษณ์ อดใจ LITTLE FOX MTB
7 099 ดญ. อุษณา กรรพมมาลย์ P.C.S. Cycling Team
8 012 ดญ.ขวัญเนตร นิติวณิชชา MTB ชัยนาท

ผลการแข่งขันรุ่น D อายุไม่เกิน 15 ปีชาย

เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 091 ดช.ธนาวุฒิ สุกใส สนง.เทศบาลตำบลนาป่า จ.ชลบุรี
2 073 ดช.พัทวี ปกสกุล ภูเก็ต กมลา
3 156 ดช. พศิน ตั้งสูงสว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4 022 ดช.ภานุวัฒน์ ใจเที่ยง ไลท์แอนท์ลีฟวิ่ง ไบเน็ตตราด
5 145 ดช.วรุตม์ แปรกระโทก นครราชสีมา โชคชัยสเต็กเบอเกอร์
6 180 ดช.จิรกิตติ์ สุขีวัฒน์ อักษะ 2000
7 136 ดช.ธนพงษ์ อัคคีสำโรง ด่านซ้าย – เลย
8 058 ดช. ไพศาล สิงห์สถิต ไลท์แอนท์ลีฟวิ่ง ไบเน็ตตราด
9 025 ดช. เสฏฐวุฒิ พรมมา MY.V.BIKE SHOP
10 143 ดช. ชินพัฒน์ สุขจรรยา พิริยะอินเตอร์ โพลิก้อน เสือพิมาย


ผลการแข่งขันรุ่น E อายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 010 นายวรากร ผอบแก้ว TRB THAI RACING BIKE
2 088 นายจีรภัทร ไขรัศมี สนง.เทศบาลตำบลนาป่า จ.ชลบุรี
3 007 นายสมรักษ์ หมอประกอบ TRB THAI RACING BIKE
4 042 นายณัฐวุธ ศรีนคร Wheeler Asia bike สระบุรี
5 089 นายชลวี ไขรัศมี สนง.เทศบาลตำบลนาป่า จ.ชลบุรี
6 090 นายคเณศ ภักด์วาปี สนง.เทศบาลตำบลนาป่า จ.ชลบุรี
7 095 นายนัฎฐพล ปัญญาวัน เกาะสมุย SA Ardwater sport
8 062 นายอรรณพ ผลรัตนไพบูลย์ อมรไบค์ท่าศาลา
9 173 นายชนะโชค ชุ่มชื่น ไบซั่นMTBโคราช
10 178 นายอมรเทพ ทองสิงห์ อำนาจเจริญ

ผลการแข่งขันรุ่น P อายุ 30 ปีขึ้นไปหญิง
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 021 นางสมใจ ใจเที่ยง ไลท์แอนท์ลีฟวิ่ง ไบค์เน็ตตราด
2 052 นางสาวพรรณิภา ณรงค์ชัย BISON MTB KORAT
3 154 นางบังอร ทองประเสริฐ ช่างเทือง
4 108 คุณมาลัย นันทปัญจพร การบินไทย ช.นำชัย
5 110 คุณจินดา นาคทองคำ บางเสร่ไบค์ ทีม
6 138 นางวันเพ็ญ แก้วมุงคูณ เกาะโพธิ์ไบค์
7 072 นางอาทิตยา พงษ์ภัทรกุล LITTLE FOX MTB
8 031 คุณสุมลฑา กัญจนบุศย์ อยุธยา ท่าเรือทีม
9 118 นางสาวรัตนา จีนติประเภท GO GREEN
ผลการแข่งขันรุ่น A ทั่วไปชาย

ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 084 นายชินพัฒน์ สุขแสน สนง. เทศบาลตำบลนาป่า ชลบุรี
2 263 อส. ทบ. พฤกษศาสตร์ ลำพุทธา กองทัพภาคที่ 2 เสือกุดชุม
3 113 จ่าเอก สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี อินฟินิต ระยองจักรยาน
4 278 Mr.Hant Bart Kyndt BH-Asiabike
5 087 นายอำนาจ พยุงวงษ์ สนง. เทศบาลตำบลนาป่า ชลบุรี
6 210 นายสืบสกุล สุขจรรยา พิริยะอินเอตร์โพลีกอนไทยแลนด์ เสือพิมาย
7 151 นายสุรจิตร์ จิโรจน์วงศ์
8 075 นายหัสพงศ์ ชัยนันท์ธนสิน เกาะโพธ์ไบค์
9 271 นายณัฐวุฒิ กันสีชา อบจ.ขอนแก่น
10 248 นายศราวุธ ติ้มสันเทียะ เสือโรงชุบ Thailand

รูปภาพ
ผลการแข่งขันรุ่น F อายุ 30 – 34 ปีชาย

ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 033 ส.ต. ประจักร สุวรรณา อมรไบค์ รบพิเศษ PUM MTB
2 115 นายนวมินทร์ คำสงวน SAMUI MTB RACING TEAM
3 272 นายชาติชาย ตีรถะจารุพงศ์ บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
4 187 นายณรงค์ฤทธิ์ สองศรี ศรีเจริญไบค์ อำนาจเจริญ
5 269 นายสุรสิทธิ์ ศิลาโคกกรวด โชคชัยสเต็กเบอเกอร์
6 260 จ.ส.อ สมชาติ มัธยม โคราช ไบค์
7 224 นายมงคล สุขปัญญา

รูปภาพ

ผลการแข่งขันรุ่น G อายุ 35 -39 ปีชาย
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 055 นายศุภชัย น้อยชัยพฤกษ์ พิริยะอินเตรอร์บริดสโตนทีม
2 104 นายธนพล จามรจินดามณี เสือท่าช้างเพื่อนนักปั่น จันทบุรี
3 129 นายธีรชัย วิจิตร ช.นำชัยท่าเรือ แกลงไบค์
4 076 นายประพนธ์ คมเมธายิ่ง ป้อมพระจุลไบค์
5 265 นายสมศักดิ์ เคียดขุนทด ศักดิ์เจริญทีม
6 228 นายมนตรี บุบผา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรีไบค์
7 236 นายอวยพร สากร นาป่า
8 157 นายวิรัช เรืองแจ่ม 304 ปราจีนบุรี
9 253 Mr.HISASHI TAKEHARA P.C.S.
10 152 นายอดุลย์ พันธุมาตย์ ช่างเทือง
รูปภาพผลการแข่งขันรุ่น H อายุ 40 – 44 ปี ชาย

ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 166 MR.Phillip Dertrussern WHEELLER ASIABIKE
2 165 นายชาญชาย โชติอภิสิทธิ์กุล เซมเบ้ อักษะ 2000
3 017 นายเสวก สุขประเสริฐ ต้นสะเดา สิงห์บุรี ทีม
4 235 นายสถาลิตร์ ศรีสม มวกเหล็กไบค์คลับ
5 249 นายไตรภพ นิวัฒน์บรรหาร สุรินทร์
6 131 นายชุมพร เจริญมี เขาจุกไบค์ ท่าเรือแกลงไบค์
7 067 นายจงรักษ์ จำปาทอง ท่าช้าง จันทบุรี
8 128 นายเกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์ ชุมพวง MTB
9 201 นายวิษณุ วิทยาประโดน ( BR.SPERM) จ.บุรีรัมย์
10 065 นายสนธิ พริ้งชัยภูมิ ส.ท.ล 8
รูปภาพ

ผลการแข่งขันรุ่น I อายุ 45 -49 ปีชาย
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 242 จ.ส.อ สุรัตน์ นันทปัญจพร การบินไทย ช.นำชัย
2 024 จ.อ .สามารถ อภิบาลศรี ฝุ่นกระจาย
3 032 ร้อยโทสุรพล สุขช่วย เอเชียไบค์ ศูนย์การทหารม้า สระบุรี
4 155 นายชาญชัย เทพชาติ ช่างเทือง
5 166 นายงาม พุทธ รบพิเศษ ลพบุรี
6 168 นายสมมาตร เร้าใจ ดีจคอฟฟี่
7 259 นายจตุพร ไชยชมพู PCS Korat bike
8 258 นายปราโมทย์ ลิ้มพงษา Korat bike
9 096 นายสะอาด ปัญญาวัน เกาะสมุย SA – ardewater sport
10 213 นายเศรษฐ์ธนา นาคเลื่อน Bison
รูปภาพ
การแข่งขันรุ่น J อายุ 50 – 54 ปี ชาย
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 216 นายเสริมศักดิ์ พินิจไพฑรูย์ หอเกษตร จันทบุรี
2 160 MR.Friedrich Pelz Asia Bike
3 014 จสอ. วสันต์ หนุนทรัพย์ กรุงศรีไบค์ + มิวสิค อยุธยา
4 158 คุณสมชาย จิรแพศยสุข ปราจีนบุรี
5 001 นายภานุ สมุทรคีรี UNITHAI
6 184 นายเกรียงศักดิ์ เลิศเสาวณิต บุรีรัมย์
7 077 นายสุทัศน์ โอเจริญ ป้อมพราจุลไบค์
8 134 นายปริชญา ศึกษากิจ Bison MTB Korat
9 085 นายบอพิตร์ คำมูล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ เมืองด่านซ้าย
10 261 นายบุญร่วม ไชยชมพู Korat Bike
รูปภาพ


ผลการแข่งขันรุ่น K อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย

ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 215 นายวิวัฒน์ สีลัด อ่างคีรี
2 051 นายกมลา วันชูเพลา วันศิริ
3 054 นายสมคิด ซื่อสมาน เสือตราด
4 105 นายประกอบ ภูมิศิริชโย เสือท่าช้าง จันทบุรี
5 074 นายสังกัด สังขรุจน์ เสื่อท่าช้าง จันทบุรี
6 139 นายสมเกียรติ ริสุขมาล แก๊งซ่าโตโยต้า นครศรีธรรมราช
7 002 เรือเอกวิสันต์ ศรีประศาสตร์ กลุ่มเพื่อนสัตหีบ
8 244 ร.ต จีระศักดิ์ วิทยากาญจน์ รักษ์ผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด
9 นาวาเอกวรวุฒิ นาวารังสฤษฎ์ บางเสร่ทีม
10 005 พล.อ. เผชิญ นครอินทร์ ราชนาวี
11 159 คุณวิรัช เจริญดี แสบไบค์ หาดใหญ่สงขลา
12 218 คุณสุวรรณ หอมหวน เสือคลองหลวง – สมาทไบค์
13 181 นายทรงธรรม สาลี เสือโนนแดง
14 267 นายประสงค์ เมืองบน ช่างเทือง
รูปภาพ


ผลการแข่งขันรุ่น Z น้ำหนัก 85 กิโลกริม อายุ 35 ปี ขึ้นไป

ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 275 นายไพโรจน์ อโณทัยไพบูลย์ SDL ศาลยาดีไซด์
2 164 นายสุนทร สุขประเสริฐ Wing 1
3 208 คุณศักดิ์ชัย บุญประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
4 231 นายดุสิต สิทธิ์ทอง พิมาย แทรคเตอร์
5 081 คุณอนุเทพ ทวีคูณ เขาสมิง ตราด
6 086 คุณอาทิตย์ ศรีสว่าง เสือพิมาย -นิภาพืชผล
7 044 นายสมเกียรติ กิ่งแก้ว ประโคนชัย
8 137 นายนิรันด์ คนชม เกาะโพธิ์ไบค์
9 174 นายชาตรี ภาค์ก้อง นิภาพืชผล
10 056 นายธีรศักดิ์ เนตรจักร์ เสือตราด
รูปภาพ

ผลการแข่งขันรุ่น W น้ำหนัก 85 กิโลกรัม อายุต่ำกว่า 35 ปี ชาย
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 183 นายธวัชชัย แสงใสแก้ว นิคมอุบลววรรณไบค์(มุกดาหาร)
2 227 นายศุภฤกษ์ อ่อนน้อม อบจ.ขอนแก่นดอกคูณไบค์
3 207 นายศรัณยภูมิ เตียนพลกรัง เสือโรงชุบ โคราช- บ้านปลาร้ารีสอร์ท
4 222 นายบัณฑิต ศิริวรรณ เสือโรงชุบ บ้านอัญชลี
5 171 นายสิรภพ ชาติเพชร เสือหอบ
6 120 คุณอนุรักษ์ หมุ่นดี ประดาไบค์
7 135 นายปิยาวัฒน์ บุญรอด ด่านซ้าย จ.เลย
8 200 นายภูวินรินทร์ นิลกำเนิด เสือพิมาย – นิภาพืชผล
9 250 นายวรศักดิ์ มหามาตร สุรินทร์
10 028 ดช.ทรงพล อุดมสิน บางเสร่ไบค์

รูปภาพ

ผลการแข่งขันรุ่น M รุ่นทั่วไปหญิง
ลำดับ เบอร์ ชื่อ-นามสกุล ทีม
1 061 นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา
2 040 นางสาวธิติมา หลักคำ ศูนย์การทหารม้า สระบุรี
3 274 คุณบังอร ทองประเสริฐ ช่างเทือง
4 107 คุณสุพิชญา เนตรเชย MTB ชัยนาถ
5 109 นางสาวฉัตรฑริกา บุญชุ่ม ธ.ก.ส. พิมาย MTB
6 082 นางสาวน้ำฝน แสนสุข เขาสมิง จ.ตราด
รูปภาพ


รูปภาพ

ผมยืนจับไมล์ ดำเนินงานอยู่เลยส่งกล้องให้น้องในชมรม พิมายFOTO มาช่วยเก็บบรรยากาศรอบ สนาม ใครมีรูปแจมกันได้ครับ
ชาวจักรยาน น้ำใจไมตรี ครับ เกมส์ แข่งขัน เป็นแค่ส่วนนึงในสนาม สิ่งที่ติดตัวไปขอให้เป็นสิ่งดีๆที่เราได้พบเจอกันเพราะจักรยานที่เราปั่นคนรักสุขภาพครับบบบรูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย บ้านเสือภูเขา เมื่อ 26 มี.ค. 2013, 14:16, แก้ไขไปแล้ว 6 ครั้ง.
Line@ kaipcanond
Facebook @ Kaip canond
tel:0807391295
ธ.กสิกรไทย 2662449361 Prajuk changmai

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย บ้านเสือภูเขา » 25 มี.ค. 2013, 11:14

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ชาวชมรม ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัล จากท่านส.ส.จรูญพงษ์ พันธ์ศรีนคร และประธานโรจน์ สมาชิกได้ขอรับสนับสนุน
จากร้านค้า ต่างๆในพิมายเป็นอย่างดี ถึงเราจะแจกรางวัลเยอะค่าใช้จ่ายสูง ทีมงานผู้จัดดีใจที่งานสำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณในน้ำใจชาวจักรยานที่มาร่วมการแข่งขัน มาร่วมการปั่นเป็นอย่างสูง ครับ


รูปภาพ
Line@ kaipcanond
Facebook @ Kaip canond
tel:0807391295
ธ.กสิกรไทย 2662449361 Prajuk changmai

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย บ้านเสือภูเขา » 25 มี.ค. 2013, 12:00

รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย บ้านเสือภูเขา เมื่อ 25 มี.ค. 2013, 20:55, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Line@ kaipcanond
Facebook @ Kaip canond
tel:0807391295
ธ.กสิกรไทย 2662449361 Prajuk changmai


Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย หมูหวาน2523 » 25 มี.ค. 2013, 13:39

:D :D
มีโอกาส สิไปร่วมครับ.....
[b]นอกบ้านเป็นนาย...
ในบ้านเป็นบ่าว...[/b]

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย jimme » 25 มี.ค. 2013, 13:51

ขอบคุณทีมงานต้อนรับดีเหมือนเดิม ครับ จากทีมสระบุรี รอชมภาพสวยๆๆครับ

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย petai2 » 25 มี.ค. 2013, 14:21

เสือหอบ...... โนนสูง โคราชทีม ส่งเข้าร่วมประกวดด้วย ได้มาที่ 5


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย petai2 เมื่อ 25 มี.ค. 2013, 15:24, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย petai2 » 25 มี.ค. 2013, 14:49

ขอบคุณทีมงานเจ้าภาพ....จัดได้สุดยอด.....ปีหน้าจัดใหม่เด้อ

หมอไก่ โคราช ..... พากย์ได้มันส์มากครับ...(บุคลากรคุณภาพแห่งวงการจักรยานโคราช)


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย บ้านเสือภูเขา » 25 มี.ค. 2013, 15:06

ขอบคุณพีีหมอเพทาย. และรอชมภาพสวยๆจากน้าอู๋ไบซั่น
น้องก๊อตแมนและเพื่อนๆชาวตากล้องนะครับยินดี แชร์ยินดีแจมกันครับบบ
Line@ kaipcanond
Facebook @ Kaip canond
tel:0807391295
ธ.กสิกรไทย 2662449361 Prajuk changmai

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย arm7812 » 25 มี.ค. 2013, 15:57

ปั่นโนนสูงส่งเข้าประกวดด้วย
แนบไฟล์
m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg


Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย santos » 25 มี.ค. 2013, 17:08

ขอบคุณครับสำหรับภาพสวยๆ

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย อาโหน่ง » 25 มี.ค. 2013, 18:00

:P :D :) ดูจากรูปสนามนี้นักแข่งมีแต่ตัวกั่นๆเจ๋งๆทั้งนั้นไม่ต่างจากสนามสมาคมเลยครับ*แถมถ้วยยังสวยไม่เหมือนใครด้วย* :D งานนี้นายแน่มากครับ(ท่านประธานโรจน์)สุดยอดและเยี่ยมครับ :)

รอดูรูปต่อครับ
แก้ไขล่าสุดโดย อาโหน่ง เมื่อ 25 มี.ค. 2013, 19:44, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ปั่นเสือสองล้อเพื่อสูขภาพและมิตรภาพในกลุ่มเพื่อนๆชาวเสือครับผม

Re: ภาพบรรยากาศสนามพิมายMTB#3byพิมาย FOTO club

โพสต์ โดย โรจน์ เสือกะเทิน » 25 มี.ค. 2013, 18:08

...เหนื่อยมากหน่อยลงไปหลายรุ่นนะแต้ว... :D :D
แนบไฟล์
3JsXab.jpg
ID Line Rote phimai
..เที่ยวเวียดนามกลาง...http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkato ... 51416&st=1


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน