มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

Moderator: มิตร

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย มิตร » 28 ก.พ. 2013, 08:40

ถ้วยรุ่นพลังช้าง เหลืออีก 5 ใบ (เมื่อครบแล้วจะปิดรับสมัครรุ่นพลังช้าง รวม 107 ใบ) วันแข่งจะปล่อยตัวรุ่นพลังช้าง เวลา 0810 ดังนี้
1. เสือหมอบ มีถ้วยรางวัลเพิ่ม 1-3
2. เสือภูเขา อายุ 54 ปี ลงมา มีถ้วยรางวัลเพิ่ม 1-3
3. เสือภูเขา อายุ 55 ปี ขึ้นไป มีถ้วยรางวัลเพิ่ม 1-3
4. เสือภูเขา (หญิง) มีถ้วยรางวัลเพิ่ม 1-3

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย krutip » 28 ก.พ. 2013, 21:49

มิตรสมาชิกถามว่าดูชื่อพลังช้างตรงไหนกอฟมาลงตรงนี้เลยได้เปล่า
จักรยานยามเย็น Airport group phitsanulok
viewforum.php?f=32

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย มิตร » 28 ก.พ. 2013, 22:59

krutip เขียน:มิตรสมาชิกถามว่าดูชื่อพลังช้างตรงไหนกอฟมาลงตรงนี้เลยได้เปล่า


รายชื่อผู้สมัคร "รุ่นพลังช้าง พิชิตวังนกแอ่น" ระยะทาง 1,100 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 19 นาที (ได้ถ้วยทุกอันดับ) ค่าสมัคร 499 บ. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
วัดวังนกแอ่น

เสือหมอบ
1. นายเอกลักษณ์ สงวนสิน .........................จ่ายแล้ว 500
2. นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร
3. นายชนินทร์ น้อยห้างว่า .......................จ่ายแล้ว 1000
4. ด.ต.วิเชียร ทองใจบุญ .............................จ่ายแล้ว 499
5. นายพรชัย บุตรเชื้อ...................................จ่ายแล้ว 500
6. นายเวคินทร์ กาณจนธนานนท์
7. นายธนิต ฉิ่มเอี่ยม .........................จ่ายแล้ว
8. นายสุบิล สำราญเกตุ ..........จ่ายแล้ว 500 บาท
9. นายนันทวัส มาพริก
10. นายจักรกฤษณ์ จำนวน

เสือภูเขา
1. นายอภิยุช ชุมศรี
2. นายจำเนียร คำใส
3. นายสวน เต่าเล็ก................(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
4. นายอาจิณ ป้อมสัมฤทธิ์ .............(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
5. ด.ญ.ภรภัทร เต่าเล็ก ...........(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
6. จ.ส.อ.ธวัช กอบแก้ว
7. นายพรณรงค์ คำเอื้อ
8. นายสุพรรณ มุ่นกิจ
9. นายอัคนี ศุขโรจน์
10. นายเศกสรรค์ กลิ่นชาติ
11. นายชิดพล ทิวเสถียร
12. นายพิษณุ ยิ้มเสน่ห์
13. พ.ต.ท.สุชาติ หนองหารพิทักษ์
14. ร.ต.บัณฑิต ท้าวดี
15. นายประสิทธิ์ นาคเจือทอง
16. นายสุเทพ ปานแสง..................โอนแล้ว 500
17. นายวิศณุ ศรีพัฒนกุล
18. นายสำราญ คุณประสาท
19. นายปรีชา ภู่ไพโรจน์
20. นายเฉลิมชัย อ่อนตา
21. น.ส.ลัดดาพร ทองใจบุญ.............จ่ายแล้ว 499
22. จ.ส.ต.กันต์พสิษฐ์ จันที .............จ่ายแล้ว 499
23. น.ส.สุภาวดี จันที......................จ่ายแล้ว 499
24. น.ส.สมพร นิ่มสมบูรณ์................จ่ายแล้ว 499
25. น.ส.อัญทิญา จันนนท์.................จ่ายแล้ว 499
26. พ.อ.อ.ภิรมย์ กล้าหาญ
27. นายพีรพัฒน์ ชุณหะทิพากร
28. นายสุเมธ ปรีชาญาณ.......................จ่ายแล้ว 500
29. นางบุญรักษา เม็งเกตุ
30. ด.ช.ลิขสิทธิ์ หมั่นประสงค์
31. นายเดชา คำชุน............................จ่ายแล้ว 500 (มิตร)
32. นายสุเทพ ประทุมมาศ
33. นายมนัส ชวลิตอโนชา
34. นายสินทบ ตุ้มสุข
35. นายธวัช กำเหนิดเกิด
36. นายวิทยา คงตัน
37. นายพิเชษฐ พุฒซ้อน
38. นายอุทัย ดีชู
39. นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์...............โอนแล้ว 499
40. นายศุภลาภ ภาสุรวณิช..............โอนแล้ว 499
41. นายภูเบศ อิ่มหมี.....................โอนแล้ว 499
42. นายสุวนัย แสงราช....................โอนแล้ว 499
43. นายอดุลย์ จำปาทอง
44. ด.ช.ชนายุทธ รอดทองดี ..............โอนแล้ว 499.01
45. นายประยุทธ พันธ์แซง..................โอนแล้ว 499.02
46. นายรัชเดช ชุติปัญญาภรณ์.............โอนแล้ว 499.99
47. นายกิตติพัทธ์ สุนทรวรเชษฐ์...........(หมายเลข 47-48 ยอดโอน 999.9 บ.)
48. นายจักรี ทะสี .....โอนแล้ว
49. นายจรัญ รัตนศรี ..............โอนแล้ว (หมายเลข 49-50 โอนจากสันป่าตอง 1000 บ.)
50. นายณัฐวุฒิ บุญมี ...............โอนแล้ว
51. นายสุเทพ กรุณามิตร
52. นายไพศาล เผ่าเสรีพงษ์
53. ร.ต.ต.เฉลิมเกียรติ ชำนาญณรงค์
54. นายไกรภพ กิตติจรัญภรณ์ (พี่อู่๋ ตลาดใต้)
55. นางพิศนิภา พินิจพัฒนะพรชัย
56. นางมาลี ยอดสิน
57. นายอนุวัต สร้อยนาค
58. นายอำนาจ เผยพจน์
59. นายสัมพันธ์ เล้งคำ
60. ร.อ.พิเชษฐ์ พงษ์มณี
61. ด.ต.ชัชวาล สวนจุ้ย
62. นายบรรพต แย้มขะมัง
63. นายสมบัติ ธรรมขันท์
64. นายสุรศักดิ์ ชูส่งแสง
65. นายบรรจบ จันทร์สงคราม
66. นายมนตรี เตียวเจริญพร
67. นายอรรณพ สืบสายอ่อน .............จ่ายเงินแล้ว 500 บาท
68. นางปวีณรัตน์ คำชุน .................จ่ายแล้ว 500 บาท (มิตร)
69. นายพิทักษ์ ชำนาญเสือ
70. นายคุณากร โฆษิตานันท์. ..................จ่ายแล้ว 500 บาท
71. นางสาวดนุช ศิริสัมพันธ์
72. จ.ส.อ.ปรีชา เดชบุญ
73. นายสกานต์ หนูสอน (54 ปี ลงมา) ............โอนแล้ว 499.50 บาท
74. นายเกษมสันต์ ชูเวช
75. นายสมชาญ ภักดีโต .....................โอนแล้ว
76. นายบุญทวี เกตุสุจา ... (55 ปีขึ้นไป)
77. นายนิตย์ นามวงศ์ ... (54 ปีลงมา)
78. นายเจริญ ปัญญาพรหม ... (54 ปีลงมา)
79. พ.ต.ผดล อินทร์เทศ
80. นายทอแสง บุญใหญ่
81. นายสุวรรณ ศรีระพีพัฒน์
82. นายอนุสรณ์ กันอยู่ .............(55 ปีขึ้นไป)...........(จ่ายแล้ว 500 บ. มิตร)
83. นายปริญญา สามงามมา .........(54 ปีลงมา)
84. น.ส.ทิพย์กมล ศรีสวัสดิ์นภา (เสื้อ M)
85. น.ส.พัชรี เจริญยิ่งสถาพร (เสื้อ S)
86. น.ส.วีรวรรณ ปานพิลา (เสื้อ L)
87 น.ส.เยาวภา สิงห์อานศรี (เสื้อ M)
88. น.ส.กัลยานี คำบัณฑิต (เสื้อ L)
89. นายไพโรจน์ ปิ่นพิทักษ์ (เสื้อ M)
90. นายเชาวลิต จันทมัชนกิจ (เสื้อ L)
91. นายสิทธิศักดิ์ เอกสุภักดิ์ (เสื้อ M)
92. นายสนชัย เอกสุภักดิ์ (เสื้อ M)
93. น.ส.สุฑาทิพย์ ถุงอนันติกานนท์ (เสื้อ M)
94. นายสัมพันธ์ ยิ้มประดิษฐ์
95. นายอนุชิต บุญศิริ (เสื้อ M / 54 ปีลงมา)
96. นายมานพ หน่อแก้ว (เสื้อ M / 54 ปีลงมา)
97. นางวรรณกร บุญกำเนิด ..................(โอนแล้ว หมายเลข 97 และ 1-2 ข้างล่าง จำนวน 1500.32 บาท)
ถ้วยรุ่นพลังช้างเต็มแล้วครับ รวม 107 ใบ (ปิดรับสมัคร)
............................................................................................................................................

มีผู้ต้องการสมัครรุ่นพลังช้าง แต่ถ้วยรุ่นพลังช้างหมด ผู้สมัครจะได้รับถ้วยคริสตันแทน จำนวน 2 ท่านครับ ถ้วยคริสตันเหมือนงานเขาหลวงสุโขทัย
1. นายมานิตย์ น่วมทอง (รุ่น 54 ปี ลงมา) ................โอนแล้ว (พร้อมหมายเลข 97)
2. นายสุทัศน์ บุญกำเนิด (รุ่น 55 ปี ขึ้นไป) ................โอนแล้ว (พร้อมหมายเลข 97)

-------- ปิดรับสมัคร รุ่นพลังช้างครับ ขอบคุณครับ -------

ส่วนรุ่นแข่งขันสมัครหน้างาน ใน 10 มี.ค.56 ครับ

ถ้วยพิเศษรุ่นพลังช้าง
1. เสือหมอบ เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ
2. เสือภูเขา อายุ 54 ปีลงมา เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ
3. เสือภูเขา อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ
4. เสือภูเขา (หญิง) เข้า 1-3 ได้ถ้วยเพิ่ม อีกคนละใบ

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย krutip » 01 มี.ค. 2013, 10:31

ขอบคุณครับรายชื่อท่านที่ถามไว้คงทราบแล้วและท่านที่จ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้วงเล็บต่อท้ายก็จะค่อย ๆ ทยอยให้มิตรเพิ่มให้นะครับ
ขอบคุณครับโมธนาด้วยครับสาธุสร้างโบสถ์
อาทิตย์ 3 มี.ค 56 นี้จะพาคณะ สว ไปชมวัด และสนามพร้อมทั้งลองสนามพลังช้างถ้าใครสนใจรวมพลที่ทรัพย์อนันต์ 6.00 น นะครับ
เส้นทางออกจากทรัพย์อนันต์แล้วเลี้ยวขวาหน้าโรงเรียนวังทองเลาะริมน้ำเข้าวัดและสนาม
จักรยานยามเย็น Airport group phitsanulok
viewforum.php?f=32

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย Akaluck » 01 มี.ค. 2013, 11:12

krutip เขียน:ขอบคุณครับรายชื่อท่านที่ถามไว้คงทราบแล้วและท่านที่จ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้วงเล็บต่อท้ายก็จะค่อย ๆ ทยอยให้มิตรเพิ่มให้นะครับ
ขอบคุณครับโมธนาด้วยครับสาธุสร้างโบสถ์
อาทิตย์ 3 มี.ค 56 นี้จะพาคณะ สว ไปชมวัด และสนามพร้อมทั้งลองสนามพลังช้างถ้าใครสนใจรวมพลที่ทรัพย์อนันต์ 6.00 น นะครับ
เส้นทางออกจากทรัพย์อนันต์แล้วเลี้ยวขวาหน้าโรงเรียนวังทองเลาะริมน้ำเข้าวัดและสนาม


แล้วพบกันครับ ชิลชิลก็ไปค้าบ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
เสือเอ พิดโลก

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย มิตร » 01 มี.ค. 2013, 12:57

จัดแข่งย่อยๆ ในพื้นที่พิษณุโลก ก่อนเลยมั้ยวันนี้น เปิดโอเพ่นเลย ค่าสมัคร 5 บาท ที่ 1-3 ได้สปอนเซอร์ คนละขวด อิอิ

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย krutip » 01 มี.ค. 2013, 14:46

มิตร เขียน:จัดแข่งย่อยๆ ในพื้นที่พิษณุโลก ก่อนเลยมั้ยวันนี้น เปิดโอเพ่นเลย ค่าสมัคร 5 บาท ที่ 1-3 ได้สปอนเซอร์ คนละขวด อิอิ

OK รับถ้วยที่มิตร บู้บี้รับถ้วยที่ A ส่วนที่เหลือรับถ้วยน้ำพริก นำยาวังทองท้องใครท้องมัน
A เอากล้องไปถ่ายรู คนแก่ด้วย
จักรยานยามเย็น Airport group phitsanulok
viewforum.php?f=32

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย BL-PL » 01 มี.ค. 2013, 17:16

krutip เขียน:
มิตร เขียน:จัดแข่งย่อยๆ ในพื้นที่พิษณุโลก ก่อนเลยมั้ยวันนี้น เปิดโอเพ่นเลย ค่าสมัคร 5 บาท ที่ 1-3 ได้สปอนเซอร์ คนละขวด อิอิ

OK รับถ้วยที่มิตร บู้บี้รับถ้วยที่ A ส่วนที่เหลือรับถ้วยน้ำพริก นำยาวังทองท้องใครท้องมัน
A เอากล้องไปถ่ายรู คนแก่ด้วย

อ๊ะ..จ๊าก.. :mrgreen: :D :lol: พ๊ม ยัง ไม่แก่ เด้อครับ :lol:
BLPC

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย LungMote » 01 มี.ค. 2013, 20:02

BL-PL เขียน:
krutip เขียน:
มิตร เขียน:จัดแข่งย่อยๆ ในพื้นที่พิษณุโลก ก่อนเลยมั้ยวันนี้น เปิดโอเพ่นเลย ค่าสมัคร 5 บาท ที่ 1-3 ได้สปอนเซอร์ คนละขวด อิอิ

OK รับถ้วยที่มิตร บู้บี้รับถ้วยที่ A ส่วนที่เหลือรับถ้วยน้ำพริก นำยาวังทองท้องใครท้องมัน
A เอากล้องไปถ่ายรู คนแก่ด้วย

อ๊ะ..จ๊าก.. :mrgreen: :D :lol: พ๊ม ยัง ไม่แก่ เด้อครับ :lol:


....ผมขอไปด้วยคนนะน้า น้า .... เสือเอ ห้ามมาถ่ายรูผมนะครับ...ผมอายคร๊าพพพ....
"บนถนนอาจเป็นชนกลุ่มน้อย แต่มีเกินร้อยอยู่ในหัวใจ"

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย Akaluck » 02 มี.ค. 2013, 00:02

กล้องมือถือ พกติดหลังตลอดครับ 8-)

ใครแอบลูกแอบเมียมาปั่น ห้ามปั่นมาเจอผมนะครับ

ผมถ่ายเป็นหลักฐานแบล็คเมล์หมดทุกคนน๊า 555+ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
เสือเอ พิดโลก

Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย Akaluck » 03 มี.ค. 2013, 19:09

ปิดท้ายกระทู้เดือนแห่งความรัก ด้วยรวมภาพบรรยากาศงานวันเกิดสมาชิกแอร์พอร์ท กรึ๊บ เอ้ย กรุ๊ป

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สมาชิกคึกคักมากมายจากหลายกลุ่ม บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานกันตามสไตล์

อาหารอาหย่อยมากด้วยนะค้าบ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:สุขสันต์วันเกิดสมาชิกทุกท่านที่เกดิในเดือน ก.พ. ด้วยค้าบผม :mrgreen:


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
เสือเอ พิดโลก


Re: มกราต่อดวยกุมภาพันธ์ 56 สวัสดีครับ

โพสต์ โดย Akaluck » 03 มี.ค. 2013, 19:13

ครูติ๊บวนประมาณ 8 รอบเลยนะครับ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ :lol: :lol: :lol:

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
เสือเอ พิดโลก
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน