BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018 » อาทิตย์ 11 พ.ย. 2018 จังหวัดอุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018

โพสต์ โดย Web_support » 01 ต.ค. 2018, 15:40

Register page.png


BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018

"บางจาก" ขอเชิญนักปั่น หัวใจสีเขียวทุกท่าน ร่วมปั่นพิชิตแก่นมะกรูด และท่องเที่ยววิถีชุมชน ในกิจกรรม BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018 ณ ดินแดนหนาวสุดกลางสยาม สัมผัสวิถีชุมชน พร้อมร่วมกันมอบจักรยานให้กับสภาเด็กและเยาวชน โรงเรียนในพื้นที่แก่นมะกรูด เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน

ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
จุด Start ณ อบต.บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี โดยมีระยะทางให้พิชิต 3 เส้นทาง ได้แก่

*นักปั่นหัวใจสีเขียว พิชิตแก่นมะกรูด 70 กม. (ประเภท A)
*นักปั่นหัวใจสีเขียว พิชิตแก่นมะกรูด 37 กม. (ประเภท B)
*นักปั่นหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยววิถีชุมชน ระยะทาง 26 กม. (ประเภท C)

ค่าสมัครคนละ 300 บาท ทุกประเภท จำกัดจำนวนเพียง 1,000 คน เท่านั้น
เปิดลงทะเบียนเฉพาะออนไลน์ที่ event.thaimtb.com

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. สร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและกิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรชุมชน
3. รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทาง ส่งเสริมกิจกรรมให้กับชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม
สถานที่จัดงาน
อบต.บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี

รุ่น อายุ และระยะทาง
1.ประเภท A : ระยะทาง 70 km. รับสมัครอายุระหว่าง 18 – 70 ปี
มีการแข่งขัน จาก ต.บ้านไร่-แก่นมะกรูด ในช่วง 11 – 33 กิโลเมตร
(เริ่มจับเวลาการแข่งขันที่กิโลเมตรที่ 11 )
2.ประเภท B : ระยะทาง 37 km. รับสมัครอายุระหว่าง 15 – 70 ปี
มีการแข่งขัน จาก ต.บ้านไร่-แก่นมะกรูด ในช่วง 11 – 16 กิโลเมตร
(เริ่มจับเวลาการแข่งขันที่กิโลเมตรที่ 11 )
3.ประเภท C : ระยะทาง 26 km. รับสมัครอายุระหว่าง 10 - 70 ปี
มีกิจกรรมแรลลี่หัวใจสีเขียวเที่ยววิถีชุมชน

กติกาการปั่น และ กติกาการแข่งขัน ทุกประเภท
1.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขัน สามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท
2.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันน๊อค ตลอดการปั่น หากทางกรรมการตรวจพบ
ขออนุญาตเชิญออกจากการปั่นได้ทุกขณะ
3.หากเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ทางผู้จัดกิจกรรม
ขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
4.ผู้จัดกิจกรรมมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ลงทะเบียน โดยหากเกิด
อุบัติเหตุ ในระหว่างการปั่น ทำการรักษาสามารถเรียนกค่าสินไหม ณ สถานพยาบาลจังหวัด ได้ทันที
และในกรณีต้องทำการรักษาต่อเนื่อง และเลือกสถานพยาบาลเอง ผู้ประสพเหตุต้องสำรองจ่ายเอง
แล้วนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนโดยมีเอกสารใบรับรองแพทย์ ,ใบเสร็จค่ารักษา และ สำเนาบัตร
ประชาชน
5. การปล่อยตัวจะปล่อยตัวตามประเภทที่ลงสมัคร
6. ผู้จัดกิจกรรมจัดเตรียมชิฟจับเวลาให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน
7. ผู้จัดกิจกรรมมีเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และมีเหรียญเส้นชัยสำหรับทุกท่าน
8. ผู้จัดกิจกรรมมีบริการอาหารและน้ำ ในจุดที่ให้บริการเท่านั้น
9. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามผู้เข้าร่วมปั่นนำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ขับติดตามในเส้นทางไม่ว่ากรณีใด
10.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ทิ้งขยะหรือเศษสิ่งของอื่นใดในเส้นทาง อนุญาตให้ทิ้งได้ในจุดที่กำหนด
เท่านั้น ถ้าหากเจ้าหน้าที่พบเห็นจะไม่อนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
11.ผู้จัดกิจกรรมยินยอมให้มีการช่วยเหลือทุกกรณีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันได้
12.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเคารพกฎกติกา และสัญญาณต่าง ๆ ในเส้นทาง รวมถึงเชื่อฟังเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในเส้นทาง ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
13.ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดระหว่างการแข่งขันหรือไม่
ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ได้

ค่าสมัคร
ค่าสมัครคนละ 300 บาททุกประเภท
โดยนักกีฬาจะได้รับ BIB TAG พร้อมชิพจับเวลา เสื้อที่ระลึกในการจัดงาน และ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้เหรียญรางวัล พร้อมบริการอาหารและน้ำดื่มก่อนและหลังการแข่งขัน


เปิดรับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2561
ช่องทางการสมัครเฉพาะทางเว็บไซต์ https://event.ThaiMTB.com ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

รางวัล/รางวัลพิเศษ
1.ประเภท A ระยะทาง 70 km. ชาย-หญิง 3 ลำดับแรกที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วงการแข่งขันจะได้รับ โล่รางวัล
2.ประเภท B ระยะทาง 37 km. ชาย-หญิง 3 ลำดับแรกที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วงการแข่งขันจะได้รับ โล่รางวัล
3.ประเภท C ระยะทาง 26 km. ชาย-หญิง 3 ลำดับแรกที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและเที่ยววิถีชุมชนทุกจุด ได้โล่รางวัล
4.นักปั่นอาวุโสสูงสุด (นับเวลาตามบัตรประชาชน) จะได้รับของที่ระลึกจากบางจาก
5.นักปั่นเยาวชนอายุน้อยที่สุด (นับเวลาตามบัตรประชาชน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
จะได้รับของที่ระลึกจากบางจาก
6.จับสลากผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท รวม 10 รางวัล โดยผู้โชคดีจากการ
จับรางวัลจะต้องอยู่ในบริเวณงาน ณ เวลาจับรางวัลเท่านั้น
กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
13.00 น. เปิดรับลงทะเบียน จนถึง 19.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงาน อบต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
05.30-06.30 น. เปิดลงทะเบียน รับ Race Kit
06.30-06.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่กิจกรรม
06.35-06.50 น. ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Race Director) ให้ข้อมูลและกติกาการแข่งขัน
06.50-07.00 น. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน
07.00-07.05 น. ปล่อยตัวนักปั่นหัวใจสีเขียว-พิชิตแก่นมะกรูด ระยะ 70 km
07.05-07.10 น. ปล่อยตัวนักปั่นหัวใจสีเขียว-พิชิตแก่นมะกรูด ระยะ 37 km
07.10-07.15 น. ปล่อยตัวนักปั่นหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยววิถีชุมชน ระยะ 26 km
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
11.30-11.40 น. พิธีมอบจักรยานในโครงการ “จักรยานเพื่อชุมชน” ให้กับ
>สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่
>ผู้อำนวยการ/ผู้แทนนักเรียนจาก ร.ร.อีมาดอีทราย
>ผู้อำนวยการ/ผู้แทนนักเรียนจาก ร.ร.บ้านใหม่คลองอังวะ
11.40-11.50 น. พิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล
11.50-12.00 น. จับสลากผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท 10 รางวัล
12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมPoster.png

shirt2.jpg

sizeshirt.png

newpic1.jpg

newpic2.png

Map all.png

Map 1.png

Map2.png

Map3.png

Re: BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018

โพสต์ โดย AppleMaster09 » 02 พ.ย. 2018, 10:29

อดไปเลยครับ

Re: BANGCHAK CHARITY BIKE RIDE 2018

โพสต์ โดย PC Suki Gang » 11 พ.ย. 2018, 13:40

รูปภาพในงาน ดูได้จากลิงค์ไหน
ลงให้ด้วยนะครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน