เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

Moderator: เนิ่ม ชมภูศรี

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 17 พ.ย. 2011, 11:35

ความมั่นคง............................

หลังจากได้ผ่านโครงการจักรยานให้ลูกรัก ในครั้งที่ ๑ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มบริบูรณ์ ท่านผู้มีเกียรติ กัลยาณมิตร เพื่อนนักจักรยาน ซึ่งเป็นดั่งมิตรที่มีความเอื้ออารีต่อกัน ต่างก็ได้ร่วมตระหนักรู้ถึงความปิติเบิกบานในจิตใจ โดยเฉพาะภาพที่มีเด็กรายล้อม เฝ้าดูจักรยานที่นำมาจอดเรียงรายบริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ซึงเป็นโรงเรียนที่จักรยานได้เดินทางมาเล่าเรื่อง การผ่านเส้นทางที่เดินทางด้วยใจ ส่งต่อมาถึงเด็ก ณ ที่แห่งนี้

...........

ข้าพเจ้าขอย้อนกลับไปเล่าเรื่อง การจัดทำโครงการจักรยานให้ลูกรักในครั้งแรกที่ผ่านไปแล้วนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้นำจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปสู่ความดี ความงาม ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถซึมซับและเกิดการเรียนรู้ความรักได้อย่างถึงรากแท้แห่งจิตตน ความปรารถนาของกัลยาณมิตรทุกท่าน ต่างก็ได้บรรลุถึงอารมณ์แห่งความรัก ความเอื้ออาทร ความเมตตากรุณา ประหนึ่งจิตใจได้ก้าวข้ามความทุกข์ยากลำบาก ปลดระวางเรื่องแห่งการแก่งแย่ง เรื่องการแข่งขัน อารมณ์ควมรู้สึกคิดนึกถูกเชื่อมโยงเรียงร้อยให้เกิดความรู้สึกร่วมเดียวกัน
.......

ด้วยความปรารถนาที่จะร่วมทำบุญนี้ มิได้หมายถึงการให้ข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้ง แต่ความหมายของบุญนี้นั้น คือการได้กระทำในเรื่องที่ดีงาม ในเรื่องที่เห็นสัจจะร่วมกัน นับว่าเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสจิตอันเป็นกุศลธรรมได้ด้วยความเชื่อมโยงของการประกอบกิจกรรม ที่เราพี่น้องจักรยานต่างก็ได้รวมจิตร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถึงแม้นว่าวิถีแห่งชีวิตเราจะแตกต่างกันในความเป็นอยู่ ในการดำรงชีพ แต่สภาวะทางด้านจิตใจเรามีเหมือนกัน โครงการจักรยานให้ลูกรัก คือการเชื่อมโยงสภาวะทางด้านจิตสำนึกร่วมเดียวกัน ให้เกิดพลังเคลื่อนไหวร่วมกัน มวลหมู่กลุ่มก้อนพลังงานนี้ คือการเคลื่อนที่ของพลังแห่งความดีงาม
...........


การขับเคลื่อนไปบนเส้นทางถนนสายแห่งรักกระทำการ.....

ถนนที่เชื่อมโยงจากภายนอกและภายใน ภายนอกคือการเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นผ่านเทือกเข้าลำเนาไพร ข้ามสันภูสูงเขตอำเภอนครไทย ฝ่าลมร้อนและเปลวแดดอันระอุ ลูกเด็กเล็กแดงต่างติดสอยคล้อยตาม เดนทางร่วมขบวนคาราวานบริจาคจักรยานสู่โรงเรียนเป้าหมาย วิทยสัมพันธ์ โรงเรียนที่มีแม่ครูใจดีเฝ้าบ่มเพาะ คุณครู นพวรรณ วงศ์เจริญ เป็นคุรุ เป็นครู เป็นแม่ ที่ได้เฝ้าพรากเพียรพร่ำสอนการศึกษาเรียนรู้ เรือข้ามฝากข้ามฝั่งส่งต่อให้ลูกน้อยได้เจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ต้นกล้างามบนผืนแผ่นดินไทย
...

ขอกราบคารวะคุณครูคิม ครูนพวรรณ พงษ์เจริญ ที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้คู่ดวงจิตสวยงาม ให้ดำรงอยู่และได้ดำเนินชีวิตร่วมบนเส้นทางสายแห่งความดีงาม มีความเมตตาอารี นี้คือคุณธรรมประจำใจที่ได้รับการบ่มเพาะถ่ายทอดสื่อสารกับเด็ก รากไม้น้อยต้นหนึ่งนี้ หากได้เจริญเติบโตบนพื้นฐานการสอนสื่อด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออารี สื่อสารการให้ความรัก ให้ด้วยจิตใจ ให้ด้วยความเป็นทั้งหมด หนึ่งในต้นแก้วโพธิ์ร่มไทรงาม คือต้นไม้ใหญ่ที่จะยืนหยัดทะนงต้านลมบนฟ้าฝน ด้วยรากที่หยั่งลึกและมั่นคง

คุณครูคิม ได้ทำหน้าที่ในความเป็นแม่ ในความเป็นครู ด้วยการค้นหาในสิ่งที่เด็กขาด ค้นหาได้อย่างตรงประเด็นและความต้องการ ทั้งทางด้านการศึกษา เรื่องการดำเนินชีวิต ตลอดจนมาพบกับโครงการจักรยานให้ลูรักได้ด้วยการมีบุญร่วมกันแต่กาลก่อน มิติแห่งห้วงเวลาได้ดึงดูดให้ทุกชีวิตมารวมกัน ตรงตามจังหวะแห่งผลบุญที่ได้เคยเป็นคู่เกื้อหนุน จังหวะแห่งเวลาได้พาร่างกายและจิตใจ เดินทางมาพบกัน มิติที่ลึกล้ำ มิติที่เป็นดั่งการเดินทางของจักรวาล ดึงให้มวลแห่งพลังใจมาพบกัน.
.........

เมื่อบุญได้นำพาให้ข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ร่วมบุญเดินทาง ข้าพเจ้าและผู้ร่วมกิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนคุรุคุณครูคิม แม่ครูผู้ก่อประสานให้โครงการบริจาคจักรยาน ได้เดินทางไปถึงมือของเด็กน้อยที่เคยร่วมบุญกันมา เราจึงมาพบกัน ข้าพเจ้ามั่นใจได้ด้วยความเป็นมิ่งมงคลของความศรัทธา เรื่องทั้งหมดนี้ คือเรื่องของมิติแห่งบุญนำพา เราจึงได้เดินทางมาพบกัน
.................................

ด้วยบุญนำพานี้

ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักสำนึกรู้ ในดวงจิตอย่างลึกล้ำสุดหยั่งถึง มีความสำนึกรู้ได้อย่างชัดแจ้ง สว่าง สงบ มีความอ่อนน้อมด้วยดวงจิตที่เบิกบาน แม้นวัยจะก้าวย่างล่วงผ่าน แม้นร่างกายจะบอบช้ำจากระยะของปีกำเนิด แต่การพบกับเส้นทางสายแห่งบุญนำพา ทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่า

‘ไม่มีพลังอำนาจศาสตราวุธ อาวุธชนิดใดในโลกหล้า ที่จะสามารถอยู่เหนือพลังแห่งความดีงามได้ ’

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 17 พ.ย. 2011, 11:49

ก่อนจะเริ่มต้นเดินทางในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติติดตามเรื่องราวการบริจาค ทั้งอุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน และจำนวนเงินทั้งหมดของโครงการในครั้งที่ ๒ ที่ผ่านมาแล้วครับ
___________________________________________________________________________________

สรุปยอดเงินบริจาค '' โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ 2 ''...

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยครูหยุย ครูวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ ประธานคณะทำงานด้านเด็กสร้างสรรค์เด็ก มอบเงินเข้าร่วมโครงการจำนวน 5000 บาท

น.อ. มงคล ตั้งสุณาวรรณ ประธานโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2 มอบเงินบริจาคจำนวน 10000 บาท

มิตรภาพเมืองชลบุรี บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 10000 บาท และจัดตั้งเงินกองทุนให้กับนักเรียนที่ยากจน กองทุนละ 1000 บาท จำนวน 10 กองทุน รวมเงินบริจาค จำนวน 20000 บาท(ไม่นำไปรวมกับยอดเงินซื้อจักรยานบริจาค)


1) เงินกองทุน ...........จำนวน 1127 บาท
2) น้องบอล เท้าไฟ AIRPORT GROUP PHITSANULOK บริจาค 1000 บาท

3) คุณ sc กลุ่ม AIRPORT GROUP PHITSANULOK ประมูลเสื้อ 1000 บาท

4) คุณ KAEW K&N...................................จำนวน 2000 บาท

5) คุณโสภณ ขนอนเวช........................ช่วยซื้อเสื้อร่วมช่วยเหลือ 1000 บาท

6) คุณ Shava_V7 ...........ขายอะไหล่จักรยานมอบให้ 350 บาท
7) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก จำนวน 1555 บาท
8) ด.ญ.ณัฐวัลย์ ทับทองหลาง AIRPORTGROUP PHITSANULOK 1000 บาท
9) คูณกษิติ เกษมสวัสดิ์ ประมูลของ จำนวน 809 บาท
10) คุณสำราญ ทองมี ประมูลหมวกของคุณขิน THAI MTB จำนวน 1000 บาท
11) มิตรภาพจากเมืองชลบุรี ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 10000 บาท
12) คุณะธวัชชัย แพงไทย ประมูลชุดจักรยาน สมบัติของ คุณกำแพง เสรรักษ์ ที่ส่งมาให้ ประมูลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1399 บาท
13) คุณพจนันท์ สุริรักษ์ ประมูลเสื้อจักรยานสมบัติของ คุณบอล เท้าไฟ จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวนเงิน 1111 บาท
14) คุณตู่ สัมมากร โอนเงินร่วมบริจาค จำนวน 1000.39 บาท
15) น.ส. ภัคนินันท์ ตั้งศรีวงศ์..../ ด.ช. พีรณัฐ แก้ววิเชียร (บุตรชายโกฮง กลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK ) พร้อมลูกหลานเตี่ยว่า แซ่ตั้ง จำนวน 3000 บาท
16) ด.ช. จิรพัฒน์ ใบบริบาลกุล (บุตรชายโกฮง กลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK ) บริจาคจำนวน 1000 บาท
17) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก ประมูลหมวกสมบัติของคุณ เล็ก โยโกฮาม่า จากประเทศญี่ปุ่น ที่บริจาคมาให้เข้าร่วมประมูลในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.53 จำนวนเงิน 1777 บาท
18) คุณชลัข สุภาพรรณ ซื้อเสื้อสมบัติของ คุณวิทยุ กังวาฬ จำนวนเงิน 200 บาท
19) คุณ สตยศ วาดเขียน ซื้อเสื้อสมบัติของ คุณวิทยุ กังวาฬ จำนวนเงิน 200 บาท
20) คุณ Twilight ประมูลเสื้อสมบัติของ นายแพทย์สานิตย์ แซ่ลิ้ม ประธานชมรมจักรยานจังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 400 บาท
21) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง ประมูลเสื้อสมบัติของนายแพทย์สานิตย์ แซ่ลิ้ม จำนวนเงิน 450 บาท
22) คุณนพรัตน์ บุญเรือง ประมูลเสื้อศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน 46 จำนวน 600 บาท
23) คณอาจิณ ป้อมสัมฤทธิ์ จากกลุ่ม AIRPORT GROUP PHITSANULOK บริจาคเงินจำนวน 1100 บาท
24) คุณ Gemini ประมูลเสื้อร่วมโครงการ 400 บาท
25) คุณ Fule 1997 และผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 5001.00 บาท
26) คุณอ้วน 2552 บริจาคเงินร่วมโครงการ 3000.00 บาท
27)คุณรัชนี เหมมาสัตย์ จากจังหวัดชลบุรี บริจาคเงินร่วมโครงการ 1200 บาท
27) คุณทรงกลด ทรัพย์กำเนิด ประมูลเสื้อสมบัติของคุณ ภควัต กันตังกุล จำนวน 888 บาท
28) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จากสะพานสาม พิษณุโลก จำนวนเงิน 1000 บาท
29 ตุณทอแสง บุญใหญ่ (ลุงอ๊อด) AIRPORT GROUP บริจาคเงินจำนวน 1200 บาท
30) คุณจิ๊บ ไบค์ชอพ เปิดประมูลของบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 บาท
31) คุณชัยณรงค์ พจนานุวัฒน์ ร้านคลังเครื่องเขียน บริจาคเงินจำนวน 1000 บาท
32) กลุ่มจักรยานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมถ่ายภาพรายการ แอ๊คนี้เพื่อน้อง จำนวน 3610 บาท
33) พี่เสือผมยาว พี่โรจน์ บ้านคลอง จำนวน 1200 บาท
34) พี่เสือโต้ง บ้านคลอง (คุณชาญยุทธ เกิดศิริ) จำนวน 1200 บาท
35) ร.ต.ประดิษฐ์ ท้าวดี และกลุ่มเพื่อน บชร. จำนวน 1200 บาท
36) พี่อู๋ คาราบาว airport group จำนวน 1200 บาท
37) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม airport group จำนวน 1200 บาท
38) ร.อ.ผดล คุณอี๊ด /คุณสมพงษ์ อาจารย์น้อง จำนวน 1200 บาท

39) ลุงเล็ค ไบซิลิส กลุ่มเพื่ออินโดจีน จำนวน 1200 บาท
40) พี่ใหญ่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน 1200 บาท
41) ร้านโรงฮัก ริมน้ำ (เพื่อนน้องบอล เท้าไฟ) จำนวน 1200 บาท
42) คุณชัยณรงค์ อุตรดิตถ์ จำนวน 1000 บาท
43) คุณชัยยา คงประจักษ์ เครือข่ายทำความดีเพื่อแผ่นดินจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12000 บาท

44) อ.สุเทพ ประทุมมาศ บริจาค 1000 บาท
45) อ.เบิ้ม AIRPORT GROUP บริจาค 1200 บาท
46) อ.ติ๊บ AIRPORT GROUP บริจาค 1200 บาท
47) อ.อัคนี สุขโรจน์ AIRPORT GROUP บริจาค 1200 บาท
48) พี่เสือเทพ ทนายสุเทพ สิทธิเวช ชุมเสือบ้านคลอง 1200 บาท
49) พี่สมศักดิ์ พรหมสูงเนิน ชุมเสือบ้านคลอง บริจาค 1200 บาท

50) น้องจ่าเยิ้ม อาจารย์ไมตรี พี่ตู่ จากกลุ่มเด็กโรงกลึง บริจาค 1200 บาท

รวมเงินกองทุนในวันที่ 9 ธ.ค. 2553 มีเงินทั้งสิ้น 95877.39 บาท
(เก้าหมื่นห้าพันเเปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์ )


และขอขอบพระคุณ คุณ JEEPBIKESHOP ที่นำสิ่งของมาร่วมประมูลให้กับผู้ที่ได้รับการประมูลทุกครั้ง

ท่านที่ประสงค์มอบอุปกรณ์กีฬา และเงินกองทุนนักเรียนยากจน

มิตรภาพจากเมืองชลบุรี
1) เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา 10000 บาท
2) เพื่อจัดตั้งเงินกองทุน 10000 บาท
จำนวนเงิน 20000 บาท


หมายเหตุ รายละเอียดนี้คือข้อมูลของโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครับ และได้นำมอบจักรยาน จัดซื้อจักรยาน และยังมีเงินเป็นเงินกองทุนที่ยังคงค้างมาจากครั้งที่ ๒

และขอนำเงินกองทุนที่คงเหลืออยู่จากครั้งที่ ๒ มาเริ่มต้นในการจัดทำโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓ ครับ

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 18 พ.ย. 2011, 19:59

สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่าน ครับ ถ้าหากท่านว่าง ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาติดตามเรื่องราวการร่วมบุญเดินทาง ไปเรื่อย ๆ ครับ ใช้เวลาเป็นแรมปี กว่าจะถึงที่ปลายเส้นขอบฟ้า แต่ ณ ที่แห่งนั้น ได้ดำรงอยู่ในใจเราทุกลมหายใจ .. จิตแห่งความรัก จิตแห่งความการุณ จิตแห่งเมตตา จิตแห่งความดี กระผมเชื่อว่า เมื่อเราทำความดี สิ่งที่ดี ความดี จะเป็นพลังดึงดูดให้เรามาพบกัน มิใช่เรื่องบังเอิญ ที่เราเดินทางร่วมกัน...

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 22 พ.ย. 2011, 09:27

เนิ่ม ชมภูศรี เขียน:สรุปยอดเงินบริจาคในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2
_________________________________________________________
โดยนำทั้งสามส่วนที่ทำรายงานแต่ละส่วนให้ท่านทราบมารวมกันเป็นยอดเงินสุทธิทั้งหมด
(ไม่รวมกับยอดที่มิตรภาพจากเมืองชลบุรีมอบให้ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเงินกองทุน)

5.2) กัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมประมูล / รายได้จากการประมูล
รายได้ในส่วนของการประมูล = 12,639 บาท
5.3) มิตรภาพผู้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ / รายได้จากการบริจาคเงิน
ยอดเงินจากการบริจาคเป็นเงินสด จำนวน 80238 บาท
5.4) ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการซื้อจักรยานบริจาค
ยอดเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการจัดซื้อจักรยาน = 21600 บาท

สรุปยอดเงินบริจาคทั้งหมด เป็นเงิน 114477.39 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
__________________________________________________________
โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการดังต่อไปนี้

1) โอนเงินให้กับค่าซื้อรถจักรยาน จำนวน 80100 บาท
(ร่วมกับกลุ่ม LT.BIKE บางแสน สั่งซื้อจักรยาน จำนวน 90 คัน ราคาคันละ 1200 บาท รวมเป็นเงิน 108000 บาท โดยกลุ่ม LT.BIKE ร่วมสมทบอีก 28000 บาท)

2) ค่าอาหารเช้าก่อนการเดินทาง / และค่าอาหารให้กับทางโรงเรียนห้วยกอกพัฒนาเพื่อจัดเลี้ยงนักเรียน นักกีฬา คณะผู้ร่วมเดินทาง ชุมชน ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันมอบจักรยานประมาณ 150 ท่าน จำนวน 8000 บาท
_________________________________________________________

รวมค่าใช้จ่ายในส่วนที่ 1 และ 2 = 88100 บาท
_________________________________________________________

คงเหลือเป็นเงินกองทุน จำนวน 26377.39 บาท
(สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
_________________________________________________________
และเงินกองทุนที่เหลืออยู่จำนวนนี้ จะนำไปซื้อจักรยานเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนอีกอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ด้วยความเคารพสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอยกยอดเงินคงเหลือในกองทุนโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๒ มาเป็นจุดเริ่มต้นโครงการจักรยานให้ลูกรัก คร้งที่ ๓ ภายใต้ปณิธาน ''วันพ่อของทุกปี คือวันที่เราทำความดีในทุกวัน ''ครับ

คงเหลือเป็นเงินกองทุน จำนวน ๒๖๓๗๗.๓๙ บาท
(สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 22 พ.ย. 2011, 09:38

ยอดเงินโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓

ภายใต้ปณิธาน วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน

๑) เงินกองทุนจากครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๖๓๗๗.๓๙ บาท
(สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
_______________________________________________________
๒) เฮียจิ้ง จากกลุ่มจักรยาน AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน ๑ooo บาท
_______________________________________________________
๓) โกฮง AIRPORT GROUP PHITSANULOK ได้นำจักรยานไปให้กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีร่วมปั่นจักรยานในโครงการ 1 ก.ม.แลก 10 บาท และได้รับเงินจำนวน ๑ooo บาท จากผู้จัดโครงการ จึงนำมอบให้โครงการจักรยานให้ลูกรัก จำนวน ๑ooo บาท
________________________________________________________
๔) เจ๊หวุน AIRPORT GROUP PHITSANULOK มอบเงินจำนวน ๑๒00 บาท

_____________________________________________________________________________
๔) ลุงอ๊อด คุณทอแสง บุญใหญ่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK มอบเงินจำนวน ๑๒00 บาท

___________________________________________________________________________________สรุปยอดเงินในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๔

รวมเงินทั้งสิ้น ๓o๗๗๗.๓๙ บาท
(สามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์ )
__________________________________________________________________________________

ท่านที่ประสงค์จะซื้อจักรยานมอบให้กับโครงการครั้งที่ ๓

๑) พี่เสือใหญ่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK __________________________มอบจักรยานจำนวน ๑ คัน
๒) พี่โรจน์ เสือผมยาว กลุ่มชุมเสือบ้านคลอง _________________________________________จำนวน ๑ คัน
๓) พี่ณุ เจ้าหน้าที่อบต.อรัญญิก ________________________________________มอบจักรยานจำนวน ๑ คัน
๔) น้องจ่าเยิ้ม พ.อ.อ. มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ ไซเคิ้ลมาเนีย พิษณุโลก ______________มอบจักรยานจำนวน ๑ คัน
___________________________________________________________________________________

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ครับ

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย paravatee » 22 พ.ย. 2011, 18:20

:P :P :P เข้ามาจองที่ไว้ค่ะ สำหรับกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจส่งมาให้ค่ะ ขอบคุณที่มีโครงการดี ๆ และคนดี ๆ ที่พร้อมใจกันจะทำเพื่อสังคมค่ะ :P :P :P

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 22 พ.ย. 2011, 20:56

paravatee เขียน::P :P :P เข้ามาจองที่ไว้ค่ะ สำหรับกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจส่งมาให้ค่ะ ขอบคุณที่มีโครงการดี ๆ และคนดี ๆ ที่พร้อมใจกันจะทำเพื่อสังคมค่ะ :P :P :P


คุณเชื่อพลังแห่งความดีไหม....

กระผมรู้ว่าท่านเชื่อ เพราะท่านได้ช่วยให้พลังแห่งความดีกับทุก ๆ คน คนที่เข้ามาอ่านเรื่องราวเล็ก ๆ ได้เก็บเกี่ยว ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของพลังของจักรวาล พลังของความดี คือสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้เราท่านมาพบกัน กระผมเดินทางด้วยพลังใจเช่นนี้ และหนึ่งในพลังใจนั้นคือความดี ขอขอบพระคุณคุณภารวดีมากครับ ที่ได้ส่งพลังความดีให้กับทุกคน
....
ให้กระผมได้มีพลังใจ เดินทางด้วยความเพียร โครงการจักรยานให้ลูกรัก ต้องใช้เวลาเป็นแรมปี กว่าที่จะถึงปลายทาง แต่สำหรับเราแล้ว จุดเริ่มต้นคือจุดสิ้นสุด ถ้าเราไม่เริ่มต้น จะไม่มีจุดสิ้นสุดที่ปลายฟ้า ขอเรามาร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งควารักนี้ร่วมกัน
....
ด้วยพลังแห่งความดี

ขอขอบพระคุณมากครับ

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 23 พ.ย. 2011, 14:01

สวัสดีครับคุณบุญเสริม ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาช่วยเรื่องร่วมบุญเดินทาง โครงการนี้ก็ได้ร้านจักรยานด้วยเช่นกันที่มอบจักรยานให้ โดยเฉพาะมิตรภาพจากเมืองชลบุรี และหลาย ๆ บุคคลทั่วประเทศไทย เรามิได้ต้องการจักรยานมากนัก เพียงแต่มีจักรยานไปให้เด็กใช้เท่าที่เราหาได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือการให้ด้วยใจ ให้ด้วยความรัก ให้ด้วยความเป็นลูก ด้วยคำว่าลูก คือความลึกซึ้งเกินกว่าที่จะหาผลตอบแทนได้ โครงการนี้จึงมีชื่อว่า ''ให้ลูกรัก'' ให้เพราะเด็กน้อยคือลูกของเรา ให้ด้วยดวงใจเช่นนั้น ขอขอบพระคุณคุณบุญเสริมมากนะครับ ที่ได้ให้พลังใจด้วยการนำเสนอความคิดเห็น เพียงหนึงความคิด หนึ่งพลังใจ นั้นคือการให้ด้วยใจกันสำหรับโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครับ

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 23 พ.ย. 2011, 19:00

ฉันลืมไปแล้วว่า บ้านเราคือสยามเมืองยิ้ม ....

ฉันลืมไปแล้วจริง ๆ ท่านละ ลืมไหม เรามาสร้างสัฝคมร่วมกันใหม่เถอะ กระตุ้นเตือนกันไปเรื่อย ๆ ว่าบ้านเรามีดีที่ยิ้ม ประเทศไทย คนไทย อารมณ์แจ่มใสด้วยรอยยิ้ม บทเรียนบทแรกของการเดินทางคืนกลับสู่บ้านเรา คือรอยยิ้ม รอยยิ้มพิมพ์ใจ รอยยิ้มที่ออกมาจากใจ ของเราคนไทยทั้งประเทศ ถ้าจะช่วยกันสร้างความดี ความดีนี้เรียบง่ายมาก พรุ่งนี้ก่อนลุกจากที่นอน ขอให้เรามาตั้งจิตร่วมกัน ว่าวันนี้เราจะส่งรอยยิ้มให้กับเพื่อนของเรา เพื่อนพี่น้องทุก ๆ คน รอยยิ้มของเรา จะช่วยให้สังคม ช่วยให้ประเทศไทยคืนสู่ความสว่าง สดใส พบกับความเบิกบานในดวงใจ ปัญหาที่มาพบกระทบดวงจิตของเราในแต่ละวัน เมื่อดวงใจเราพร่องหรือหมองหม่น ขอให้เราคืนกลับไปสู่การตั้งจิตมั่นในยามเช้าก่อนตื่นนอน ที่เราตั้งมั่นว่า จะส่งรอยยิ้มให้กับทุกคน เมื่อจิตเราคืนสู่ที่เดิมที่เราตั้งมั่น สติปัญญาย่อมเกิด การแก้ไขสิ่งที่มากระทบในทุก ๆ ครั้งได้ คือการหวลคืนสู่จิตเดิม จิตที่ตั้งมั่นไว้ด้วยรอยยิ้ม ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่าน มาร่วมกันทำความดีด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ ด้วยตัวเราเอง เรายิ้มให้กับเพื่อน ยิ้มให้กับคนขับรถเมล์ ยิ้มให้กับสายน้ำ ยิ้มให้ต้นไม้ ยิ้มให้เด็กน้อย ท่านเชื่อไหมว่า จะมีรอยยิ้มคืนสู่้ตัวเราพร้อมกับดวงจิตที่เบิกบาน บ้านเรามีดี สยามเมืองยิ้ม.....

ภายใต้ปณิธาน วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน


Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 25 พ.ย. 2011, 20:52

รูปภาพ
(ภาพจากโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๒ โรงเรียนห้วยกอกพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก )

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 28 พ.ย. 2011, 10:41

[quote]คิม นพวรรณ แวะมาติดตามความเคลื่อนไหว
เมื่อวานนี้ เวลา 9:51 น. · ถูกใจ[/quote]

เนิ่ม ชมภูศรี/ สวัสดีในยามเช้าครับครูคิม..แม่ใหญ่ใจดี เช้าวันนี้ได้รับแรงกระตุ้นเรื่องความดีจากแม่ครูครับ ทำงานต่อไป สู้ต่อไป เดินทางต่อไป วันนี้กระผมรดน้ำต้นไม้ในยามเช้า ได้แนวความคิดว่า ที่บ้านศูนย์ฝึกนี้นั่นเอง ที่จะเป็นศูนย์แสดงสินค้าเพือโครงการบริจาคจักรยาน เรียนครูคิมติดตามไปเรื่อย ๆ นะครับยามเย็นนี้กระผมจะนัดคุยกันระหว่างกล่มจักรยานครับ

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 07 ธ.ค. 2011, 16:45

รูปภาพ

พระพ่อของแผ่นดิน...

สำรวมจิตตั้งใจมั่น...ตั้งนะโมกราบพระธรรม ห้วงหนึ่งแห่งกาลเวลาได้หายไป ความสัมพันธ์กับพระของแผ่นดิน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพ่อของแผ่นดิน วันนี้คือวันดี วันพ่อของทุกปี คือวันที่เราทำความดีในทุกวัน ก่อนเดินทางไปไหน ก่อนจะทำสิ่งอันใด ก่อนที่จะออกจากบ้าน เดินทางเข้ามาบ้านของเรา บ้านของเราที่อยู่ภายใน สำรวมจิตตั้งมั่น พลังแห่งความดีย่อมหวลคืนกลับ ให้พบกับสิ่งดี ให้พบกับความดี ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนี้
.....
เมื่อคืนข้าพเจ้าน้อมนำใจด้วยความศรัทธา สำรวมจิตตั้งมั่น ขอจงรักภักดีต่อแผ่นดิน ขอรักพ่อรักแผ่นดิน เมื่อสำรวมจิตตั้งมั่น ดวงใจของข้าพเจ้าได้พบกับสภาวะแห่งหนึ่ง สภาวะแห่งความดี ส่องประกายจากภายในสู่ภายนอก ด้วยอานิสงฆ์ที่น้อมนำดวงใจ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ผลแห่งความตั้งมั่นในดวงใจที่ทุกคนมีต่อพ่อหลวง ทำให้เกิดรอยยิ้มประหนึ่งว่าโลกทั้งโลกนี้งดงาม เมื่อเราตั้งมั่นในดวงใจ สำรวมจิตนิ่งสงบในความรักต่อพ่อพระของแผ่นดิน ข้าพเจ้าเห็นผลอันเกิดขึ้นกับดวงใจตน ที่ประกายจากภายในสู่ภายนอก โลกนี้งดงาม ยามเช้าข้าพเจ้านำพระพุทธรูปประจำใจ สรงน้ำพระเนื่องในวันพ่อ และกราบไหว้บูชาคุณพระ บูชาพระคุณของพ่อหลวง ข้าพเจ้าเห็นความศรัทธา แผ่นดินนี้งดงาม โลกนี้งดงาม ประเทศของเรางดงาม ประชาชนพี่น้องของเรา คนไทยทั้งแผ่นดิน งดงามในใจทุก ๆ คน
....
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

รูปภาพ

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 07 ธ.ค. 2011, 16:56

รูปภาพ

ลูกก้มกราบแนบตักพ่อ .....

ลูกรักนั่งลงพื้น ใจสะอื้นเอิ่นเอียงอาย
ร้อยวันนอนใกล้กาย ยากจะหมายเหมือนวันวาน
ลูกรัก บอกวันพ่อ พ่อจ๋าพ่อ ดอกไม้ไหว
สีสรรพลันสดใส บอกรักพ่อจากดวงใจ......บอกรักพ่อที่จากดวงใจ

รูปภาพ

Re: เรื่องราวของคนเล็กๆ จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 17 ธ.ค. 2011, 17:44

ตั้งจิดมั่นไว้ว่า โครงการบริจาคจักรยานในครั้งนี้ จะนำมอบให้กับหลวงพี่ช้างครับ

ขอพลังความดี ช่วยคุ้มครองพี่น้องทุก ๆ ท่าน ครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน