ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

Moderator: นกชล

ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย ToN » 16 เม.ย. 2010, 08:53

อยู่ระหว่างก่อสร้างครับ เข้าไปช่วยๆกัน ของพวกเราทุกๆคนครับ :) :D :lol:

http://www.facebook.com/group.php?v=app ... 4848860709
Free my Ride>>Free my Life>>
ภาพประจำตัวสมาชิก
ToN

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย นกชล » 19 เม.ย. 2010, 17:21

ดีครับ ช่วยๆๆ กัน เอ้าพี่น้องชาวเสือ ธกส.เข้ามาเยี่ยมเยือนหน่อย
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย เล็ก Baac.Udon » 01 พ.ค. 2010, 21:26

:D :D ยินดีมาก ๆ ครับ จาก ทีมงาน ธ.ก.ส.อุดรธานีครับผม
แนบไฟล์
DSC00046.JPG

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย นกชล » 02 พ.ค. 2010, 21:57

เชิญชวนเพือน ๆ ชาวเสือ สมัครเป็นสมาชิกกันหน่อยเย้วลูกหลานครอบครัวพนักงานหรือไม่ใช่ก็สมัตรได้ท้งน้าน และเข้าไปเยี่ยมเยียน ส่งข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับจักรยาน
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย ToN » 03 พ.ค. 2010, 07:26

เครือข่ายกว้างไกลเป็นสากล ไปช่วยๆกันครับ ผมได้กำหนดพี่นกชล เป็น admin เพิ่มเพื่อให้เข้าไปแก้ไขหน้า web ได้ครับ
Free my Ride>>Free my Life>>

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย นกชล » 03 พ.ค. 2010, 23:31

รับทราบ และร่วมด้วยช่วยกัน
ที่นี่ประเทศไทย

ภาพประจำตัวสมาชิก
i tee.
092-6090889 / 086-7527737

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย i tee. » 19 พ.ค. 2010, 08:48

สมัครด้วยคน......แต่สมัครไม่เป็นสมัครให้ด้วยครับ.
11325.gif
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่ "ตัวเราเองรู้สึก"

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย นกชล » 05 ก.ค. 2010, 17:52

เพื่อน ๆ คับ ช่วยให้ความเห็นกับร่าง ข้อบังคับ ชมรมจักรยาน ธกส. หากมีแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร ช่วยให้ความเห็นด้วนคับ

ขอบคุณคับ“ร่างข้อบังคับชมรม” ( 1 ก.ค. 53)

ชมรมกีฬาจักรยานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมวด 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 ชมรม หมายถึง“ชมรมจักรยานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” หรือ
มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bank for Agriculture and Agricultural Co-operative Cycling Club”
เรียกและเขียนชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า “ชมรมจักรยานฯ ธ.ก.ส.” เรียกและเขียนชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Baac Cycling Club”
ข้อ 2 ที่ตั้งชมรมตั้งอยู่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยความยินยอมของสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และโดยความเห็นชอบของผู้จัดการธนาคาร การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งชมรม ให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่สมาชิกชมรม
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของชมรมนี้คือ
(1) ส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกกิจกรรม อาทิเช่น เพื่อสุขภาพและพลานามัย การคมนาคม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสันทนาการอื่น ๆ เป็นต้น
(2) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการใช้จักรยาน
(3) เป็นสื่อกลางระหว่างผู้สนใจการขี่จักรยานใน ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ
(4) อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(5) ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
(6) สนับสนุน/เยี่ยมเยียน ลูกค้า ธ.ก.ส.
(7) สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาจักรยานให้กับสมาชิกและพนักงานธนาคาร
ข้อ 4 สัญลักษณ์ของชมรมให้มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบเป็นส่วนหนึ่ง

หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ สิทธิ และหน้าที่
ข้อ 5 สมาชิกของชมรมมีสองประเภทได้แก่
(1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้การสนับสนุนเกื้อกูลกิจการของชมรม ซึ่งคณะกรรมการชมรมโดยคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพิจารณาเห็นสมควรให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
(2) สมาชิกสามัญ คือสมาชิกผู้แสดงความประสงค์ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม
ข้อ 6 ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสามัญ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดต่อเลขานุการชมรม โดยมีคำรับรองจากสมาชิกสามัญอย่างน้อยหนึ่งคน ให้เลขานุการชมรมเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าครบถ้วนตามข้อกำหนด และไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นที่รังเกียจของสังคมและลงนามเสนอต่อประธานหรือรองประธานชมรมพิจารณาสั่งรับผู้นั้นเป็นสมาชิกของชมรมต่อไป ชมรมไม่มีการเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก แต่อาจขอรับบริจาคจากสมาชิกในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ เท่าที่เห็นว่าจำเป็น และการขอรับบริจาคทุกครั้งจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น
ข้อ 7 ผู้สมัครสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) พนักงาน ธ.ก.ส. บุคคลในครอบครัว และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตใจรักและชื่นชอบการขับขี่จักรยาน หรือสนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ หรือศาสนา
(2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีน้ำใจนักกีฬา และมีระเบียบวินัยที่ดี
(3) เป็นผู้มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(4) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย ด่างพร้อย หรือเป็นอันตรายต่อการทำหรือร่วมกิจกรรมชมรม
(5) ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการชมรมลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่คณะกรรมการชมรมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ให้รับเข้าเป็นสมาชิกอีกได้
ข้อ 8 สมาชิกสามัญมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) มีสิทธิใช้เครื่องหมายของชมรมในโอกาสอันควร
(2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญครั้งใด ๆ
(3) มีสิทธิเสนอความคิดเห็น คำแนะนำอันเกี่ยวแก่กิจกรรมของชมรมต่อคณะกรรมการ หรือต่อที่ประชุมสมาชิก
(4) มีสิทธิสอบถามการบริหารงานต่าง ๆ ของชมรม
(5) มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมโดยเสมอภาค เพื่อประโยชน์ในการกีฬา การออกกำลังกาย สันทนาการ การบันเทิง การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ กิจการเพื่อประโยชน์ของสังคม หรือเพื่อกิจการอื่นอันสมควรไม่เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรมและไม่เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของชมรม
(6) มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน รองประธานชมรม และมีสิทธิอื่นอันเกิดจากการเป็นสมาชิกของชมรมโดยเท่าเทียมกัน
(7) มีสิทธิได้รับข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ที่ชมรมจัดทำเพื่อเผยแพร่
(8) เป็นตัวแทนชมรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ข้อ 9 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งให้เป็น ประธาน รองประธานหรือคณะกรรมการชมรม
ข้อ 10 สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตาม ระเบียบ และมติที่ประชุมกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก
(2) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
(3) สร้างสรรค์ความสมัครสมาน สามัคคี ในหมู่สมาชิก
(4) แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่การใช้จักรยานในหมู่สมาชิก
(5) เผยแพร่อุดมการณ์และภาพพจน์อันดีของชมรมและธนาคารฯ
ข้อ 11 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการชมรมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดให้พ้นจากสมาชิกภาพ

หมวดที่ 3 คณะกรรมการชมรม
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการชมรมจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน รองประธาน 1 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สมาชิกเป็นผู้เลือกตั้ง ส่วนกรรมการอื่นที่เหลือให้ประธานและรองประธานประชุมพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยประธานมีเสียงชี้ขาด และให้ประธานโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการชมรมแต่งตั้งกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก ปฏิคม เลขานุการ หรือตำแหน่งอื่นๆตามที่เห็นสมควร ให้ประธานชมรมเป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้ตราไว้ในระเบียบนี้หรือตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการชมรม ให้รองประธานเป็นผู้ช่วยเหลือประธานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประชุมมีมติแต่งตั้งรองประธานหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งรักษาการแทนประธาน โดยเร็ว และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประธานพ้นจากตำแหน่ง
ข้อ 13 คณะกรรมการชมรมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการบริหารควบคุมกิจการงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิก
ข้อ 14 คณะกรรมการชมรมมีอำนาจออกระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับในการบริหารกิจการงานต่างๆ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ และระเบียบของชมรม
ข้อ 15 ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการชมรม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นอกจากพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ขาดการประชุมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
(5) ที่ประชุมใหญ่สมาชิกชมรมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ออก
ข้อ 16 คณะกรรมการชมรมจะต้องจัดให้มีการประชุม ให้ประธานเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนเข้าชื่อ มีสิทธิร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ และประธานชมรมจะต้องจัดให้มีการประชุมตามคำร้องขอนั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว
ข้อ 17 การประชุมคณะกรรมการชมรม ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่ได้มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 คะแนน กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการให้ใช้วิธีชูมือเว้นแต่กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ

หมวดที่ 4 การบริหารงานชมรม
ข้อ 18 ประธานชมรม เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการบริหารงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก และเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
เลขานุการชมรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่งมีหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามที่ประธานและ/หรือ คณะกรรมการมอบหมาย และมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสมาชิกของชมรม ตลอดจนมีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญและวิสามัญ การจัดทำรายงาน การประชุมรายงานผลการดำเนินงานรายงานงบการเงิน รวบรวมจัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และดูแลทรัพย์สินของชมรม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและดูแลทะเบียนรายชื่อสมาชิกชมรมให้ถูกต้อง
เหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี ของชมรม โดยดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นผู้รับผิดชอบการรับเงินและจ่ายเงินทุกประเภทรวมทั้งรับผิดชอบดูแลบัญชีเงินฝากของชมรมตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเป็นคราวๆไป และให้มีหน้าที่จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชมรมพิจารณาอนุมัติ
ปฏิคม เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านสันทนาการ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แบบพิธี ภาพลักษณ์ ในระหว่างสมาชิกหรือบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชมรม และให้มีหน้าที่ประสานงานให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาแก่กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม จัดการเผยแพร่กิจกรรมชมรมผ่านจดหมายข่าว,Website ของชมรมและอื่นๆ รวมทั้งงานด้านวิชาการและเทคโนโลยีอันเกี่ยวกับจักรยานและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำ รวบรวม และเผยแพร่แก่สมาชิกและบุคคลที่สนใจ
ข้อ 19 การทำนิติกรรมใดๆในนามของชมรม จะมีผลผูกพันชมรมได้ต่อเมื่อนิติกรรมนั้นๆ ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อกำหนดหรือมติของคณะกรรมการชมรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยประธานชมรมลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งของชมรม และประทับตราชมรมเป็นสำคัญ จดหมายติดต่อของชมรมให้ลงนามลายมือชื่อประธานหรือรองประธานคนหนึ่งคนใดตามที่ประธานมอบหมาย
ข้อ 20 ประธานชมรมมีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินชมรมในกิจการต่าง ๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการชมรม
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการชมรมตรวจสอบรับรองงบดุล และงบการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้ถือรอบปีการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม เป็นประจำทุกๆ ปี

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่
ข้อ 22 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งคณะกรรมการชมรมจะเป็นผู้กำหนด การประชุมใหญ่ครั้งอื่นๆเรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญจะกำหนดให้มีขึ้นเมื่อใดเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นจำเป็นและเหมาะสม หรือมีสมาชิกชมรมจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งลงชื่อร้องขอ โดยที่ประธานชมรมจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ข้อ 23 การประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องแจ้งวันนัดประชุมให้สมาชิกทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 24 ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมใหญ่ ให้มีการเลือกตั้งประธานที่ประชุมจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคราวไป ซึ่งประธานที่ประชุมจะต้องไม่เป็นประธาน รองประธาน หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของชมรม และให้ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อไปจนเสร็จสิ้นให้เลขาธิการชมรมเป็นเลขานุการที่ประชุมใหญ่โดยตำแหน่งและให้มีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้สำหรับเลขาธิการคณะกรรมการชมรมด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่สมาชิกจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้อ 25 ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจดังต่อไปนี้
(1) เลือกตั้งประธาน และรองประธานชมรม
(2) รับรองผลการดำเนินงานประจำปี
(3) อนุมัติงบดุล และรายงานฐานะทางการเงินของชมรมประจำปี
(4) พิจารณาญัตติใด ๆ ที่คณะกรรมการชมรมนำเสนอ
(5) พิจารณาความเห็นของสมาชิกที่ทำเป็นหนังสือยื่นไว้ต่อเลขานุการชมรม ก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นข้อมูลผูกพันที่คณะกรรมการชมรมจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 26 สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้คนละหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิกจะตั้งตัวแทนมิได้
ข้อ 27 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจำนวนเกินกว่าหนึ่งในสามร้องขอให้ลงคะแนนลับ
ข้อ 28 การประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะสมบูรณ์ครบองค์ประชุมต่อเมื่อมีสมาชิกชมรมซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ 29 มติที่ประชุมใหญ่ ให้ถือตามเสียงมติข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของชมรมข้อหนึ่งข้อใด หรือตราขึ้นใหม่ทั้งฉบับ จะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและเข้าร่วมประชุม
ข้อ 31 ที่ประชุมใหญ่โดยมติเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของชมรมอาจมีมติให้เลิกชมรมได้

----------------------------------------------ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกชมรมประจำปี 2553 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ……………………………. เป็นต้นไป


ลงชื่อ...............................................ประธานชมรม
(…………………….…………..)


ลงชื่อ................................................รองประธานชมรม
(…….....………………….…..)

หมายเหตุ ข้อบังคับของชมรมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมใหญ่สมาชิกชมรมประจำปี 2553 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ …………………….
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย สิงห์ภูเขา » 06 ก.ค. 2010, 22:37

ยอดเยี่ยมจริงๆ ครับ
ฝันใกล้เป็นความจริงแล้วครับ :D :D :D
หนังสือที่ขาหุ้นต้องมี #หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่
https://www.facebook.com/bigmovebook/
https://youtu.be/maCjuUIIFqU
https://www.facebook.com/zyobooks/

ภาพประจำตัวสมาชิก
i tee.
092-6090889 / 086-7527737

Re: ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส.Baac Cycling Club ที่ Facebook.com

โพสต์ โดย i tee. » 09 ก.ค. 2010, 08:39

:o
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่ "ตัวเราเองรู้สึก"


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน