“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) » เสาร์ 27 พ.ค. 2017 จังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย ่jakoola » 21 มี.ค. 2017, 10:55

รูปภาพ

“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

****รายละเอียดวิธีการสมัคร****
สามารถเข้าไปดูและสมัครได้ที่ https://goo.gl/yfUEFM

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@
Click>>http://bit.ly/LineSCAT


๑.หลักการและเหตุผลโครงการ
โรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นสถานบริการของรัฐที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รับผิดชอบประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จำนวน ๓๓,๒๖๕ คน และยังรับผิดชอบรวมไปถึงประชาชนชาวต่างชาติที่อยู่ตามแนวชายแดน ค่ายพักพิงผู้สูงอายุ ทำให้ประสบปัญหาในการให้บริการมาโดยตลอดเนื่องจากสภาพของผู้เข้ารับบริการเป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ช่วยกันหาแนวทางหรือจัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อหาทรัพยากรมาใช้ในการทำงานบริการประชาชนทั้งประชาชนไทย และต่างชาติในพื้นที่ เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทราบถึงข้อจำกัดและปัญหาต่างๆ เห็นว่าการทำงานของโรงพยาบาล เป็นภารกิจที่สำคัญและศรัทธาในการทำงานของโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลอุ้มผาง ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลกจึงลงความเห็นร่วมกันในการที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยาน “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ จัดหารายได้เป็นทุนมอบให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง
๒.๒ สร้างและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน

๓.เป้าหมาย
๓.๑ จัดหารายได้มอบให้โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นทุน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.วิธีการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลและกิจกรรมเสริมดังนี้
-กิจกรรม “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เส้นทางแม่สอด –อุ้มผาง ระยะทาง ๑๖๖ กิโลเมตร ค่าสมัครรายละ ๑,๐๐๐ บาท มอบเป็นรายได้โรงพยาบาลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
-กิจกรรมจัดทำเสื้อที่ระลึกจำหน่าย แก่ผู้สนใจ ในราคาตัวละ ๕๐๐ บาท มอบเป็นรายได้ให้แก่โรงพยาบาลหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
-กิจกรรมประชาสัมพันธิ์เชิญชวนร่วมบริจาครายได้เป็นทุนแก่โรงพยาบาล
ขั้นตอน
๔.๑ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลอุ้มผาง หารือแนวทางในชมรมจักรยาน
๔.๒ ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการเบื้องต้น กำหนดเส้นทาง
๔.๓ ประสานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตาก จัดทำโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๔.๔ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักปั่นจักรยานและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
๔.๕ ดำเนินการจัดปั่นจักรยานกิจกรรม “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า”
๔.๖ สรุปและมอบเงินรายได้ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

๕.งบประมาณ
-ใช้งบประมาณจากการจัดทำเสื้อที่ระลึกจำหน่ายสำหรับบริหารโครงการเท่าที่จำเป็น
-ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์กรต่างๆ

๖.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/groups/1765213263706839/


๗.ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๘.สถานที่ดำเนินการ
๘.๑ จุดปล่อยตัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๘.๒ เส้นทางปั่น ใช้เส้นทาง แม่สอด-อุ้มผาง
๘.๓ จุดสิ้นสุดกิจกรรม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ โรงพยาบาลอุ้มผาง มีรายได้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๙.๒ ประชาชนสนใจการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น
๙.๓ จังหวัดตากได้รับความสนใจการเที่ยวโดยใช้จักรยาน

รูปภาพ
img uploadRe: “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า” เพื่อจัดหารายได้มอบแก่ รพ.อุ้มผาง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

โพสต์ โดย Suwat Chaipitaksuk » 27 มี.ค. 2017, 13:35

phirom tarangkang เขียน:ขากลับมีรถรับกลับไหมครับ


มีรถส่งกลับแม่สอดในวันที่ 28 ครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 18 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน