"PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 » อาทิตย์ 16 ก.ย. 2018 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

"PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย st.radar » 06 ก.ค. 2018, 16:06

1. กำหนดการ
วันที่ปั่น วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
วันที่รับสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2561
รับสมัครทั้งหมด 1,010 คน


2. ความเป็นมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยชมรมจักรยานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA BC.) ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด โรงพยาบาลด่านขุนทด โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดและชมรมจักรยานด่านขุนทด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศล "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot" เพื่อจัดหารายได้สมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยจัดการปั่นจักรยานระยะทาง 78.90 กิโลเมตร จากจุดสตาร์ทที่โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ผ่านตำบลหนองสรวง ตำบลขามทะเลสอ ย้อนกลับสู่จุดเส้นชัยที่โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด รับอากาศบริสุทธิ์ผ่านทุ่งนาที่เขียวขจี สายลมเย็นสบายตลอดเส้นทาง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. เพื่อหารายได้สมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
4. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรง โดยผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสังคม สร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มและบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว สร้างสายใยรัก เป็นภูมิคุ้มกันอบายมุขและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
5. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอด่านขุนทด
6. กระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดและพื้นที่ข้างเคียง จากนักปั่นจักรยาน
ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ทั้งด้านที่พักและร้านอาหาร

3. ประเภทการปั่นและของที่ระลึก
ประเภททั่วไป : จำนวนรับสมัคร 900 ท่าน
> ค่าสมัคร 600 บาท
> ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ พร้อมเหรียญที่ระลึก (PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot)

ประเภท VIP : จำนวนรับสมัคร 90 ท่าน
> ค่าสมัคร 1,000 บาท
> ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ VIP, เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, เหรียญที่ระลึก (PEA Bike for Life
2018 Tour of Dankhunthot)

ประเภท Golden Heart : จำนวนรับสมัคร 20 ท่าน
> ค่าสมัคร 3,000 บาท
> ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ Golden Heart, เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, เหรียญที่ระลึก (PEA Bike
for Life 2018 Tour of Dankhunthot)
4. เส้นทางการปั่น
เส้นทางที่ 1 "ปั่นเพลินๆ เติมสุขภาพ" ระยะทาง 38.20 กิโลเมตร
START โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด > ตำบลด่านนอก > ตำบลด่านใน > U-TURN วงเวียนหลวงพ่อคูณบ้าน
หนองสรวง > ตำบลด่านใน > ตำบลด่านนอก > FINISH โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

เส้นทางที่ 2 "ปั่นเพลินๆ เติมสุขภาพ" ระยะทาง 58.20 กิโลเมตร
START โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด > ตำบลด่านนอก > ตำบลด่านใน > วงเวียนหลวงพ่อคูณบ้านหนองสรวง >
U-TURN ทางกลับรถตำบลบึงอ้อ > ตำบลด่านใน > ตำบลด่านนอก > FINISH โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

เส้นทางที่ 3 "วัดกันไป ใจเกินร้อย" ระยะทาง 78.90 กิโลเมตร (เฉพาะการแข่งขัน)
START โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด > ตำบลด่านนอก > ตำบลด่านใน > วงเวียนหลวงพ่อคูณบ้านหนองสรวง > ตำบลขามทะเลสอ > U-TURN ทางกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟโคกกรวด > บ้านหนองสรวง > ตำบลด่านใน > ตำบลด่านนอก > FINISH โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
*จุดให้บริการน้ำดื่มทุกระยะ 10 กิโลเมตร*


5. รางวัลการแข่งขัน
A1 เสือหมอบชาย OPEN (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (อันดับ 6-10 ได้รับของที่ระลึก)


A2 เสือหมอบหญิง OPEN (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (อันดับ 6-10 ได้รับของที่ระลึก)

B1 เสือภูเขาชาย OPEN (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (อันดับ 6-10 ได้รับของที่ระลึก)

B2 เสือภูเขาหญิง OPEN (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (อันดับ 6-10 ได้รับของที่ระลึก)

C1 รุ่นทั่วไปใจเกินร้อย ปั่นปันทานน้ำใจ
> ไม่มีลำดับรางวัล ปั่นเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดรับเหรียญที่ระลึกเพื่อการกุศลทุกท่าน
> โดยจะมีนักปั่นจักรยานปั่นนำเป็นมาแชล ให้ผู้สมัครเลือกกลุ่มความเร็ว ตามความสามารถท่านเองแยกโดยระดับความเร็ว จำนวน 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ช่วงความเร็วประมาณ 30-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 2 ช่วงความเร็วประมาณ 25-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 3 ช่วงความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เพื่อความสนุกสนานเพลินเพลินในการปั่นและป้องกันอุบัติเหตุ ขอให้นักปั่นเลือกกลุ่มปั่นตามความสามารถของท่านเอง

C2 เพื่อนมาก...ลากด้วยใจ คัดเลือกจากทีมที่มีผู้สมัครมากที่สุด
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

6. กำหนดการ
วัวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
14.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ/สมัครแข่ง ณ โดมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
05.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ/สมัครแข่ง ณ โดมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
06.20 น. นักปั่นพร้อมหน้าจุด Start-Finish
06.30 น. ประธานชมรมจักรยาน สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ประธาน) ทำพิธีเปิดการปั่นจักรยาน
07.00 น. ปล่อยขบวนจักรยาน ณ จุดสตาร์ท ภายในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดตามลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 รุ่น A1 เสือหมอบชาย OPEN
ลำดับที่ 2 รุ่น B1 เสือภูเขาชาย OPEN
ลำดับที่ 3 รุ่น A2 เสือหมอบหญิง OPEN
ลำดับที่ 4 รุ่น B2 เสือภูเขาหญิง OPEN
ลำดับที่ 5 รุ่น C ทั่วไปใจเกินร้อย ปั่นปันทานน้ำใจ ระยะ 60 กิโลเมตร
- กลุ่มความเร็ว 20-25 กิโลเมตร
- กลุ่มความเร็ว 25-30 กิโลเมตร
- กลุ่มความเร็ว 30-35 กิโลเมตร
ลำดับที่ 6 รุ่น C ทั่วไปใจเกินร้อย ปั่นปันทานน้ำใจ ระยะ 40 กิโลเมตร
* ทุกรุ่นปล่อยห่างกัน 3-5 นาที *
09.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พิธีมอบรายได้จากการจัดงาน ให้โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
11.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแต่ละประเภท
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
การให้บริการและอำนวยความสะดวก
1. รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน
2. รถพยาบาล
3. ทีมงานมาแชล นำขบวน และขนาบข้างขบวน ดูแลความปลอดภัย
4. รถเซอร์วิส บริการจัดเก็บจักรยานที่ชำรุด
5. อาหารเช้า อาหารกลางวันและน้ำดื่มบริการ
6. จุดให้น้ำตลอดเส้นทางทุกระยะ 10 กิโลเมตร
7. นักปั่นทุกท่าน ทุกประเภทที่สมัครจะได้รับการทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองตลอดช่วงการแข่งขัน

7. การรับสมัคร
วันที่รับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2561
ช่องทางการรับสมัคร:
1. ทาง website Thaimtb.com (https://event.thaimtb.com)
2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ สภาพอากาศ การจราจร หรือสภาพถนน
3. ท่านจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลาการปั่น ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด

การบริการทางการแพทย์
1. บริการทางการแพทย์ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและรถพยาบาล
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ
โดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ลิขสิทธิ์การบันทึกภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้ผู้จัดหรือผู้ร่วมจัด บันทึกภาพตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำมาใช้
แก้ไข ดัดแปลงเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดได้

ติดต่อสอบถาม
1. คุณชิดชัย เพชรแก้วสุข (โอ๋) โทร 086-2613898
2. คุณสมบัติ ขจรพันธ์ (ต๋อง) โทร 081-5472377
3. คุณทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล (ด้าร์) โทร 081-7250262
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 26 ส.ค. 2018, 16:59, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย st.radar » 06 ก.ค. 2018, 16:09

เส้นทางการปั่น
แนบไฟล์
ทาง1.jpg
ทาง2.jpg
ทาง3.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 26 ส.ค. 2018, 17:13, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย st.radar » 06 ก.ค. 2018, 16:11

แบบเสื้อ
แนบไฟล์
เสื้อPEA BIKE FOR LIFE 2018 new.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 26 ส.ค. 2018, 17:15, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย st.radar » 06 ก.ค. 2018, 16:54

pea
แนบไฟล์
1530870277743.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 26 ส.ค. 2018, 17:19, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย st.radar » 06 ก.ค. 2018, 18:30

"PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"
แนบไฟล์
ป้ายงาน.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 26 ส.ค. 2018, 17:20, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย st.radar » 06 ก.ค. 2018, 19:30

ภาพกิจกรรม "PEA Bike for Life 2018" ปีนี้ที่จะมีขึ้นที่ด่านขุนทด
แนบไฟล์
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
17.jpg

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย thumnoon » 09 ก.ค. 2018, 09:11

น่าจะจัดมาสายห้วยบง จุดกลับตัวที่บ้านวังแดง ได้ทั้งความสวยงาม ได้ทั้งแรง
โยกทุกมอ ดันทุกเนิน

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย Kit97 » 13 ก.ค. 2018, 12:49

ผู้จัดคำนึงถึงความปลอดของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ ถนนห้วยบงเป็นถนนสองเลนไหล่ทางแคบไม่เหมาะในการจัดกิจกรรมการปั่นครับ (ตอบแทนผู้จัดครับ)

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย super50 » 23 ก.ค. 2018, 17:15

รุ่นC1 ปั่นปันทานน้ำใจ ทีมงานฯมีมาแชลปั่นนำ แบ่งความเร็ว3ช่วงด้วย ชอบเลยครับ :D

Re: "PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot"กิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศลด่านขุนทด วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย st.radar » 20 ส.ค. 2018, 17:39

พบกับทีมงานด่านขุนทด วันที่ 16 กันยาน 2561 นะครับ
แนบไฟล์
330376.jpg
330377.jpg
330378.jpg
330379.jpg
330381.jpg
330382.jpg
330384.jpg
330385.jpg
330386.jpg
330387.jpg
340270.jpg
340271.jpg
340272.jpg
340273.jpg
340274.jpg
S__45449231.jpg
S__45449252.jpg
S__45449258.jpg
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน