''ประวัติศาสตร์จักรยานจังหวัดพิษณุโลก เกียรติยศที่เราช่วยกันสร้าง ด้วยตัวเรา ''

Moderator: มิตร, มิตร

''ประวัติศาสตร์จักรยานจังหวัดพิษณุโลก เกียรติยศที่เราช่วยกันสร้าง ด้วยตัวเรา ''

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 18 ต.ค. 2012, 15:54

‘ประวัติศาสตร์จักรยานจังหวัดพิษณุโลก เกียรติยศที่เราช่วยกันสร้าง ด้วยตัวเรา ’


‘จักรยาน’ พี่น้องผมที่ พิด’โลก ช่วยลงแข่งขันหาเงินกองทุนให้กับทีมเด็กศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน ๔๖ จักรยานคนยาก ยากนักความใฝ่ฝัน แต่ไม่ยากที่เราจะทำ

ขอขอบพระคุณพี่น้องจักรยานทั้งจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ช่วยลงสมัครแข่งขันรุ่นวีไอพี เพื่อจัดหาเงินกองทุนให้กับทีมศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน ๔๖ ใช้ในการแข่งขันจักรยาน การเก็บตัวฝึกซ้อม การฝึกซ้อมประจำวันของเด็กนักกีฬาจักรยานจังหวัดพิษณุโลกได้ยอดเงินรวมทั้งสิน ๔๗๓๔o.oo บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาท)

ข้าพเจ้าขอนำรายชื่อท่านที่ได้ช่วยเหลือทีมจักรยาน มาบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของวงการจักรยาน เพื่อให้กัลยาณมิตรทั่วทั้งประเทศไทย ได้ทราบถึงความหมายของการดูแลช่วยเหลือกันของพี่น้องจักรยานทั้งจังหวัดพิษณุโลก ทั้งที่เอ่ยออกนาม ให้ปัจจัยทุนทรัพย์ ให้แรงกายใจ ตลอดจนอีกหลายท่านที่ไม่ประสงค์จะเอ่ยออกนาม ขอทำรายงานรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

๑) น.อ. มงคล ตั้งสุณาวรรณ........................(ประธานศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน ๔๖)
๒) นพ.ภักดี สืบนุการณ์........................... ผอ.โรงพยาบาลด่านซ้าย
๓) นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์ (โจ้) เสือลัลล้า นครไทย
๔) นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๕) นายรัชเดช ชุติปัญญาภรณ์ ปตทสผ.
๖) นายพีระพัฒน์ ชุณหะทิพากร แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๗) อาจารย์อัคณี สุขโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
๘) นายสุวรรณ ศรีระพีพัฒน์
๙) ร.ต.ต.สมนึก รอดเมือง กลุ่มวัดโบสถ์กรุ๊ป
๑0) จ.ส.อ. สมบัติ กันทายศ แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๑๑) อาจารย์อนุสรณ์ กันอยู่ แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๑๒) นายทวีศักดิ์ ทวีกิจ (เสือโค้ง) แอร์พอร์ตกร๊ป พิษณุโลก
๑๓) นายสุรชัย เขยพัฒนากุล แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๑๔) นายกิตติพัทธ์ สุนทรวรเชษฐ์
๑๕ นายอภิยุช ชุมศรี แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๑๖) นายชนินท์ น้อยห้างว่า ตำบลหัวรอพิษณุโลก
๑๗) นายธีรวัฒน์ สิทธิวงศ์ เด็กโรงกลึงพิษณุโลก
๑๘) นายเวคินท์ กาญจนธนานนท์ แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๑๙) นายบุญลือ ทรัพย์เจริญ ชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก
๒0) อาจารณ์พรรณรงค์ คำเอื้อ แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๒๑) คุณเฉลิม กล้าหาญ
๒๒) นายสมชาย ถุงอนันติกานนท์ แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๒๓) นายนฤนาท สิงห์ลอ
๒๔) คุณนิรันทร์ สาระคนธ์ แอร์พอร์กรุ๊ป พิษณุโลก
๒๕) คุณวิชัย ศรีวันทนียกุล (เฮียปอ)
๒๖) คุณสุทธิพร คำประเสริฐ
๒๗) CHAINAT BIKES CLUB
๒๘) คุณจักรี ทะสี
๒๙) คุณพงศกร ทองโอฬาร
๓0) คุณปรีชา ภู่ไพโรจน์ ชาละวันสองแคว
๓๑) คุณเฉลิมชัย อ่อนตา เสือเขาค้อเพชรบูรณ์
๓๒) คุณปรีชา อินทร์พินิจ ชมรมจักรยานศรีสำโรง
๓๓) คุณรัตนา ณ หนองคาย ชมรมจักรยานศรีสำโรง
๓๔) คุณพีระพงศ์ ณ หนองคาย ชมรมจักรยานศรีสำโรง
๓๕) คุณเทียนทอง ไทยสันทัด ชมรมจักรยานศรีสำโรง
๓๖) คุณบุญสิน อ่อนตา
๓๗) คุณอาจิณ ป้อมสัมฤทธิ์ แอร์พอร์กรุ๊ป พิษณุโลก
๓๘) คุณอนันตชัย เอื้กุศลสมบูรณ์ ชมรมจักรยานศรีสำโรง
๓๙) คุณรุ่งโรจน์ สง่าโฉม
๔0) คุณสัญชัย โอภาสวัชรานนท์
๔๑) ร.ต.บันฑิต ท้าวดี แอร์พอร์กรุ๊ป พิษณุโลก
๔๒) คุณปราโมทย์ เฉลิมสุข ผู้จัดการโรงแรมพรรณงาม พิษณุโลก
๔๓) คุฯประดิฐ์ อ่วมแจง
๔๔) คุณประสิทธิ นาคเจือทอง
๔๕) คุณรุ่ง พุกนุ่น แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๔๖) ร.ท.ปลาย บุญเลิศล้ำ แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก
๔๗) คุณจักกฤษณ์ จำนวน
๔๘) คุณสุพัฒน์ แสงสว่าง (เสือเข้ม)
๔๙) พ.ท.สุนทร แหลมหลวง ทีม BIG P พิษณุโลก
๕0) นายเอกลักษณ์ สงวนสิน (เสือเอ) ทีม sn.bike
๕๑) นายสุเทพ ปานแสง (หล่มสัก)
๕๒) คุณรุ่ง ทางลัด
๕๓) ร้านไซเคิ้ลมาเนีย พิษณุโลก
๕๔) ร้านแสงดาวเอสเอ็นไบค์ พิษณุโลก
๕๕) ร้านพี่เล็คกลุ่มเพื่อนอินโดจีน พิษณุโลก
๕๖) นายอำเภอเสกสรรค์ยอดนักปั่น ทีมกงไกรลาศ สุโขทัย

นอกจากนี้ ยังมีพี่น้องกลุ่มจักรยานที่ได้ช่วยลงแรง และผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหลายท่านได้ช่วยงานอย่างต่อเนื่อง หากขาดตกบกพร่องในการทำรายงานบันทึกนี้ ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณพี่น้องจักรยาน กัลยาณมิตรจากต่างแดน ที่ได้ลงทุนทรัพย์ ลงแรงกาย ใจ ช่วยให้ทีมจักรยานจากบ้านศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน ๔๖ แอร์พอร์ตกรุ๊ปพีบีซีพิษณุโลก หรือในนามเด็กจักรยานจากจังหวัดพิษณุโลก ได้มีโอกาสนำเรื่องราวแห่งไมตรีจิตนี้ ไปเล่าเรื่องในความช่วยเหลือกันด้วยดวงใจ

ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสุง

ด้วยความเคารพ
เนิ่ม ชมภูศรี
(ผู้ฝึกสอนจักรยานจังหวัดพิษณุโลก)

Re: ''ประวัติศาสตร์จักรยานจังหวัดพิษณุโลก เกียรติยศที่เราช่วยกันสร้าง ด้วยตัวเรา ''

โพสต์ โดย จ่าเยิ้ม » 18 ต.ค. 2012, 17:03

ขอบคุณผู้ปิดทองหลังแพะ เอ๋ย! หลังพระเหล่านี้ด้วยครับ ทำสนามกันอย่างทุ่มเท ขอเลี้ยงโต๊ะจีนซักโต๊ะได้มั้ยนี่ มีร้านไหนรับจัดบ้าง จ้างมาโต๊ะเดียว :lol: :lol:

ขอให้น้องๆ พี่เนิ่ม และทีมงานเดินทางไปแข่งอย่างปลอดภัย ได้เหรียญกลับมาเยอะๆครับ :D

รูปภาพ

Valkyrie เขียน:เอาคลิปการตัดเส้นทางช่วงสุดท้้าย ของหมวดท้าว และ จิ๊บตลาดใต้มาให้ชมครับ


เส้นทางท้าทายความสามารถหลายๆ ดูคลิปได้เลยครับ


ทำทางกันได้ 80 % แต่สามารถขี่เป็นวงรอบได้แล้วครับ วันนี้ลองจับระยะทางดู ได้ 5.8 กม.ครับ
ทำทางเสร็จในวันนี้ราวๆ 15.00 น. เหนื่อย แต่สนุกสุขใจครับ :D
คาดว่า วันพรุ่งนี้ เส้นทางก็จะสมบูรณ์ 100 % ท้าทายอะดรีนาลีนทุกๆท่านนะครับ เชิญ ๆ :mrgreen:
Cyclemania Phitsanulok

Re: ''ประวัติศาสตร์จักรยานจังหวัดพิษณุโลก เกียรติยศที่เราช่วยกันสร้าง ด้วยตัวเรา ''

โพสต์ โดย เสือโค้ง » 19 ต.ค. 2012, 08:47

พวกเราชาวจักรยานพิษณุโลกไม่เคยทิ้งกันครับ นอกจากตอนขี่จักรยานทิ้งผมอยู่เรื่อย

Re: ''ประวัติศาสตร์จักรยานจังหวัดพิษณุโลก เกียรติยศที่เราช่วยกันสร้าง ด้วยตัวเรา ''

โพสต์ โดย wakin » 19 ต.ค. 2012, 17:57

เสือโค้ง เขียน:พวกเราชาวจักรยานพิษณุโลกไม่เคยทิ้งกันครับ นอกจากตอนขี่จักรยานทิ้งผมอยู่เรื่อย

ผมโดนมาเยอะ :lol: :lol: :lol:
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน