มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

Moderator: มิตร

มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย krutip » 01 มี.ค. 2013, 20:37

มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์ ขออนุญาตเอารายชื่อเหล่านี้ไว้หน้าแรกของเดือนเลยเข้าแล้วกัน
รายชื่อผู้สมัคร "รุ่นพลังช้าง พิชิตวังนกแอ่น" ระยะทาง 1,100 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 19 นาที (ได้ถ้วยทุกอันดับ) ค่าสมัคร 499 บ. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดวังนกแอ่น

เสือหมอบ
1. นายเอกลักษณ์ สงวนสิน .........................จ่ายแล้ว 500
2. นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร
3. นายชนินทร์ น้อยห้างว่า .......................จ่ายแล้ว 1000
4. ด.ต.วิเชียร ทองใจบุญ .............................จ่ายแล้ว 499
5. นายพรชัย บุตรเชื้อ...................................จ่ายแล้ว 500
6. นายเวคินทร์ กาณจนธนานนท์
7. นายธนิต ฉิ่มเอี่ยม .........................จ่ายแล้ว
8. นายสุบิล สำราญเกตุ ..........จ่ายแล้ว 500 บาท
9. นายนันทวัส มาพริก
10. นายจักรกฤษณ์ จำนวน

เสือภูเขา
1. นายอภิยุช ชุมศรี
2. นายจำเนียร คำใส
3. นายสวน เต่าเล็ก................(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
4. นายอาจิณ ป้อมสัมฤทธิ์ .............(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
5. ด.ญ.ภรภัทร เต่าเล็ก ...........(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
6. จ.ส.อ.ธวัช กอบแก้ว
7. นายพรณรงค์ คำเอื้อ............(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
8. นายสุพรรณ มุ่นกิจ
9. นายอัคนี ศุขโรจน์
10. นายเศกสรรค์ กลิ่นชาติ
11. นายชิดพล ทิวเสถียร
12. นายพิษณุ ยิ้มเสน่ห์
13. พ.ต.ท.สุชาติ หนองหารพิทักษ์
14. ร.ต.บัณฑิต ท้าวดี
15. นายประสิทธิ์ นาคเจือทอง
16. นายสุเทพ ปานแสง..................โอนแล้ว 500
17. นายวิศณุ ศรีพัฒนกุล
18. นายสำราญ คุณประสาท
19. นายปรีชา ภู่ไพโรจน์
20. นายเฉลิมชัย อ่อนตา
21. น.ส.ลัดดาพร ทองใจบุญ.............จ่ายแล้ว 499
22. จ.ส.ต.กันต์พสิษฐ์ จันที .............จ่ายแล้ว 499
23. น.ส.สุภาวดี จันที......................จ่ายแล้ว 499
24. น.ส.สมพร นิ่มสมบูรณ์................จ่ายแล้ว 499
25. น.ส.อัญทิญา จันนนท์.................จ่ายแล้ว 499
26. พ.อ.อ.ภิรมย์ กล้าหาญ
27. นายพีรพัฒน์ ชุณหะทิพากร
28. นายสุเมธ ปรีชาญาณ.......................จ่ายแล้ว 500
29. นางบุญรักษา เม็งเกตุ
30. ด.ช.ลิขสิทธิ์ หมั่นประสงค์
31. นายเดชา คำชุน............................จ่ายแล้ว 500 (มิตร)
32. นายสุเทพ ประทุมมาศ
33. นายมนัส ชวลิตอโนชา
34. นายสินทบ ตุ้มสุข
35. นายธวัช กำเหนิดเกิด
36. นายวิทยา คงตัน
37. นายพิเชษฐ พุฒซ้อน
38. นายอุทัย ดีชู
39. นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์...............โอนแล้ว 499
40. นายศุภลาภ ภาสุรวณิช..............โอนแล้ว 499
41. นายภูเบศ อิ่มหมี.....................โอนแล้ว 499
42. นายสุวนัย แสงราช....................โอนแล้ว 499
43. นายอดุลย์ จำปาทอง
44. ด.ช.ชนายุทธ รอดทองดี ..............โอนแล้ว 499.01
45. นายประยุทธ พันธ์แซง..................โอนแล้ว 499.02
46. นายรัชเดช ชุติปัญญาภรณ์.............โอนแล้ว 499.99
47. นายกิตติพัทธ์ สุนทรวรเชษฐ์...........(หมายเลข 47-48 ยอดโอน 999.9 บ.)
48. นายจักรี ทะสี .....โอนแล้ว
49. นายจรัญ รัตนศรี ..............โอนแล้ว (หมายเลข 49-50 โอนจากสันป่าตอง 1000 บ.)
50. นายณัฐวุฒิ บุญมี ...............โอนแล้ว
51. นายสุเทพ กรุณามิตร
52. นายไพศาล เผ่าเสรีพงษ์
53. ร.ต.ต.เฉลิมเกียรติ ชำนาญณรงค์
54. นายไกรภพ กิตติจรัญภรณ์ (พี่อู่๋ ตลาดใต้)
55. นางพิศนิภา พินิจพัฒนะพรชัย
56. นางมาลี ยอดสิน
57. นายอนุวัต สร้อยนาค
58. นายอำนาจ เผยพจน์
59. นายสัมพันธ์ เล้งคำ
60. ร.อ.พิเชษฐ์ พงษ์มณี
61. ด.ต.ชัชวาล สวนจุ้ย
62. นายบรรพต แย้มขะมัง
63. นายสมบัติ ธรรมขันท์
64. นายสุรศักดิ์ ชูส่งแสง
65. นายบรรจบ จันทร์สงคราม
66. นายมนตรี เตียวเจริญพร
67. นายอรรณพ สืบสายอ่อน .............จ่ายเงินแล้ว 500 บาท
68. นางปวีณรัตน์ คำชุน .................จ่ายแล้ว 500 บาท (มิตร)
69. นายพิทักษ์ ชำนาญเสือ
70. นายคุณากร โฆษิตานันท์. ..................จ่ายแล้ว 500 บาท
71. นางสาวดนุช ศิริสัมพันธ์
72. จ.ส.อ.ปรีชา เดชบุญ
73. นายสกานต์ หนูสอน (54 ปี ลงมา) ............โอนแล้ว 499.50 บาท
74. นายเกษมสันต์ ชูเวช
75. นายสมชาญ ภักดีโต .....................โอนแล้ว
76. นายบุญทวี เกตุสุจา ... (55 ปีขึ้นไป)
77. นายนิตย์ นามวงศ์ ... (54 ปีลงมา)
78. นายเจริญ ปัญญาพรหม ... (54 ปีลงมา)
79. พ.ต.ผดล อินทร์เทศ
80. นายทอแสง บุญใหญ่
81. นายสุวรรณ ศรีระพีพัฒน์
82. นายอนุสรณ์ กันอยู่ .............(55 ปีขึ้นไป)...........(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
83. นายปริญญา สามงามมา .........(54 ปีลงมา)
84. น.ส.ทิพย์กมล ศรีสวัสดิ์นภา (เสื้อ M)
85. น.ส.พัชรี เจริญยิ่งสถาพร (เสื้อ S)
86. น.ส.วีรวรรณ ปานพิลา (เสื้อ L)
87 น.ส.เยาวภา สิงห์อานศรี (เสื้อ M)
88. น.ส.กัลยานี คำบัณฑิต (เสื้อ L)
89. นายไพโรจน์ ปิ่นพิทักษ์ (เสื้อ M)
90. นายเชาวลิต จันทมัชนกิจ (เสื้อ L)
91. นายสิทธิศักดิ์ เอกสุภักดิ์ (เสื้อ M)
92. นายสนชัย เอกสุภักดิ์ (เสื้อ M)
93. น.ส.สุฑาทิพย์ ถุงอนันติกานนท์ (เสื้อ M)
94. นายสัมพันธ์ ยิ้มประดิษฐ์
95. นายอนุชิต บุญศิริ (เสื้อ M / 54 ปีลงมา)
96. นายมานพ หน่อแก้ว (เสื้อ M / 54 ปีลงมา)
97. นางวรรณกร บุญกำเนิด ..................(โอนแล้ว หมายเลข 97 และ 1-2 ข้างล่าง จำนวน 1500.32 บาท)
ถ้วยรุ่นพลังช้างเต็มแล้วครับ รวม 107 ใบ (ปิดรับสมัคร)
............................................................................................................................................

มีผู้ต้องการสมัครรุ่นพลังช้าง แต่ถ้วยรุ่นพลังช้างหมด ผู้สมัครจะได้รับถ้วยคริสตันแทน จำนวน 2 ท่านครับ ถ้วยคริสตันเหมือนงานเขาหลวงสุโขทัย
1. นายมานิตย์ น่วมทอง (รุ่น 54 ปี ลงมา) ................โอนแล้ว (พร้อมหมายเลข 97)
2. นายสุทัศน์ บุญกำเนิด (รุ่น 55 ปี ขึ้นไป) ................โอนแล้ว (พร้อมหมายเลข 97)

-------- ปิดรับสมัคร รุ่นพลังช้างครับ ขอบคุณครับ -------

ส่วนรุ่นแข่งขันสมัครหน้างาน ใน 10 มี.ค.56 ครับ

ถ้วยพิเศษรุ่นพลังช้าง
1. เสือหมอบ เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ
2. เสือภูเขา อายุ 54 ปีลงมา เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ
3. เสือภูเขา อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ
4. เสือภูเขา (หญิง) เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ
จักรยานยามเย็น Airport group phitsanulok
viewforum.php?f=32

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย wakin » 01 มี.ค. 2013, 20:49

อีกไม่กี่วันก็จะ 46 ปีแล้ว :roll: :roll: :roll:
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย krutip » 02 มี.ค. 2013, 19:12

ใหญ่ 46 นี่กำลังวัย ฉะ - กัน เลยนะแรงสุด ๆ เบญจเพศ ต้องลาเมียโกนหัวเข้าวัดสัก 1 พรรษาละหมั่ง
อาทิตย์ 3 มี.ค 56 นี้จะพาคณะ สว ไปชมวัด และสนามพร้อมทั้งลองสนามพลังช้างถ้าใครสนใจรวมพลที่ทรัพย์อนันต์ 6.00 น นะครับ เส้นทางออกจากทรัพย์อนันต์แล้วเลี้ยวขวาหน้าโรงเรียนวังทองเลาะริมน้ำเข้าวัดและสนาม
จักรยานยามเย็น Airport group phitsanulok
viewforum.php?f=32

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย wakin » 02 มี.ค. 2013, 20:33

สนามพร้อมครับ
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย wakin » 04 มี.ค. 2013, 20:06

ไปไหนกันหมดเงียบ
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย มิตร » 08 มี.ค. 2013, 13:49

wakin เขียน:ไปไหนกันหมดเงียบ


1. ไปทำสนาม
2. ส่วนใหญ่ติดต่อกันทางไลน์
3. ติดต่อกันทาง FB
4. ไม่ชอบเข้าเว็บ
5. กำลังซุ่มซ้อม
:D :D :D :D :D :D :D :D :D

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย wakin » 09 มี.ค. 2013, 21:12

พรุ่งนี้พวกเราทั้งหลายช่วยกันไปทำบุญสร้างโบถล์ :P :P :P
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย Akaluck » 09 มี.ค. 2013, 22:32

wakin เขียน:พรุ่งนี้พวกเราทั้งหลายช่วยกันไปทำบุญสร้างโบถล์ :P :P :Pพวกเราน่าคบหา เพราะพวกเราเป็น"เด็กสร้างโบสถ์" ไม่ใช่เด็กสร้างบ้านนะ ฮี่ๆๆๆ :lol: :lol: :lol:
เสือเอ พิดโลก

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย Kenc » 12 มี.ค. 2013, 00:49

มาแว้วววววว รายงานตัวคับ ห่างหายไปนาน :mrgreen:
@สรุปทริป Camping Bike ปั่นไป เที่ยวไป กินไป ค่ำไหน นอนนั่น
@ติดต่อ http://www.facebook.com/kitti.champasak
@เขาว่าปั่น เหมือนหยอดกระปุก ปั่นเท่าไร.... ก็ได้เท่านั้น!!!

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย มิตร » 12 มี.ค. 2013, 11:21

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระอุโบสถวัดวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 มี.ค.56 ที่ผ่านมา/ขอบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดอะไรขอให้สำเร็จทุกประการด้วยเทอญ

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย ธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ » 12 มี.ค. 2013, 12:48

พรุ่งนี้..13 มี.ค.56..ขอเชิญนักแข่งทีมPHITSANULOK FOZT CYCLINGทุกท่าน..ทดสอบสนามสากเหล็กนะครับ..14.00น.พร้อมกันที่ร้านไซเคิลมาเนียครับ

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย wakin » 12 มี.ค. 2013, 17:18

ธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ เขียน:พรุ่งนี้..13 มี.ค.56..ขอเชิญนักแข่งทีมPHITSANULOK FOZT CYCLINGทุกท่าน..ทดสอบสนามสากเหล็กนะครับ..14.00น.พร้อมกันที่ร้านไซเคิลมาเนียครับ

อยากไปแข่งแต่แค่งานวัดยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลย ถ้างานว่างไปครับลองสนาม
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย มิตร » 13 มี.ค. 2013, 09:42

ธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ เขียน:พรุ่งนี้..13 มี.ค.56..ขอเชิญนักแข่งทีมPHITSANULOK FOZT CYCLINGทุกท่าน..ทดสอบสนามสากเหล็กนะครับ..14.00น.พร้อมกันที่ร้านไซเคิลมาเนียครับ


อยากไปมาก แต่ภาระทางการงานเยอะมากๆ

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย เสือโค้ง » 13 มี.ค. 2013, 14:02

มิตร เขียน:
ธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ เขียน:พรุ่งนี้..13 มี.ค.56..ขอเชิญนักแข่งทีมPHITSANULOK FOZT CYCLINGทุกท่าน..ทดสอบสนามสากเหล็กนะครับ..14.00น.พร้อมกันที่ร้านไซเคิลมาเนียครับ


อยากไปมาก แต่ภาระทางการงานเยอะมากๆ

ถ้างานเยอะ เงินก็เยอะครับ เป็นของคู่กัน (ถ้าได้เงินอย่าลืมซื้อยาลมด้วยนะครับเอาไว้ใช้ตอนแข่ง)

Re: มีนาคม เป็นเดิอนที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศล สร้างโบสถ์

โพสต์ โดย เสือโค้ง » 13 มี.ค. 2013, 14:03

wakin เขียน:
ธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ เขียน:พรุ่งนี้..13 มี.ค.56..ขอเชิญนักแข่งทีมPHITSANULOK FOZT CYCLINGทุกท่าน..ทดสอบสนามสากเหล็กนะครับ..14.00น.พร้อมกันที่ร้านไซเคิลมาเนียครับ

อยากไปแข่งแต่แค่งานวัดยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลย ถ้างานว่างไปครับลองสนาม

เสือใหญ่ งานวัด ผีเจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา มันแรง ดูอย่างเสือมิตรซิยังเป็นลมเลย


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน