พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

Moderator: มิตร, มิตร

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย รุ่ง ทางลัด » 28 มี.ค. 2012, 23:15

Kenc เขียน:
มิตร เขียน:" ruj,b9ig-kgdj'vp^jc]h;8iy[ rujglnvF8h' vbvb "

-v[86I8iy[muj=, :P


gx]ujpogxHo 037 lyd5kfwfhws,Vjt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


เมาแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมั่ง :oops: :oops: :oops:
ขอพลังจงสถิตย์อยู่กับท่าน
________________________________________________
คืนกลับสู่วีถีรากเหง้า.......ขบถแห่ง........นาคร

ใครเล่าจะแลเห็น..............คุณค่า
วิถีชีวิตเรียบง่าย................ปานนี้
ณ.ที่นี้มีเพียงเพื่อน............ร่ำสุรา
ผ่านมา.........................เป็นครั้งคราว

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย สมชาย » 29 มี.ค. 2012, 08:31

p_berm เขียน:คุณมะโน..... เอ๊ยไม่ใช่คุณนะโมต่างหาก......ทำงานบ้านเสร็จแล้วไม้รู้จะทำอะไรก็ดูละครหลังข่าวของเวียดนามคลายเหงาไปพลาง ๆ ก่อน ละครหลังข่าวไทยชิดซ้ายไปเลยรึว่าเป็นภาษาเวียดนาม :lol: :lol:
...
ขี่จักรยานไปทุกที่พร้อมกับปิ่นโตหนึ่งเถา

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย มิตร » 29 มี.ค. 2012, 08:37

แจ้งนักปั่นที่อยากเป็นทหาร
- กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(อัตรา สิบเอก) จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นายสิบการเงิน (ชกท.730) กรม ทพ.33 (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
2. พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 6 อัตรา
3. ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
4. เสมียน (ชกท. 710 , 711 , 716 , 717 , 768 , 990) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 4 เมษายน 2555 เวลา 0900 ถึง 1600 ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- ทภ.3 เปิดรับสมัคร อส.ทพ. ตั้งแต่ 27 - 30 มี.ค.55 รับสมัครที่
กรม ทพ.31 จ.พะเยา จำนวน 23 นาย
กรม ทพ.32 จ.น่าน จำนวน 21 นาย
กรม ทพ.35 จ.กำแพงเพชร จำนวน 29 นาย
กรม ทพ.36 จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 8 นาย

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย รุ่ง ทางลัด » 29 มี.ค. 2012, 09:57

มิตร เขียน:แจ้งนักปั่นที่อยากเป็นทหาร
- กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(อัตรา สิบเอก) จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นายสิบการเงิน (ชกท.730) กรม ทพ.33 (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
2. พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 6 อัตรา
3. ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
4. เสมียน (ชกท. 710 , 711 , 716 , 717 , 768 , 990) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 4 เมษายน 2555 เวลา 0900 ถึง 1600 ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- ทภ.3 เปิดรับสมัคร อส.ทพ. ตั้งแต่ 27 - 30 มี.ค.55 รับสมัครที่
กรม ทพ.31 จ.พะเยา จำนวน 23 นาย
กรม ทพ.32 จ.น่าน จำนวน 21 นาย
กรม ทพ.35 จ.กำแพงเพชร จำนวน 29 นาย
กรม ทพ.36 จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 8 นาย
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องมี บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๒.๒ ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช ๒๕๒๕ – ๒๕๓๗) สำหรับตำแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ต้องมีขนาดความสูง ตั้งแต่ ๑๕๐ ซม. และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม.ขึ้นไป
๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไข
๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลังดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
๒.๖ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
๒.๙ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๙.๑ ตำแหน่ง นายสิบการเงิน ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การเงิน
๒.๙.๒ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา ช่างยานยนต์
๒.๑๐ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๑๑ ตำแหน่ง พลขับรถ ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก
๒.๑๑.๑ สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากโรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
๒.๑๑.๒ มีความสามารถในด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

๓. ผู้ที่ได้เข้ารับการบรรจุในตำแหน่ง นายสิบการเงิน จะต้องปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว อายุยังไม่ถึงครับ

แค่ 17 เอง :lol: :lol: :lol:
ขอพลังจงสถิตย์อยู่กับท่าน
________________________________________________
คืนกลับสู่วีถีรากเหง้า.......ขบถแห่ง........นาคร

ใครเล่าจะแลเห็น..............คุณค่า
วิถีชีวิตเรียบง่าย................ปานนี้
ณ.ที่นี้มีเพียงเพื่อน............ร่ำสุรา
ผ่านมา.........................เป็นครั้งคราว

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย Kenc » 29 มี.ค. 2012, 11:34

รุ่ง ทางลัด เขียน:
Kenc เขียน:
มิตร เขียน:" ruj,b9ig-kgdj'vp^jc]h;8iy[ rujglnvF8h' vbvb "

-v[86I8iy[muj=, :P


gx]ujpogxHo 037 lyd5kfwfhws,Vjt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


เมาแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมั่ง :oops: :oops: :oops:เออ.. เน๊าะ ว่าไปไม่ได้เมาด้วยกันนานแล้วนะฮัฟ เสือรุ่ง ทางลัด จัดสักวันดีกว่ามั้ง
:lol: :lol: :lol: :lol:
@สรุปทริป Camping Bike ปั่นไป เที่ยวไป กินไป ค่ำไหน นอนนั่น
@ติดต่อ http://www.facebook.com/kitti.champasak
@เขาว่าปั่น เหมือนหยอดกระปุก ปั่นเท่าไร.... ก็ได้เท่านั้น!!!

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย BL-PL » 29 มี.ค. 2012, 11:41

เสียดายจัง อยากเป็น ตะหาน แต่อายุไม่ได้
BLPC

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย Kenc » 29 มี.ค. 2012, 11:56

BL-PL เขียน:เสียดายจัง อยากเป็น ตะหาน แต่อายุไม่ได้


รับทหารหญิงมั่งไหมฮ่ะ เพิ่งจะ 18 หยกๆ หางานทำอยู่อ่ะ จะได้ไม่ต้องเป็นภาระส่งเสียเยอะ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@สรุปทริป Camping Bike ปั่นไป เที่ยวไป กินไป ค่ำไหน นอนนั่น
@ติดต่อ http://www.facebook.com/kitti.champasak
@เขาว่าปั่น เหมือนหยอดกระปุก ปั่นเท่าไร.... ก็ได้เท่านั้น!!!

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย มิตร » 29 มี.ค. 2012, 14:15

ลงไว้ให้ดูเผื่อลูกหลานใครกำลังหางานทำอยู่ ส่วนใครที่ เสียดาย อยากเป็น ตะหาน แต่อายุไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร แล้วอยากจะได้ตะหานหญิงบ้างรึเปล่าละ จะจัดให้ :lol: :lol: :lol:


Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย มิตร » 30 มี.ค. 2012, 11:04

พรุ่งนี้มีใครไปเพชรบูรณ์บ้างครับ ขอเสียงหน่อย จะได้ตามไปด้วย

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย ชิน-ซู-โซ » 30 มี.ค. 2012, 11:12

บ้านนี้เก็บตัวกันน่าดูเลย "เงียบจัง" ระวังโจรจะงัดบ้านนะครับ

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย ชิน-ซู-โซ » 30 มี.ค. 2012, 11:17

- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานฉลองวันเเห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2555 จ.นครราชสีมา ทางเรียบใจเกินร้อย
- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปแล้วไปที่ไหนกันครับ

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย BL-PL » 30 มี.ค. 2012, 12:41

ชิน-ซู-โซ เขียน:- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานฉลองวันเเห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2555 จ.นครราชสีมา ทางเรียบใจเกินร้อย
- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปแล้วไปที่ไหนกันครับ

ไปนาป่ากันจ้ะ
แล้ว"คุณชิน-ซู-โซ" สนใจมั๊ยล่ะครับ กระบะท้ายยังว่างอยู่ :mrgreen:
BLPC

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย ชิน-ซู-โซ » 30 มี.ค. 2012, 12:46

BL-PL เขียน:
ชิน-ซู-โซ เขียน:- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานฉลองวันเเห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2555 จ.นครราชสีมา ทางเรียบใจเกินร้อย
- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปแล้วไปที่ไหนกันครับ

ไปนาป่ากันจ้ะ
แล้ว"คุณชิน-ซู-โซ" สนใจมั๊ยล่ะครับ กระบะท้ายยังว่างอยู่ :mrgreen:

:o โห.......น้ำใจ นี่สิลูกผู้ชายตัวจริง "กระบะท้าย" ;)

Re: พูดคุยออนไลน์ เดือน มีนาคม

โพสต์ โดย wakin » 30 มี.ค. 2012, 16:42

ชิน-ซู-โซ เขียน:
BL-PL เขียน:
ชิน-ซู-โซ เขียน:- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานฉลองวันเเห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2555 จ.นครราชสีมา ทางเรียบใจเกินร้อย
- 1 เม.ย.55 แข่งจักรยานที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปแล้วไปที่ไหนกันครับ

ไปนาป่ากันจ้ะ
แล้ว"คุณชิน-ซู-โซ" สนใจมั๊ยล่ะครับ กระบะท้ายยังว่างอยู่ :mrgreen:

:o โห.......น้ำใจ นี่สิลูกผู้ชายตัวจริง "กระบะท้าย" ;)

ถ้าเป็นปั่นท้ายละเหลือง :lol: :lol: :lol:
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน