“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) » เสาร์ 27 พ.ค. 2017 จังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 21 มี.ค. 2017, 10:55

รูปภาพ

“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

****รายละเอียดวิธีการสมัคร****
สามารถเข้าไปดูและสมัครได้ที่ https://goo.gl/yfUEFM

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@
Click>>http://bit.ly/LineSCAT


๑.หลักการและเหตุผลโครงการ
โรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นสถานบริการของรัฐที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รับผิดชอบประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จำนวน ๓๓,๒๖๕ คน และยังรับผิดชอบรวมไปถึงประชาชนชาวต่างชาติที่อยู่ตามแนวชายแดน ค่ายพักพิงผู้สูงอายุ ทำให้ประสบปัญหาในการให้บริการมาโดยตลอดเนื่องจากสภาพของผู้เข้ารับบริการเป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ช่วยกันหาแนวทางหรือจัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อหาทรัพยากรมาใช้ในการทำงานบริการประชาชนทั้งประชาชนไทย และต่างชาติในพื้นที่ เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทราบถึงข้อจำกัดและปัญหาต่างๆ เห็นว่าการทำงานของโรงพยาบาล เป็นภารกิจที่สำคัญและศรัทธาในการทำงานของโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลอุ้มผาง ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลกจึงลงความเห็นร่วมกันในการที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยาน “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ จัดหารายได้เป็นทุนมอบให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง
๒.๒ สร้างและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน

๓.เป้าหมาย
๓.๑ จัดหารายได้มอบให้โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นทุน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.วิธีการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลและกิจกรรมเสริมดังนี้
-กิจกรรม “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เส้นทางแม่สอด –อุ้มผาง ระยะทาง ๑๖๖ กิโลเมตร ค่าสมัครรายละ ๑,๐๐๐ บาท มอบเป็นรายได้โรงพยาบาลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
-กิจกรรมจัดทำเสื้อที่ระลึกจำหน่าย แก่ผู้สนใจ ในราคาตัวละ ๕๐๐ บาท มอบเป็นรายได้ให้แก่โรงพยาบาลหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
-กิจกรรมประชาสัมพันธิ์เชิญชวนร่วมบริจาครายได้เป็นทุนแก่โรงพยาบาล
ขั้นตอน
๔.๑ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลอุ้มผาง หารือแนวทางในชมรมจักรยาน
๔.๒ ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการเบื้องต้น กำหนดเส้นทาง
๔.๓ ประสานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตาก จัดทำโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๔.๔ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักปั่นจักรยานและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
๔.๕ ดำเนินการจัดปั่นจักรยานกิจกรรม “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า”
๔.๖ สรุปและมอบเงินรายได้ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

๕.งบประมาณ
-ใช้งบประมาณจากการจัดทำเสื้อที่ระลึกจำหน่ายสำหรับบริหารโครงการเท่าที่จำเป็น
-ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์กรต่างๆ

๖.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/groups/1765213263706839/


๗.ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๘.สถานที่ดำเนินการ
๘.๑ จุดปล่อยตัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๘.๒ เส้นทางปั่น ใช้เส้นทาง แม่สอด-อุ้มผาง
๘.๓ จุดสิ้นสุดกิจกรรม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ โรงพยาบาลอุ้มผาง มีรายได้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๙.๒ ประชาชนสนใจการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น
๙.๓ จังหวัดตากได้รับความสนใจการเที่ยวโดยใช้จักรยาน

รูปภาพ
upload picture
แก้ไขล่าสุดโดย ่jakoola เมื่อ 30 มี.ค. 2017, 08:56, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย Suwat Chaipitaksuk » 27 มี.ค. 2017, 13:35

phirom tarangkang เขียน:ขากลับมีรถรับกลับไหมครับ


มีรถส่งกลับแม่สอดในวันที่ 28 ครับ

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 30 มี.ค. 2017, 08:58

ร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก(หลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิต)
จะมอบให้กับ รพ.อุ้มผาง ทั้งหมด ได้ที่ https://goo.gl/KUfhVQ

รูปภาพ
anonimous image upload

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 04 เม.ย. 2017, 21:24

RideWithGPS "ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า" และรายละเอียด Check Point
https://ridewithgps.com/routes/20024600
รูปภาพ
i want to upload my photo
Start รร.สรรพวิทยาคม (จุดพักนอน)
CP.1 อบต.มหาวัน 20 (น้ำ ผลไม้ จุดพัก)
CP.2 โครงการศิลปาชีพพบพระ 46.2 (น้ำ ผลไม้ จุดพัก)
CP.3 สนง.ชั่วคราวสวนป่าช่องแคบ 60 (น้ำ ผลไม้ จุดพัก)
CP.4 หน่วยบริการข้อมูลทางหลวง 86 (มีอาหารกลางวัน จุดพัก)
CP.5 สามแยกบ้านแม่กลองใหญ่ 103 (น้ำ ผลไม้ จุดพัก)
CP.6 รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี 133 (น้ำ ผลไม้ จุดพัก)
Finish รร.อุ้มผางวิทยาคม 163 (อาหารเย็น จุดพักนอน)

รูปภาพ
i want to upload my photo

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย เสือจอมจูง » 05 เม.ย. 2017, 17:38

รถกลับแม่สอดจะออกกี่โมงครับ แล้วจุดพักนอนนี่ เครื่องนอน เตรียมไปเองหรือมีให้
ต้องกลับมาต่อรถที่พิดโลกเที่ยวกลางคืนครับ
Dale Dale Dale

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 11 เม.ย. 2017, 08:11

เสือจอมจูง เขียน:รถกลับแม่สอดจะออกกี่โมงครับ แล้วจุดพักนอนนี่ เครื่องนอน เตรียมไปเองหรือมีให้
ต้องกลับมาต่อรถที่พิดโลกเที่ยวกลางคืนครับ


***รถกลับแม่สอด กลับในวันถัดไปคือวันที่ 28 พ.ค. ตามกำหนดการ มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.อุ้มผาง เวลา 9.00น. หลังจากนั้น ทานอาหารเช้า แล้วก็เดินทางกลับครับ

***เครื่องนอนต้องเตรียมไปครับ มีรถขนส่งไป-กลับ แม่สอด-อุ้มผาง ให้ครับ
รูปภาพ
where to upload high resolution photos

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 11 เม.ย. 2017, 08:13

สำหรับผู้ที่ พิชิต 163 กม. ไต่ 4000 กว่า กับอีก 1200 กว่าโค้ง ภายใน 15 ชั่วโมง เราผู้จัดขอมอบ เหรียญที่ระลึก เพื่อให้ท่านได้รู้ว่า ครั้งหนึ่งเราทำได้ครับ

และทุกๆท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ ใบประกาศ เป็นการขอบคุณ ที่ท่านมีน้ำใจ เสียสละวลา และทุนทรัพย์ เพื่อร่วมกิจกรรมนี้ ใบประกาศ ลงนามโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ท่าน ผอ.รพ.อุ้มผาง และ ท่านประธาน SCAT ครับ

รูปภาพ
where to upload high resolution photos

รูปภาพ
where to upload high resolution photos

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 11 เม.ย. 2017, 08:15

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน Line ได้ที่
@scatclub (มี @ นำหน้าด้วยนะครับ)
หรือ Click >> http://bit.ly/LineSCAT

รูปภาพ
where to upload high resolution photos


Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 11 เม.ย. 2017, 08:19

โครงการ "ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า" เพื่อจัดหาทุนมอบให้กับ รพ.อุ้มผาง
*** ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคผ่านบัญชี สามารถบริจาคที่ได้ที่ ***

ธ.ออมสิน สาขาอุ้มผาง เลขที่บัญชี 0200 5227 5409
ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.อุ้มผาง (บริจาค)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : @scatclub
http://bit.ly/2oY8ubX

ขอขอบคุณ
ผู้ว่าราชการ และข้าราชการ จังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง กระทรวงสาธารณสุข
หอการค้าจังหวัดตาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไซเคิลมาเนีย - พิษณุโลก
ฮ่องเต้ไบค์ - พิษณุโลก

รูปภาพ
where to upload high resolution photos

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 11 เม.ย. 2017, 10:28

"ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า" สมัครได้ถึง วันที่ 20 พ.ค. 2560
สมัครได้ที่ http://bit.ly/2oit0a3
ค่าสมัคร 1000 บาท มอบให้ รพ.อุ้มผาง ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
ไปร่วมทำบุญด้วยกันเยอะๆนะครับ ^^

รูปภาพ

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 11 เม.ย. 2017, 21:03

สถานที่พักที่จัดเตรียมไว้ให้
26 พ.ค.2560 : แม่สอด @ รร.สรรพวิทยาคม
https://goo.gl/maps/yYiHSQSUotF2

27 พ.ค. 2560 : อุ้มผาง @ รร.อุ้มผางวิทยาคม
https://goo.gl/maps/4q41XMZbrGN2

*** ทั้งนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาด้วยครับ ***
และเราจะมีบริการขนส่ง ไปและกลับ แม่สอด-อุ้มผาง ให้ครับ

รูปภาพ
best image hosting website

Re: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย sangthong » 16 เม.ย. 2017, 10:42

อุปกรณ์การนอนมีบริการฝากจากจุดสตาร์ไปให้ที่อุ้มผางถูกต้องไหมครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 47 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน