เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก L’ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE » ศุกร์ 19 ต.ค. 2018 จังหวัดพังงา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก L’ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE

โพสต์ โดย nbt » 27 มี.ค. 2018, 12:10

เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก L’ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE
[align=center]
logo.png
[/align]

2018-03-26 14.33.45.jpg

ที่มา
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของสานักนายกรัฐมนตรี ได้ดึงลิขสิทธิ์งานจักรยานระดับโลก L’ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE เข้ามาจัดในประเทศไทยร่วมกับจังหวัดพังงาในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การจัดเทศกาลปั่นนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาคีพันธมิตรทุกภาคส่วนประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ,การกีฬาแห่งประเทศไทย, จังหวัดพังงา, ภาคเอกชนอื่นๆ โดย Amaury Sport Organisation เจ้าของสิทธิ์การจัดการแข่งขัน L’ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE และบริษัท มูฟ เอเชีย จากัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันได้เซ็นสัญญานารายการระดับโลกเข้ามาจัดในเมืองไทยเป็นระยะเวลา 3 ปีอีกด้วย

เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก L’ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE เป็นการจัดงานจักรยานที่นักปั่นทั่วโลกให้ความสนใจ จัดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 11 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันนี้มาก่อน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ที่มีนักปั่นชั้นนาระดับโลกเข้าร่วมกว่า 10 คน รวมทั้งนักปั่นในประเทศและต่างประเทศ 4,000 คน และผู้ชมตลอดระยะทางอีกกว่า 10,000 คน ซึ่งจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็น SPORTS DESTINATION ของจังหวัดพังงา และประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดกีฬาประเภทกีฬาแห่งมวลชนด้านกีฬาจักรยานของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมไมซ์ และงานเมกกะอีเวนต์ในระดับโลกได้

L'ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE เป็นการจัดงานแข่งขันจักรยานประเภทกีฬาแห่งมวลชน (MASS PARTICIPATION CYCLOSPORTIVE EVENT) โดยงาน L'ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE จะเปิดโอกาสให้นักปั่นจักรยานมือสมัครเล่นเข้าร่วมแข่งขันในเส้นทางที่ได้มาตรฐานเดียวกับการแข่งขัน LE TOUR DE FRANCE งาน L'ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 ในประเทศฝรั่งเศส โดย AMAUY SPORT ORGANIZATION ร่วมกับนิตยสาร VELO โดยจะมีการจัดงานขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ เส้นทางการแข่งขันของงาน L'ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE ในประเทศฝรั่งเศสจะเป็นเส้นทางภูเขาทั้งเทือกเขา PYRENNEES FRENCH ALPS และเส้นทางไต่ระดับ เช่น THE COL DU GALIBIER COL D'AUBISQUE MONT VENTOUX หรือ THE COL DU TOURMALET โดยปีแรกมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 15,000 คน เดินทางมาจากประเทศต่างๆ 70 ประเทศทั่วโลก จากความนิยมของการจัดงาน L'ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE ในประเทศฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของการจัดงานแข่งขัน L'ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE ในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศโคลัมเบีย ประเทศบราซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีลักษณะการจัดงานเหมือนในประเทศฝรั่งเศส คือ เป็นการแข่งขันจักรยานสาหรับนักปั่นจักรยานสมัครเล่นที่จัดขึ้นทุกปี บนเส้นทางที่ได้รับมาตรฐานเหมือนการจัดงานแข่งขัน LE TOUR DE FRANCE และโดยมากจะเป็นเส้นทางที่มีความสวยงาม เป็นเส้นทางภูเขาซึ่งนักแข่งนอกจากจะได้แข่งขันแล้วจะได้รับความประทับใจจาก SCENIC VIEW บนเส้นทางด้วย จากสถิติปี 2017 การจัดงานแข่งขัน L'ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE มีจานวนนักปั่นที่เข้าร่วมประมาณ 50,000 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารประเทศสู่สังคมโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมประเทศไทยในฐานะของเดสติเนชั่น ของการจัดงานไมซ์และงานระดับเมกกะอีเวนต์
2. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกต่อชาวต่างชาติและนักลงทุน
3. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านกีฬาแห่งมวลชนที่มีนักกีฬาระดับโลกและผู้ชื่นชอบ กีฬาชาวต่างชาติอยากเดินทางมาที่ประเทศไทย
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น โดยรายได้สามารถเกิดได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการจัดการแข่งขันในท้องถิ่นและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมายของรายการ
1. กลุ่มนักกีฬาอาชีพ สมัครเล่นในประเทศ และต่างประเทศ
2. สื่อมวลชนด้านกีฬาจากทั้งใน และต่างประเทศ
3. ประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจกีฬา นักเดินทางกลุ่มไมซ์ และนักท่องเที่ยว
4. ผู้ประกอบการ ผู้จัดงานและนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
การจัดแข่งขัน L'ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE ในประเทศไทยนั้น คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ (TANGIBLE BENEFITS) ซึ่งเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบเชิงชักนา โดยจากการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะได้รับจาการจัดงานครั้งนี้ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพิ่มขึ้นกว่า 300 ล้านบาท ปริมาณการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 800 ตำแหน่ง และรายได้ภาษีของภาครัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 60 ล้านบาท และผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ (INTANGIBLE BENEFITS) ซึ่งเป็นผลกระทบทางสังคม เช่น
1. ผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความสามารถในการรองรับกิจกรรมกีฬาจักรยานในระดับโลก จะช่วยดึงดูดนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการลงทุน และมีกาลังซื้อสูงช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเงินในประเทศ
2. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักมากขึ้น เปิดโอกาสให้กับธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ ในจังหวัด ทั้งธุรกิจโรงแรม อาหาร ที่พัก ของที่ระลึก การเดินทาง ฯลฯ ทำให้เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้
3. ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นทางจักรยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล โดย Tour De France ระบบการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทางอ้อมแต่กินวงกว้าง ผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นนักแข่ง หรือผู้เข้าชมโดยมากจะมีการกล่าวถึงงานผ่าน หรือการโพสต์รูปหรือคลิปวีดีโอใน Social Media ต่างๆ ทำให้มีการกล่าวถึง และรับชมผ่าน Social Media เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และพื้นที่การจัดงานจังหวัดพังงาได้ดียิ่งขึ้น
5. ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดกีฬาประเภทกีฬามวลชนรถจักรยานของภูมิภาคเอเชีย
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้าน Sport Destination เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ต่อยอดใน
อุตสาหกรรมไมซ์เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิทัศน์และศักยภาพในการรองรับกีฬาจักรยาน
รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางของกีฬาจักรยานของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการจัด L'ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE นี้ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดที่ชาญฉลาด เนื่องจากประเทศจะได้รับเทคโนโลยีความรู้ (Know-how) จากทาง LE TOUR DE FRANCE ซึ่งสามารถนามาใช้ในการพัฒนาการแข่งขันจักรยานในประเทศไทย รวมถึงการสร้างการแข่งขันจักรยานในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เช่น การจัด Mini L’ETAPE อันจะเป็นการขยายภาพลักษณ์ของประเทศด้านการเป็น Sport Destination อย่างต่อเนื่อง
6. ช่วยสร้างความสุขให้คนในพื้นที่และประชาชนในประเทศช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีของคนในพื้นที่จัดงาน L'ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE จะช่วยให้คนในพื้นที่มีความร่วมมือและความสามัคคีกันมากขึ้น รวมทั้งมีความรักและผูกพันกับพื้นที่มากขึ้น
7. มีส่วนช่วยในการพัฒนาความเข้มแข็งในสังคมไทย L'ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE เป็นสนามแข่งขันสาหรับนักกีฬาปั่นจักรยานสมัครเล่นที่จะช่วงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปในการตั้งเป้าหมายในชีวิตและฝึกฝนตนเองและมีโอกาสในการต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตทั้งนี้การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่สามารถได้ทุกเพศ ทุกวัย จึงเป็นการเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นส่งผลทำให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้นได้อีกด้วย

รายละเอียดการจัดงาน
วันจัดงาน 19 -21 ตุลาคม 2561
สถานที่ จังหวัดพังงา
การแข่งขันครั้งนี้จะมี 2 ระยะทางให้เลือก คือ 140 กม. และ 70 กม. ออกสตาร์ทที่เขาหลัก ซึ่งเป็นจุด
ศูนย์รวมของโรงแรมที่พักมากมายหลายระดับ ทาให้สามารถรองรับและอานวยความสะดวกแก่ผู้มา
ร่วมงานได้อย่างเต็มที่ ก่อนจะเข้าเส้นชัยที่ตะกั่วป่ าอดีตเมืองท่าอันสา คัญของประเทศไทย ที่คงไว้ซึ่งความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและศิลปะการออกแบบสไตล์ชิโน-โปรตุกีส นอกจากนี้ ยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายรอต้อนรับนักเดินทางหลังจบเทศกาล เราจึงกล้ายืนยันว่าทุกคนที่เดินทางมา
ร่วมงานจะได้ความประทับใจกลับบ้านแน่นอน"
คาดหวังผู้ร่วมงาน 4,000 คน แบ่งเป็น ชาวไทย 80% ชาวต่างชาติ 20%
รายละเอียดเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก letapethailand และเว็บไซต์ letapethailand.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th
นายอิศรา โรจนกุศล เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-694-6181 อีเมล issara_r@tceb.or.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท มูฟ เอเชีย จา กัด คุณจีรนันท์ มีผา โทร. 0919919545 อีเมล Jeeranan.pr@gmail.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
nbt

Re: เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก L’ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE

โพสต์ โดย nbt » 01 มิ.ย. 2018, 05:49

EVENT DETAILS

EVENT TITLE : L’ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE PHANG NGA 2018
EVENT DATE : 19-21 OCTOBER, 2018
> 19 – 20 OCTOBER : RACE PACK COLLECTION
> 21 OCTOBER : RACE DAY
DISTANCES : THE RACE 140 KM (2,500 PAX)
: THE RIDE 70 KM (1,500 PAX)
EXPECTED PARTICIPATION: 4,000 CYCLISTS
START : KHAO LAK
FINISH : TA KUA PA
SITE ATTRACTIONS:
  1. > TOUR DE FRANCE MUSUEM
  2. > L’ETAPE THAILAND RACE VILLAGE
  3. > CYCLING EXPO

REGISTRATION FEE : SEE REGISTRATION PACKAGES*

L’Étape Thailand by Le Tour De France, the world's greatest cycling race, will be in Phang Nga between 19 - 21 October 2018. The race day will be on 21 October.
L’Étape Thailand provides “AMATEUR” riders with an experience as close to riding in the Tour de France as it is possible to get with fully closed roads and a mountainous course that gives an experience that is the equal of a mountainous stage of the Tour de France. 
First time ever in Southeast Asia!! Experience the Tour De France Legend!
newfee.jpg
*** สมัครด้วยตนเองได้ที่ 4 จุดรับสมัครเลแทปไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์ เดอ ฟร็องส์ หรือโทร 080-287-6515
จังหวัดพังงา 
: สำนักงาน กกท. จังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 076-460-503 
: ดีดี ยูสคาร์ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 081-956-9341
จังหวัดภูเก็ต
: สำนักงาน กกท. จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 080-287-6515
: ร้าน Born Free to Tri อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076-634947, 061-686 5868

002_Offical-Cycling-jersey-140km.jpg
003_Offical-Cycling-jersey-140km_VIP.jpg
004_Official-Cycling-jersey-70km.jpg
005_Official-Cycling-jersey-70km_VIP.jpg

006 Finisher140.jpg

007 Finisher 70.jpg

008 Medals and Bag.jpg

รูปภาพ
010 Route 140.jpg

011 Route 70.jpg

รูปภาพ
รูปภาพผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 12 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน